1425/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista

Maa- metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Elintarviketurvallisuusviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia päätöksiä, todistuksia ja muita julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteähintaiset tai ajankäyttöön perustuvat maksut, ovat tämän asetuksen liitteessä olevassa maksutaulukossa luetellut suoritteet.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ellei Euroopan yhteisön lainsäädännöstä muuta johdu, ovat:

1) lihantarkastus sekä teurastamojen ja riistan käsittelylaitosten sekä niiden yhteydessä olevien laitosten valvonta;

2) naudanlihan vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän valvonta; sekä

3) elävän eläimen säilyttäminen eläimen tarkastuksen ollessa kesken tai eläimen odottaessa toimitusta rajaeläinlääkärin hyväksymään määränpäähän.

Tämän asetuksen liitteessä olevan maksutaulukon mukaista luonnonmukaisen tuotannon valvontamaksua ei peritä luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen valvonnasta, jos elintarvikkeet valmistetaan luonnonmukaisen tuotannon yhteydessä maatilalla ja valmistukseen käytetään pääosin kyseisellä maatilalla tuotettuja raaka-aineita. Lisäksi maksua ei peritä alkuperäislajikkeiden ja erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden testauksesta ja lajikeluetteloinnista.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet, joiden maksut poikkeavat omakustannusarvosta

Elintarviketurvallisuusvirasto perii lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annetun Euroopan neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 mukaisesta eläimen rekisteröintiin tarkoitetun uuden tunnuksen tilaamisesta lammas- ja vuohirekisteristä kiinteää maksua 1,20 euroa tilattu tunnus. Samoin Elintarviketurvallisuusvirasto perii kiinteää maksua lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13 §:n (356/2008) mukaisesta teurastamoalan toimijan ilmoituksesta 0,40 euroa eläintä kohden.

Elintarviketurvallisuusvirasto perii sikaeläinten siirtojen ja eläinmäärien ilmoittamisesta sikarekisteriin kiinteää maksua 0,20 euroa rekisteröintitapahtumaa kohden. Lisäksi Elintarviketurvallisuusvirasto perii kiinteää maksua teurastamoalan toimijan ilmoituksesta 0,15 euroa rekisteröintitapahtumaa kohden.

Elintarviketurvallisuusvirasto perii alle 5000 eläinyksikköä ja alle 300 000 lintua kalenterivuodessa teurastavien pienteurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten lihantarkastuksesta ja laitosvalvonnasta 1 200 eläinyksikköön ja 180 000 lintuun asti perusmaksua 34,80 euroa/valvontahenkilö käynniltä ensimmäisen puolen tunnin ajalta. Puoli tuntia ylittävältä tarkastusajalta peritään 24,90 euroa/valvontahenkilö tunnilta. Kun teuraseläinmäärä ylittää 1 200 eläinyksikköä tai 180 000 lintua, peritään kustannukset omakustannusarvon mukaan. Tarkastuksesta, joka asiakkaan pyynnöstä tehdään klo 17.00-22.00 välisenä aikana tai yleisenä vapaapäivänä peritään maksu 50 prosentilla korotettuna. Klo 22.00-8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhlapäivänä tapahtuneesta tarkastuksesta peritään maksua 100 prosentilla korotettuna.

4 §
Nautaeläinten rekisteröinti

Elintarviketurvallisuusvirasto perii nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisen käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesta nautaeläinten ilmoittamisesta nautarekisteriin kiinteää maksua 4,40 euroa uuden eläimen rekisteröinnistä tai tilapäiseen käyttöön tarkoitetun merkin rekisteröinnistä. Samoin Elintarviketurvallisuusvirasto perii kiinteää maksua nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1391/2006) 15 §:n mukaisesta teurastamoalan toimijan ilmoituksesta 1,00 euroa eläintä kohden.

5 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia määräyksiä

Myönteisestä ja kielteisestä julkisoikeudellisesta päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, jollei asiasta ole toisin säädetty tai määrätty. Jos Elintarviketurvallisuusviraston yhdellä asiakirjalla antama päätös sisältää usean tässä asetuksessa erikseen maksulliseksi määrätyn päätöksen, peritään niistä kustakin maksut tämän asetuksen mukaisesti.

Julkisoikeudellisesta päätöksestä ei peritä erikseen kuulutus- eikä muutakaan käsittelymaksua. Telekopiona lähetettävästä maksusta peritään sama maksu kuin asiakirjasta muutoinkin. Kun tämän asetuksen liitteessä tarkoitettu todistus lähetetään postitse asiakkaalle, postimaksua ei peritä.

