34/2017

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1063/2012) 9 §:n 1 momentin 6 ja 7 kohta sekä 15 §:n 4 momentti, sellaisena kuin niistä on 15 §:n 4 momentti asetuksessa 1395/2014, ja

muutetaan 2 ja 4 §, 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentin johdantokappale, 12 §:n 4 ja 5 momentti sekä 13 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 §, 12 §:n 4 ja 5 momentti sekä 13 § asetuksessa 1395/2014, seuraavasti:

2 §
Euroopan unionin valtiontukisääntely

Energiatuen myöntäminen ja maksaminen edellyttää, että:

1) Euroopan komissio on hyväksynyt tämän asetuksen mukaisen tuen tai tukiohjelman yhteismarkkinoille soveltuvaksi; taikka

2) Euroopan komission antaman asetuksen mukaisesti tuki on yhteismarkkinoille soveltuvaa, eikä siihen sovelleta ilmoitusvaatimusta.

Tuki voidaan kuitenkin myöntää ehdollisena ennen komission hyväksyntää.

Tuen maksatus on keskeytettävä, jos tuen saaja ei ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä.

Tukea ei myönnetä vaikeuksissa oleville yrityksille.

4 §
Valtionapuviranomainen

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää tuen myöntämisestä investointihankkeeseen, jos sen hyväksyttävät kustannukset ylittävät 5 000 000 euroa, ja selvityshankkeeseen, jos sen hyväksyttävät kustannukset ylittävät 250 000 euroa, sekä hoitaa muut siihen liittyvät tehtävät. Työ- ja elinkeinoministeriö päättää myös tuen myöntämisestä ja hoitaa muut siihen liittyvät tehtävät, jos investointihanke liittyy uuden teknologian käyttöönottoon ja selvityshanke uuden palvelun tai menetelmän kehittämiseen. Muutoin tuen myöntämisestä päättää ja muut siihen liittyvät tehtävät hoitaa Innovaatiorahoituskeskus Tekes.

8 §
Tuen hakeminen

Tukihakemus toimitetaan Tekesiin.


9 §
Tukihakemus

Tuen hakijan tulee esittää asian arvioimiseksi ja ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot. Hakemuksesta ja sen liitteistä tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot:


12 §
Tuen maksaminen

Hakemus viimeisen maksuerän maksamiseksi (lopputilitys) tulee toimittaa tuen myöntäjälle neljän kuukauden kuluessa siitä, kun hankkeen tulee tukipäätöksen mukaan olla saatettu päätökseen. Lopputilityksessä tulee tehdä kustannusselvitys koko hankkeen toteutuneista kustannuksista. Erityisestä syystä tuen myöntäjä voi myöntää jatkoaikaa lopputilityksen toimittamista varten, jos tätä koskeva hakemus toimitetaan ennen määräajan päättymistä.

Hyväksyttyään lopputilityksen tuen myöntäjä maksaa viimeisen maksuerän ja vahvistaa samalla energiatuen lopullisen määrän. Toteutuneiden hyväksyttävien kustannusten jäädessä alle tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä mainitun määrän lopullisen tuen suuruus on tukiprosentin mukainen osuus toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

13 §
Maksatushakemusta ja lopputilitystä koskevat tarkemmat säännökset

Investointihankkeessa jokaisen maksatushakemuksen yhteydessä tulee esittää tuen saajan edustajan tai valvojan lausunto siitä, että hanke on siinä vaiheessa, joka on tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä määrätty tuen maksamisen edellytykseksi. Tuen saajan tulee esittää myös selvitys hankkeen siihen mennessä toteutuneista kustannuksista.

Tuen ensimmäisen erän maksuhakemuksessa tulee lisäksi esittää selvitys hankkeen kokonaisrahoituksesta sekä selvitys tuen kohteena olevan omaisuuden vakuuttamisesta vahingon varalta.

Selvityshankkeessa tuen saaja on velvollinen lopputilityksen yhteydessä antamaan loppuraportin hankkeen tuloksista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista.

Tilintarkastuslain (1141/2015) 2 §:ssä tarkoitetun tilintarkastajan tulee antaa lausunto siitä, antaako lopputilitys oikeat ja riittävät tiedot hankkeesta viimeisen maksuerän maksamista varten. Jos tuen saaja on kunta, kuntayhtymä tai seurakunta, lausunnon antaa sen tilintarkastaja. Hankkeissa, joissa maksutositteiden määrä on alle kymmenen, tuen myöntäjä voi hyväksyä vaihtoehtona tilintarkastajan lausunnolle, että hakija liittää tilitykseen yrityksen kirjanpitoon sisältyvät oikeaksi todistetut tositejäljennökset hankkeen aiheuttamista kustannuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2017.

Tämän asetuksen voimaan tullessa elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskuksissa vireillä olevat energiatukea koskevat hakemukset siirtyvät käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi Tekesiin tämän asetuksen säännösten mukaisesti. Energiatukeen, joka on myönnetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2017

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Hallitusneuvos
Anja Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.