Säädökset alkuperäisinä: 2016

600/2016
Valtioneuvoston asetus radiolaitteiden vaatimustenmukaisuudesta
599/2016
Valtioneuvoston asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmasta myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
598/2016
Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
597/2016
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
596/2016
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n muuttamisesta
595/2016
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimien sotilaspuvuista ja virkapuvuista annetun asetuksen kumoamisesta
594/2016
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöistä
593/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä
592/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteita ja vastaavia tuotteita koskevista standardeista ja ilmoituksista
591/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten varoitusmerkinnöistä
590/2016
Valtioneuvoston asetus biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehdyn Nagoyan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain sekä pöytäkirjan täytäntöönpanosta annetun lain voimaantulosta
589/2016
Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen työ -juhlarahasta
588/2016
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 18 §:n muuttamisesta
587/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2016—2017
586/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2016–2019
585/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2016–2017
584/2016
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
583/2016
Valtioneuvoston asetus hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeille vuosina 2016—2018 myönnettävistä valtionavustuksista
582/2016
Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
581/2016
Valtioneuvoston asetus yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta
580/2016
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
579/2016
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kunigaskunnan välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
578/2016
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
577/2016
Valtioneuvoston asetus Luonnonvarakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
576/2016
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
575/2016
Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
574/2016
Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta
573/2016
Laki Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
572/2016
Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
571/2016
Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista
570/2016
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista
569/2016
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 86 a §:n muuttamisesta
568/2016
Laki tieliikennelain 51 §:n muuttamisesta
567/2016
Laki ratalain muuttamisesta
566/2016
Laki maantielain muuttamisesta
565/2016
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
564/2016
Laki Opetushallituksesta
563/2016
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta
562/2016
Laki yliopistolain muuttamisesta
561/2016
Laki autoverolain muuttamisesta
560/2016
Laki puolustusvoimista annetun lain 38 ja 38 a §:n muuttamisesta
559/2016
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
558/2016
Laki tietoyhteiskuntakaaren 217 §:n muuttamisesta
557/2016
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
556/2016
Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
555/2016
Laki tupakkaverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
554/2016
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta
553/2016
Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
552/2016
Laki terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta
551/2016
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.