6 §
Muut maksulliset suoritteet

Elintarviketurvallisuusviraston muita maksullisia suoritteita, joiden maksut Elintarviketurvallisuusvirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilaustutkimukset;

2) tilauksesta tehdyt asiantuntija- ja muut palvelut;

3) muut kuin viranomaisvalvontaan liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut;

4) julkaisut, luettelot, osoitteistot sekä tietoaineistot ja niiden käyttöoikeudet;

5) virastossa kehitettyjen tutkimus- ja muiden menetelmien käyttöoikeuksien luovutukset;

6) viraston hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö;

7) valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen;

8) muut edellä mainittuihin verrattavat tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat todistukset ja muut suoritteet.

Maksuttomia suoritteita ovat kuitenkin tutkimukset ja muut suoritteet, jotka eläintautilainsäädännön mukaan maksetaan valtion varoista tai jotka ovat tarpeen maan eläintautitilanteen sekä eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien seuraamiseksi ja selvittämiseksi taikka välttämättömiä elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Maksutonta on myös eläinsuojelulainsäädännön mukaisten valvontaviranomaisten lähettämien eläinsuojeluvalvontaan liittyvien näytteiden tutkiminen.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Elintarviketurvallisuusvirasto ottaen huomioon mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

7 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Lainsäädäntöneuvos
Timo Rämänen

Liite

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON MAKSUTAULUKKO

Tuntihinnan mukaan määräytyvissä maksuissa maksu peritään jokaiselta alkavalta tunnilta.

Maksun korotus:

Tarkastuksesta tai muusta suoritteesta, joka asiakkaan pyynnöstä tehdään

- klo 16.15-22.00 välisenä aikana, peritään maksu 50 prosentilla korotettuna

- klo 22.00-8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhla- tai vapaapäivänä, peritään maksu 100 prosentilla korotettuna

