103/2017

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2017

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2017 suoritettavasta määrärahasta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/1978) 3 a §:n 2 ja 4 momentin ja 3 b §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1198/2013:

1 §
Määräraha työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin

Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/1978), jäljempänä rahoituslaki, 3 a §:n 2 momentissa tarkoitetun korvauksen määrä työterveyshuollon erikoislääkärin tutkintoa kohden on 64 700 euroa.

2 §
Määrärahan kohdentaminen yliopistoille

Työterveyslaitos voi maksaa rahoituslain 3 a §:n 1 momentin nojalla saamastaan määrärahasta mainitun pykälän 4 momentin mukaista korvausta Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoille niiden antamasta työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta siten, että työterveyshuollon kliinisen opettajan tai yliopisto-opettajan tehtävän palkkaus- ja muihin kustannuksiin maksetaan kullekin yliopistolle enintään 81 000 euroa.

Työterveyslaitos maksaa korvauksen saatuaan yliopistoilta kirjallisen selvityksen työterveyshuollon kliinisen opettajan tai yliopisto-opettajan tehtävästä aiheutuvista palkkaus- ja muista kustannuksista

Työterveyslaitos voi lisäksi maksaa 1 momentissa tarkoitetusta määrärahasta korvausta momentissa mainituille yliopistoille muihin erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin sekä yliopistojen yhteisestä virtuaaliyliopistosta aiheutuviin kustannuksiin yhteensä 350 000 euroa käytettäväksi työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen sekä sen kehittämiseen ja valtakunnalliseen koordinointiin. Työterveyslaitos maksaa korvauksen yliopistoille saatuaan koordinoivalta yliopistolta kirjallisen selvityksen muista erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuvista sekä työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kehittämiseen liittyvästä virtuaaliyliopistohankkeesta ja sen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Jos 2 ja 3 momentissa tarkoitetuissa selvityksissä annetut tiedot muuttuvat, yliopiston on välittömästi ilmoitettava asiasta Työterveyslaitokselle.

3 §
Määrärahan kohdentaminen Työterveyslaitokselle

Työterveyslaitos voi käyttää rahoituslain 3 a §:n 1 momentin nojalla saamastaan määrärahasta mainitun pykälän 4 momentin mukaisesti 1 170 000 euroa niihin Työterveyslaitoksen itse antaman työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

1) enintään kolmen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta antavan erikoislääkärin toimen palkkauskustannuksista ja muista kustannuksista;

2) enintään yhdentoista työterveyshuollon erikoislääkärin erikoistumistoimen palkkauskustannuksista ja muista kustannuksista;

3) työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen seurantaan ja kehittämiseen liittyvien järjestelmien toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen yhteensovittamisesta ja hallinnoinnista.

Työterveyslaitos ei saa käyttää 1 momentissa tarkoitettua määrärahaa niihin kustannuksiin, joihin se saa rahoituslain 3 §:n 1 momentin mukaista valtionosuutta.

4 §
Määrärahan kohdentaminen yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille

Työterveyslaitos voi hakemuksesta maksaa rahoituslain 3 a §:n 1 momentin nojalla saamastaan määrärahasta mainitun pykälän 4 momentin mukaista korvausta yksityisille terveyspalveluiden tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille enintään 750 euroa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista eriytyvän koulutuksen koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä kohden. Koulutuskuukausien yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 1 300.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta korvauksesta on jaettava kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä ja koulutuskuukautta kohti:

1) työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin ohjaukseen 600 euroa;

2) ja 1 kohdassa tarkoitetusta ohjauksesta maksettaviin lakisääteisiin palkkasivukustannuksiin yhteensä enintään 150 euroa.

5 §
Yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille suoritettavien korvausten hakeminen

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta antavien yksityisten terveyspalvelujen tuottajien ja työnantajan ylläpitämien terveysasemien on haettava Työterveyslaitokselta 4 §:ssä tarkoitettua korvausta kirjallisesti jälkikäteen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kulloisenkin puolivuotisjakson päättymisestä.

Hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että yliopisto ja koulutuspaikka ovat tehneet koulutettavien lääkäreiden toimimisesta koulutuspaikassa kirjallisen koulutuspaikkasopimuksen.

Hakemukseen on liitettävä jäljennös 2 momentissa tarkoitetusta koulutuspaikkasopimuksesta.

6 §
Koulutuspaikkasopimuksen sisältö

Edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa koulutuspaikkasopimuksessa on:

1) mainittava koulutettavien lääkäreiden määrä;

2) nimettävä yksi tai useampi yliopiston hyväksymä kouluttaja siten, että kouluttaja on työterveyshuollon erikoislääkäri, tai kuntoutuslaitoksen osalta tarvittaessa työterveyshuollon koulutusohjelman vastuuhenkilön hyväksymä muun soveltuvan alan erikoislääkäri ja että yhden kouluttajan ohjattavana on enintään kolme lääkäriä kerrallaan kalenterikuukautta kohti;

3) oltava kouluttajan sitoumus antaa henkilökohtaista ohjausta koulutettavalle lääkärille kaksi tuntia viikossa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti.

7 §
Tietojen muuttuminen

Jos 5 §:ssä tarkoitetussa hakemuksessa annetut tiedot muuttuvat, yksityisen terveyspalvelujen tuottajan ja työnantajan ylläpitämän terveysaseman on ilmoitettava asiasta välittömästi Työterveyslaitokselle.

8 §
Määrärahan käyttöön liittyvät selvitykset

Yliopistojen on annettava Työterveyslaitokselle vuotta 2017 koskeva rahoituslain 3 b §:n 3 momentissa tarkoitettu selvitys kirjallisesti vuoden 2018 maaliskuun loppuun mennessä.

Yksityisten terveyspalvelujen tuottajien ja työnantajan ylläpitämien terveysasemien on annettava Työterveyslaitokselle rahoituslain 3 b §:n 3 momentissa tarkoitettu selvitys korvaushakemuksen yhteydessä.

Työterveyslaitoksen on annettava sosiaali- ja terveysministeriölle vuotta 2017 koskevat rahoituslain 3 b §:n 3 momentissa tarkoitetut selvitykset ja yhteenveto kirjallisina vuoden 2018 joulukuun loppuun mennessä.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2017 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2017.

Tätä asetusta sovelletaan vuodelta 2017 maksettaviin korvauksiin.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2017

Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha Rehula

Hallitusneuvos
Liisa Katajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.