53/2017

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2017

Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 2 §:n 2 momentti,

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 4 §:n 2 momentti, 6 §:n 2 momentti, 6 a §:n 3 momentti, 23 §:n 1 ja 2 momentti, 24 § ja 48 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 2 momentti, 4 §:n 2 momentti, 6 §:n 2 momentti, 23 §:n 2 momentti ja 48 §:n 4 momentti laissa 775/2016, 6 a §:n 3 momentti laissa 516/2010, 23 §:n 1 momentti laissa 1151/2005 sekä 24 § laeissa 1070/2003, 516/2010 ja 775/2016, sekä

lisätään lakiin uusi 24 a § seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Ennakkoperintämenettelyssä noudatetaan lisäksi, mitä muualla lainsäädännössä säädetään ennakkoperinnästä. Ennakonpidätyksen ja ennakon hyväksi lukemisesta verovuoden verotuksessa säädetään verotusmenettelystä annetussa laissa ja veronkantolaissa (769/2016).

4 §
Vastaavuusvaatimuksesta poikkeaminen

Ennakkoperintärekisteriin merkitsemättömälle maksettuihin 25 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun työkorvaukseen ja 2 kohdassa tarkoitettuun käyttökorvaukseen liittyvät välittömät kustannukset otetaan kaavamaisina huomioon.

6 §
Verohallinnon toimivalta

Verohallinto määrää myös ennakonkannon eräjaosta ja alarajasta.


6 a §
Sähköinen asiointi ja allekirjoittaminen

Verohallinto antaa tarkemmat määräykset siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen ja millä tavoin varmennettuina ilmoituksia ja muita asiakirjoja voidaan toimittaa sähköisesti.

23 §
Ennakonkannon toimittaminen

Elinkeinotoiminnan, maatalouden tai muun tulonhankkimistoiminnan, kuten vuokraustoiminnan ja omaisuuden luovutusvoiton tuottaman tulon perusteella määrättävän veron suoritukseksi toimitetaan ennakonkanto, jollei tässä laissa toisin säädetä tai tämän lain nojalla toisin määrätä. Ennakonkanto toimitetaan myös silloin, jos ennakonpidätystä ei voida toimittaa, kuten silloin, kun suorituksen maksaja ei ole ennakonpidätysvelvollinen tai on vapautettu ennakonpidätysvelvollisuudesta. Ennakonkantoa ei kuitenkaan toimiteta tuloverolain 66 §:ssä tarkoitetun työsuhdeoption perusteella saadusta tulosta muutoin kuin verovelvollisen omasta pyynnöstä.

Verovelvollinen maksaa ennakonkannossa määrätyn veron Verohallinnon päätöksen mukaisesti yhteen tai useampaan erään jaettuna, viimeistään asetuksessa säädettynä eräpäivänä.


24 §
Ennakonkannossa maksettavan veron määrääminen, muuttaminen ja poistaminen

Verohallinto voi määrätä ennakonkannossa maksettavan veron (ennakko) verovelvollista kuulematta.

Verohallinto voi muuttaa tai poistaa ennakon viran puolesta verovelvollista kuulematta tai verovelvollisen vaatimuksesta, jos ennakko on jäänyt määräämättä tai se on määrätty liian suureksi tai pieneksi. Vaatimuksen ennakon uudelleen määräämisestä tai poistamisesta saa tehdä myös 23 §:n 3 momentissa tarkoitettu ennakosta vastuussa oleva. Ennakosta vastuussa olevan tekemästä vaatimuksesta on kuultava verovelvollista.

Verohallinto voi viran puolesta tehdä päätöksen ennakon määräämisestä tai korottamisesta verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden loppuun saakka. Verohallinto voi viran puolesta tehdä päätöksen määrätyn ennakon poistamisesta tai alentamisesta verovuoden verotuksen päättymiseen saakka.

Verohallinto voi verovelvollisen vaatimuksesta tehdä päätöksen verovuoden ennakon määräämisestä, muuttamisesta tai poistamisesta verotuksen päättymiseen saakka. Verohallinto voi määrätä tai korottaa ennakon verotuksen päättymiseen saakka myös muun kuin ennakonkannon alaisen tulon perusteella, jos verovelvollinen esittää tätä koskevan vaatimuksen verovuoden päättymisen jälkeen.

Jos ennakon määräämisen tai muutoksen johdosta määrättävän veron määrä on pienempi kuin kymmenen euroa, veroa ei määrätä maksettavaksi.

Päätöksen perusteluina Verohallinto ilmoittaa verovelvolliselle ennakkoveron määrän ja sen perusteet. Siltä osin kuin verovelvollisen vaatimusta ei ole hyväksytty, verovelvolliselle on hänen vaatimuksestaan annettava muutoksenhakukelpoinen päätös. Tällöin annettava päätös perustellaan hallintolaissa edellytetyllä tavalla.

Verovuoden päättymistä seuraavan kuukauden jälkeen erääntyvälle ennakolle määrätään huojennettua viivästyskorkoa. Koron laskemisesta säädetään veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/1995). Verohallinto voi oikaista verovuoden ennakolle määrättyä huojennettua viivästyskorkoa noudattaen, mitä verotusmenettelystä annetussa laissa säädetään verotuksen oikaisusta sen verovuoden verotukseen, jonka verojen suoritukseksi ennakko on määrätty.

24 a §
Yhteisön ja yhteisetuuden ennakon määräämistä, muuttamista ja poistamista koskevan vaatimuksen esittäminen

Yhteisön ja yhteisetuuden on tehtävä 24 §:ssä tarkoitettua ennakon määräämistä, muuttamista tai poistamista koskeva vaatimus sähköisesti (sähköinen ennakon muutosvaatimus).

Verohallinto voi erityisestä syystä hyväksyä vaatimuksen paperisena.

48 §
Muutoksenhaku

Jos ennakonpidätys tai maksettavaksi määrätty ennakko on verotusmenettelystä annetun lain mukaan käytetty verovelvolliselle määrätyn veron tai maksun suoritukseksi tai se on määrätty palautettavaksi, ennakonpidätystä tai ennakkoa ei enää muuteta tässä laissa tarkoitetun muutoksenhaun johdosta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

Lain 1 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran yhteisön ja yhteisetuuden vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa ja muun verovelvollisen vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa. Aiempien vuosien verotuksessa sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Lain 2, 4 ja 24 §:ää sovelletaan muun verovelvollisen kuin yhteisön tai yhteisetuuden ennakkoperinnässä 1 päivästä marraskuuta 2018. Ennen tätä ajankohtaa tehtäviin päätöksiin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Lain 48 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran muutoksenhakuun, joka koskee verovuodelle 2018 määrättyä ennakkoa. Aiemmille vuosille määrätyn ennakon muutoksenhakuun sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 237/2016
VaVM 34/2016
EV 255/2016

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2017

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Sisäministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.