1539/2016

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus valtion erityisrahoitusyhtiölle myönnettävästä valtion lainasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain (443/1998) 8 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1514/2016:

1 §
Maksuvalmiutta koskeva ennuste

Valtion erityisrahoitusyhtiön, jäljempänä yhtiö, on laadittava yhtiön maksuvalmiutta koskeva ennuste. Ennuste on laadittava neljännesvuosittain vähintään 12 kuukauden ajanjaksolle.

Ennusteessa huomioidaan tilivarat ja muut likviditeettireserviin kuuluvat sijoitukset, anto- ja ottolainojen nostot ja takaisinmaksut sekä muut merkittävät rahavirrat.

2 §
Alijäämä

Alijäämällä tarkoitetaan tilannetta, jossa 1 §:ssä tarkoitettuun maksuvalmiusennusteeseen perustuen yhtiön varat eivät riitä yhtiön antamien sitoumusten rahoittamiseen.

Yhtiön on ilmoitettava syntyneestä alijäämästä työ- ja elinkeinoministeriölle, valtiovarainministeriölle ja valtiokonttorille viipymättä ja viimeistään 12 kuukautta ennen valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain (443/1998) 8 b §:ssä tarkoitettujen lainojen arvioitua nostoajankohtaa.

3 §
Lainajärjestely

Lainajärjestelyllä tarkoitetaan päätöstä yhtiölle myönnettävien lainojen enimmäismäärästä, jonka puitteissa yhtiöllä on oikeus nostaa lainoja järjestelyssä määrättyyn enimmäismäärään. Lainat myönnetään euromääräisinä ja vaihtuvakorkoisina. Lainajärjestely on voimassa 12 kuukautta sen myöntämisestä.

Yhtiö on velvollinen maksamaan lainajärjestelystä sitoutumismaksua lainajärjestelyn voimaatulosta kunkin lainan nostoon asti. Sitoutumismaksu maksetaan jälkikäteen lainan noston yhteydessä. Sitoutumismaksun suuruus määritellään ennen lainajärjestelyn alkamista siten, että se kattaa valtiolle lainajärjestelyyn kuuluvien luottojen varaamisesta aiheutuvat arvioidut kustannukset.

Lainajärjestelyn puitteissa nostettavista lainoista perittävä korko kattaa valtion oman varainhankintakustannuksen lisättynä marginaalilla. Jos lainan takaisinmaksuaika on enintään 12 kuukautta, marginaalin suuruus on 0,1 prosenttia lainan pääomasta. Jos lainan takaisinmaksuaika on yli 12 kuukautta, yhtiö on velvollinen maksamaan lainan pääoman perusteella määrättyä korotettua marginaalia 0,1 prosenttia laskettuna kultakin kuuden kuukauden jaksolta, jolla lainan takaisinmaksuaika ylittää 12 kuukautta.

4 §
Lainajärjestelyn hakeminen

Jos maksuvalmiutta koskeva ennuste on alijäämäinen ja on perusteltua arvioida, että yhtiö ei kykene hankkimaan riittävästi varoja kohtuullisilla ehdoilla yhtiön antamien sitoumusten rahoittamiseksi rahoitusmarkkinoiden tilanteesta johtuen, yhtiö voi tehdä työ- ja elinkeinoministeriölle hakemuksen lainajärjestelyn myöntämisestä. Hakemus on jätettävä vähintään 10 kuukautta ennen lainajärjestelyyn kuuluvan ensimmäisen lainan arvioitua nostoajankohtaa.

Hakemukseen on liitettävä maksuvalmiusennuste, selvitys varainhankinnan tilanteesta, perusteet lainan hakemiselle ja muu asian kannalta tarpeellinen selvitys. Hakemus on annettava tiedoksi valtiovarainministeriölle ja valtiokonttorille.

5 §
Päätös lainajärjestelyn myöntämisestä

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee päätöksen lainajärjestelyn myöntämisestä valtion talousarvioon osoitettujen määrärahojen puitteissa kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Ennen kuin työ- ja elinkeinoministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetun päätöksen, sen on pyydettävä asiasta valtiovarainministeriön lausunto.

6 §
Päätös lainojen nostamisesta lainajärjestelyn puitteissa

Yhtiö voi nostaa lainoja lainajärjestelyn puitteissa edellyttäen, että lainan takaisinmaksuaika on enintään 12 kuukautta.

Jos lainajärjestelyyn kuuluvan lainan takaisinmaksuaika on yli 12 kuukautta, yhtiöllä on oikeus nostaa laina lainaehtojen mukaan sen jälkeen, kun työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt lainan myöntämisestä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Hallitusneuvos
Kari Parkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.