1553/2016

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1392/2014) 7 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 208/2016 ja 619/2016, seuraavasti:

7 §
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) maanteihin, ratoihin ja vesiväyliin liittyvät asiakaspalvelutehtävät sekä taksi-, tavara- ja joukkoliikennelupiin liittyvä neuvonta;

2) seuraavat maantielain mukaiset tienpitoviranomaisen tehtävät:

a) 8 §:ssä tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tienpitoviranomaisena kuuluvat sopimustehtävät;

b) 37 ja 47 §:ssä tarkoitetut liittymiä koskevat lupatehtävät ja suoja- ja näkemäalueita kos-kevat poikkeamispäätökset yhdysteiden ja vähäliikenteisten seututeiden osalta, yhdyskunta-teknisiin kaapeleihin ja johtolinjoihin liittyvät lupatehtävät mukaan lukien liittymälupapäätökset ja poikkeamispäätökset kuitenkin kaikkien maanteiden osalta;

c) 42 §:ssä tarkoitetut lupatehtävät ja 42 a §:ssä tarkoitetut ilmoituksia ja toimenpiteen kieltämistä koskevat tehtävät;

d) 52 §:ssä tarkoitetut tienvarsimainontaan ja -ilmoitteluun liittyvät tehtävät;

3) tieliikennelaissa ja -asetuksessa tarkoitetut tilapäisiä liikennejärjestelyjä koskevat lupa- ja lausuntotehtävät sekä tieliikenneasetuksen 20 §:ssä tarkoitettuja osoiteviittoja, yksityisten teiden viittoja ja palvelukohteiden opastusta koskevat lupatehtävät liikennemerkkien 643–644a ja 701–774f osalta;

4) asemakaavan mukaisten liittymien toteuttamisesta annettavat ohjeet yhdysteiden ja vähäliikenteisten seututeiden osalta;

5) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 126 a §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettujen mainostoimenpidelupien myöntämiseen liittyvät 133 §:ssä tarkoitetut tehtävät kuultaessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta tienpitoviranomaisena ja sen 2 momentissa tarkoitetun oikeusvaikutteisen kaavan nojalla toteutettaviin mainoslaitteisiin liittyvät lausumistehtävät sekä 192 §:n 1 momentissa tarkoitetun puhevallan käyttämisen tienpitoviranomaisena;

6) erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (786/2012) 38 §:n mukaisia mitta- ja massarajoituksia koskevat poikkeamislupatehtävät;

7) tienpitoviranomaisen perinnetoimintaan liittyvät tehtävät;

8) ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen asiakaspalvelutehtävät;

9) jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaiset valtakunnallisen jäte-huollon tuottajavastuun ohjaus- ja valvontaviranomaisen tehtävät;

10) jätelain (1072/1993) 35 §:ssä ja jäteasetuksen (1390/1993) 4 luvussa tarkoitettujen valtion jätehuoltotöiden koordinointia ja pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamishankkeiden kilpailuttamista, hankintapäätösten tekemistä ja sopimuksenaikaista toimintaa koskevat tehtävät sekä pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusavustuksia koskevat tehtävät.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaiset sekä muut ympäristönhoito-, vesihuolto- ja vesistötöiden toteuttamiseen liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin asioihin sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Elinkeinoministeri
Olli Rehn

Neuvotteleva virkamies
Elina Isoksela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.