Säädökset alkuperäisinä: 2016

1150/2016
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
1149/2016
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella korvataan 65 tai 100 prosenttia, annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1148/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
1147/2016
Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1146/2016
Laki arkistolain muuttamisesta
1145/2016
Laki Kansallisarkistosta
1144/2016
Painelaitelaki
1143/2016
Laki rikoslain 44 luvun 11 §:n muuttamisesta
1142/2016
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
1141/2016
Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta
1140/2016
Laki räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta
1139/2016
Laki räjähdysvaarallisissa  tiloissa  käytettäväksi tarkoitettujen  laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta
1138/2016
Laki mittauslaitelain muuttamisesta
1137/2016
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta
1136/2016
Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta
1135/2016
Sähköturvallisuuslaki
1134/2016
Hissiturvallisuuslaki
1133/2016
Valtioneuvoston asetus pakkokeinolain 10 luvun 3 ja 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1132/2016
Valtioneuvoston asetus rikoslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1131/2016
Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 hyväksyttyjen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1130/2016
Verohallinnon päätös maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä
1129/2016
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
1128/2016
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
1127/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1126/2016
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaatetuksesta
1125/2016
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa
1124/2016
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 a §:n muuttamisesta
1123/2016
Oikeusministeriön asetus kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta
1122/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kunnaneläinlääkärin eläkettä kartuttavista palkkioista
1121/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
1120/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2017
1119/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2017
1118/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
1117/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
1116/2016
Verohallinnon päätös verotuksen oikaisun toimittamatta jättämisestä tuloverotuksessa
1115/2016
Laki merityösopimuslain 2 ja 13 luvun muuttamisesta
1114/2016
Laki merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1113/2016
Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1112/2016
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1111/2016
Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta
1110/2016
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta
1109/2016
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
1108/2016
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 5 a §:n ja voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1107/2016
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
1106/2016
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1105/2016
Laki Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta
1104/2016
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta
1103/2016
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta
1102/2016
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta
1101/2016
Laki lääkelain 57 b ja 102 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.