32/2017

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (121/2015) 2 §:n 8, 13 ja 14 kohta, 4 §:n 1 ja 2 momentti, 10, 16—18, 21, 30 ja 33 §, sellaisena kuin niistä on 10 § asetuksessa 710/2015, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 15 kohta ja asetukseen uusi 34 a § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


8) lihasialla lihantuotantoon tarkoitettua yli kolmen kuukauden mutta alle kahdeksan kuukauden ikäistä sikaa;


13) munivalla kanalla vähintään 16 viikon ikäistä kanaa, jonka munantuotanto käytetään kulutukseen;

14) broilerilla lihantuotantoa varten jalostettua noin 40 vuorokauden iässä teurastettavaa kananpoikaa sekä luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 mukaisesti harjoitettavassa tuotannossa yli 81 vuorokauden iässä teurastettavaa kananpoikaa;

15) nuorella siitossialla jälkeläisten tuotantoon tarkoitettua yli kolmen kuukauden mutta alle kahdeksan kuukauden ikäistä uros- tai naaraspuolista sikaa.

4 §
Hyvinvointikorvauksen eläinlajikohtaiset toimenpiteet

Viljelijä voi valita nautatilalla seuraavia toimenpiteitä:

1) nautojen ruokinta ja hoito;

2) vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksilla;

3) vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen;

4) emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen;

5) vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen;

6) vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen;

7) nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella;

8) nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella;

9) lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat;

10) nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat.

Viljelijä voi valita sikatilalla seuraavia toimenpiteitä:

1) sikojen ruokinta ja hoito;

2) joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu;

3) emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen;

4) emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet;

5) vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen;

6) karjuporsaiden kivunlievitys ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation;

7) lihasikojen immunokastraatio;

8) sikojen virikkeet;

9) sikojen sairas- ja hoitokarsinat.


10 §
Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

Vasikoiden pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä, vasikoiden pito-olosuhteiden parantamista pinta-alavaatimuksella koskevaa toimenpidettä ja emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien alle kuuden kuukauden ikäisten vasikoiden osalta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia ja 26 a §:n 1 ja 2 momenttia, eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014) 20 §:ää, eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia, 4 §:n 1 momenttia, 8 §:ää, 9 §:n 1 momenttia ja 23 §:n 1 momentin 7 kohtaa sekä nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1 momenttia, 7 §:ää, 12 §:n 3 momenttia ja 16 §:n 1 momenttia.

16 §
Emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

Emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten emakoiden ja ensikoiden osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia ja 4 §:n 1 momenttia sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia, 4 §:n 3 ja 4 momenttia, 10 §:ää sekä 19 §:n 3 momenttia.

17 §
Emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet

Emakoiden ja ensikoiden parannettuja porsimisolosuhteita koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten emakoiden ja ensikoiden osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia ja sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia, 4 §:n 3 ja 4 momenttia, 5 §:n 1 momenttia, 9 §:ää, 16 §:n 1 momenttia sekä 19 §:n 2 momenttia.

18 §
Vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen

Vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia ja 4 §:n 1 momenttia sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1, 4 ja 5 momenttia, 4 §:n 3 ja 4 momenttia, 5 §:n 1 ja 3 momenttia sekä 19 §:n 1 momenttia.

21 §
Sikojen sairas- ja hoitokarsinat

Sikojen sairas- ja hoitokarsinoita koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien sikojen osalta lukuun ottamatta vieroittamattomia porsaita. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia, 4 §:n 1 momenttia ja 11 §:ää sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1, 4 ja 5 momenttia, 4 §:n 3–5 momenttia, 5 §:n 1 ja 3 momenttia, 7 §:n 2 momenttia, 10 ja 11 §:ää, 15 §:n 3 ja 4 momenttia, 19 §:n 1 momenttia siltä osin kuin siinä säädetään ryhmäkarsinasta sekä 19 §:n 2 ja 3 momenttia.

30 §
Siipikarjan tasot, rampit ja orret

Siipikarjan tasoja, ramppeja ja orsia koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan koko siipikarjan osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n 3 momenttia, 12 §:n 4–6 momenttia ja 13 §:n 1 ja 2 momenttia, broilereiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 6 momenttia ja 10 §:n 4 ja 5 momenttia sekä kalkkunoiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1 momenttia ja 10 §:n 3 momenttia.

33 §
Hyvinvointikorvauksen määrä

Hyvinvointikorvausta voidaan maksaa vuosittain korvauskelpoisista eläimistä eläinyksikköä kohden:

euroa
-nautojen ruokinta ja hoito 11
-vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksilla 439
-vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 292
-emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 234
-vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen 43
-vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen 126
-nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella 46
-nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella 24
-lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat 15
-nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat 15
-sikoja ruokinta ja hoito 7
-joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu 33
-emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 38
-emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet 349
-vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen 59
-karjuporsaiden kivunlievitys ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation 27
-lihasikojen immunokastraatio 81
-sikojen virikkeet 13
-sikojen sairas- ja hoitokarsinat 19
-lampaiden ja vuohien ruokinta 10
-lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen 55
-lampaiden hoito 51
-vuohien hoito 33
-lampaiden ja vuohien laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella 33
-lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella 8
-siipikarjan ruokinta ja hoito 8
-broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen 10
-munintakanalan ilmanlaadun parantaminen 5
-siipikarjan virikkeet 7
-munivien kanojen tasot, rampit ja orret 11
-kalkkunoiden tasot, rampit ja orret 14
-broilereiden tasot, rampit ja orret 34
-kanojen ja kalkkunoiden ulkoilu 16

5 luku

Erinäiset säännökset

34 a §
Euroopan komission päätöksen huomioonottaminen

Tässä asetuksessa tarkoitettu korvaus myönnetään, jollei Euroopan komission sitä koskevasta päätöksestä muuta johdu.


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä tammikuuta 2017.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2017

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.