1431/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus ei-automaattisista vaaoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään mittauslaitelain (707/2011) 6 b, 6 d ja 6 g §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1138/2016:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään muiden kuin automaattisten vaakojen asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/31/EU, jäljempänä vaakadirektiivi, tarkoitetuista ei-automaattisista vaaoista, joita käytetään mittauslaitelain (707/2011) 3 §:ssä säädetyissä tarkoituksissa.

2 §
Olennaiset vaatimukset

Vaa'an on täytettävä vaakadirektiivin liitteen I mukaiset metrologisia ominaisuuksia ja vaa´an rakennetta koskevat olennaiset vaatimukset.

3 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt

Valmistajan on osoitettava 2 §:ssä tarkoitettujen olennaisten vaatimusten mukaisuus vaakadirektiivin liitteen II menettelyjä noudattaen seuraavasti:

1) EU-tyyppitarkastus (moduuli B) sekä valmistajan valinnan mukaisesti jompikumpi seuraavista menettelyistä:

a) tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus (moduuli D);

b) tuotekohtaiseen tarkastukseen perustuva tyypinmukaisuus (moduuli F); tai

2) yksikkökohtaiseen tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus (moduuli G).

Niiden vaakojen osalta, joille ei vaadita EU-tyyppitarkastusta (moduuli B) ja joissa ei ole elektronisia laitteita tai joiden kuormanmittauslaitteessa ei käytetä jousta kuorman tasapainottamiseen, on noudatettava jompaakumpaa seuraavista vaakadirektiivin liitteessä II tarkoitetuista menettelyistä:

1) tuotantoprosessin laadunvarmistus (moduuli D1);

2) tuotekohtaiseen tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus (moduuli F1).

4 §
Tekniset asiakirjat

Valmistajan on laadittava vaakoja koskevat, vaakadirektiivin liitteessä II tarkoitetut tekniset asiakirjat niin, että niiden perusteella voidaan arvioida, onko vaaka sovellettavien vaatimusten mukainen.

5 §
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Mittauslaitelain 6 d §:ssä tarkoitetun EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on oltava vaakadirektiivin liitteen IV mukainen ja se on pidettävä ajan tasalla.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava, että vaa’an on osoitettu täyttävän olennaiset vaatimukset. Jos vaakaan sovelletaan useampia Euroopan unionin säädöksiä, joissa edellytetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien kyseisten unionin säädösten osalta voidaan laatia yksi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa on mainittava sovellettavien säädösten tunnistetiedot sekä niiden julkaisuviitteet.

Muutokset sarjatuotannossa olevan vaa’an suunnittelussa tai ominaisuuksissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa, ohjeellisissa asiakirjoissa tai teknisissä eritelmissä, joihin nähden vaa’an vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan, on otettava huomioon EU- vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

6 §
Vaa’an merkintöjä koskevat yleiset vaatimukset

Valmistajan on kiinnitettävä vaakaan vaatimustenmukaisuutta osoittavat vaakadirektiivin liitteen III mukaiset merkinnät ja muut tiedot.

Vaakaan kuuluva tai siihen liitetty laite, jonka vaatimustenmukaisuutta ei ole arvioitu 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on varustettava vaakadirektiivin liitteen III kohdassa 3 tarkoitetulla rajoitetun käytön tunnuksella.

7 §
Vaakojen tarkkuusluokat ja käyttötarkoitus

Mittauslaitelain 3 §:n 2 kohdan mukaisten maksujen määräämiseen, maa-aineskauppaan ja tyyppihyväksymispäätöksessä mainittuihin tarkoituksiin on käytettävä vaakadirektiivin liitteen I kohdassa 2.1 tarkoitettuun tarkkuusluokkaan III tai IIII kuuluvaa vaakaa.

Jalometallien ja jalokivien kaupassa on käytettävä mainitun kohdan tarkkuusluokkaan I tai II kuuluvaa vaakaa.

Pakkaavassa teollisuudessa on käytettävä mainitun kohdan tarkkuusluokkaan II tai III kuuluvaa vaakaa.

Mittauslaitelain 3 §:n 1 kohdan mukaiseen massan määritykseen kaupankäynnissä ja 6 kohdan mukaiseen massan perusteella tapahtuvaan hinnan määritykseen myytäessä suoraan kuluttajalle, on käytettävä vaakadirektiivin liitteen I kohdassa 2.1 tarkoitettua tarkkuusluokkaan III kuuluvaa vaakaa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan ei-automaattisista vaaoista annettu valtioneuvoston asetus (400/2012).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/31/EU (32014L0031); EUVL N:o L 96, 29.3.2014, s. 107
§

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Kaupallinen neuvos
Tomi Lounema

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.