1 Lupa- ja hyväksymispäätökset Euroa
1.1 Laitokset
1.1.1 Teurastamot, pienteurastamot ja riistan käsittelylaitokset ja niiden yhteydessä olevat laitokset:- laitoksen hyväksyminen, perusmaksu- hakemuksen käsittely tunnilta- laitoksen tarkastaminen tunnilta 71,0085,00114,00
1.1.2 Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavat laitokset sekä sivutuoteasetuksen mukaiset lannoitevalmisteita valmistavat kompostointi- ja biokaasulaitokset sekä tekniset laitokset:
1.1.2.1 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on enintään 2 000 m3 vuodessa 593,00
1.1.2.2 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on 2 001-8 000 m3 vuodessa 1 289,00
1.1.2.3 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on yli 8 000 m3 vuodessa 2 579,00
1.1.2.4 - laitoshyväksynnän uusiminen tai peruuttaminen tunnilta 85,00
1.1.2.5 - laitoshyväksynnän muutoshakemuksen käsittely tunnilta 85,00
1.1.2.6 - hyväksyntämenettelyn keskeyttämisestä peritään käsittelyyn käytetty aika tunnilta 85,00
1.1.2.7 - laitoksen tarkastaminen tunnilta 112,00
1.1.3 Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavien, samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien laitosten hakemusten käsittelystä määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrätään siten, että hakemusten käsittelystä määrättävään suurimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteistä maksuista.
1.1.4 Rehulain ja sivutuoteasetuksen mukaiset laitokset
- laitoksen hyväksyminen, perusmaksu 71,00
- hakemuksen käsittely tunnilta 85,00
- päätöksen muuttaminen, uusiminen tai peruuttaminen tunnilta 85,00
- laitoksen tarkastaminen tunnilta 114,00
1.2 Toiminnanharjoittajat
1.2.1 Naudanlihan vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän hyväksyminen tunnilta 85,00
1.2.2 Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen käsittely/toiminnanharjoittaja 110,00
1.2.3 Siemenpakkaamolupa
1.2.3.1 Siemenpakkaamokatselmusten perusmaksu- lisäksi jokaiselta alkavalta tunnilta 391,0083,00
1.2.3.2 Siemenpakkaamolupapäätös, uusi- siemenpakkaamolupapäätös, laajennus 416,0087,00
1.2.4 Osaamistestaus
1.2.4.1 Osaamistestaajan hyväksymistä koskeva hakemus 197,00
1.2.4.2 Hyväksynnän peruuttaminen 85,00
1.2.5 Rehulain, lannoitevalmistelain ja sivutuoteasetuksen mukainen toimijoiden rekisteröinti 84,00
1.2.6 Vesiviljelyeläinten terveysluvatLaitokset, jotka tarvitsevat toiminnalleen myös ympäristöluvan (eli laitokset jotka käyttävät vuodessa vähintään 2000 kg kuivarehua tai sitä ravintoarvoltaan vastaavan määrän muuta rehua tai jos kalan lisäkasvu on vähintään 2000 kg vuodessa tai kooltaan vähintään 20 ha:n laajuinen luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä):
- ensimmäinen yritykseen kuuluva laitos 174,00
- seuraavat laitokset 42,40
1.2.6.1 Muut terveysluvan tarvitsevat laitokset:- ensimmäinen yritykseen kuuluva laitos- seuraavat laitokset 85,0042,40
1.2.7 Karanteenin hyväksyntä 171,00
- karanteenin uudelleen hyväksyminen tai hyväksynnän peruuttaminen tunnilta 85,00
1.2.8 Elintarvikkeiden laatujärjestelmät
1.2.8.1 Elintarvikkeiden kansallisen laatujärjestelmän hyväksyminen ja hyväksynnän peruuttaminen tunnilta 85,00
1.2.8.2 Elintarvikkeiden kansallisen laatujärjestelmän hyväksymisen edellytysten tarkastaminen 300,00
1.2.9 Biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävien makroeliöiden lupahakemukset:
- uuden lajin hyväksyminen 1 760,00
- uuden tuotteen hyväksyminen (jos laji hyväksytty) ja käyttökohteiden laajentaminen 611,00
- hyväksynnän muutos ja peruuttaminen tunnilta 85,00
1.2.10 Rehulain ja lannoitevalmistelain ja sivutuoteasetuksen mukaiset toimijoiden lupa- ja hyväksymispäätökset:- perusmaksu- hakemuksen käsittely tunnilta- päätöksen muuttaminen, uusiminen tai peruuttaminen tunnilta 71,0085,0085,00
1.2.11 Eläinjalostustoimintalain (319/2014) mukaiset hyväksynnät ja todistukset:- kantakirjaa pitävän yhteisön hyväksyminen tunnilta- ohjesäännön tai sen muutoksen hyväksyminen tunnilta- tiettyjen eläinten siemennesteen tuontia varten tarkoitetun todistuksen antaminen tunnilta 85,0085,0085,00
1.2.12 Valvottujen pito-olosuhteiden tunnustamispäätös, hyväksymistarkastus ja päätöksen laajennus tunnilta 85,00
1.2.13 EU:n maataloustuotteita koskevissa tiedotus- ja menekinedistämisohjelmissa esitettävien ravitsemus- ja terveysväitteiden hyväksyntä tunnilta 85,00
1.3 Eläinlääkärin ammatinharjoittajat
1.3.1 Eläinlääkärin laillistaminen
1.3.1.1 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain (29/2000) 3 §:n mukainen laillistuspäätös 85,00
1.3.1.2 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 4 §:n 1 momentin mukainen laillistuspäätös 200,00
1.3.1.3 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin mukainen päätös:- päätös korvaavista toimenpiteistä- lopullinen päätös 210,0085,00
1.3.1.4 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 5 §:n mukainen päätös:- ehdollinen päätös- lopullinen päätös 294,0085,00
1.3.1.5 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 4 § 2 momentin mukainen laillistuspäätös (pohjoismaan kansalaiset/pohjoismainen tutkinto) 200,00
1.3.1.6 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 4 § 5 momentin mukainen laillistuspäätös (Sveitsi ym. kv. sopimuksiin perustuvat laillistujat) 200,00
1.3.2 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain mukainen opiskelijan oikeus väliaikaisesta eläinlääkäripalvelujen tarjoamisesta:
- eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 7 §:n 1 momentin mukainen ensimmäisen ilmoituksen perusteella myönnettävä oikeus 42,00
- 7 §:n l momentin mukainen jatkohakemuksen perusteella myönnettävä oikeus 140,00
- 7 § :n 2 momentin mukainen päätös 140,00
- 7a §:n mukainen päätös 140,00
1.3.3 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 42 §:ssä tarkoitettu oikeus toimia eläinlääkärinä 270,00
1.3.4 Seurantanumeron hakeminen apteekkeja varten 42,00
1.3.5 Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 8 §:n mukainen ilmoitus väliaikaisesta ja satunnaisesta eläinlääkärinpalvelujen tarjoamisesta:- ensimmäinen ilmoitus- uusintailmoitus 168,0085,00
1.3.6 Hylkäävät päätökset koskien eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 7 ja 7a §:ssä tarkoitettuja päätöksiä 85,00
1.3.7 Jos eläinlääkärin ammatinharjoittamista koskeva hakemus tai ilmoitus peruutetaan tai asia muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, peritään käsittelymaksuna puolet siitä maksusta, joka olisi muutoin peritty.
1.4 Laboratoriot
1.4.1 Elintarvikkeiden viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion, omavalvontalaboratorion sekä lihantarkastuslaboratorion ja terveydensuojelulain (763/1994) 49 a §:ssä tarkoitetun tutkimuslaboratorion hyväksyntä- hyväksynnän peruuttaminen 514,00172,00
1.4.2 Lannoitevalmisteiden ja rehujen viranomaisnäytteitä ja rehuja omavalvontana tutkivan laboratorion sekä sivutuoteasetuksessa edellytetyn laitosten omavalvontalaboratorion hyväksyntä: 506,00
- hyväksynnän muuttaminen 84,00
- hyväksynnän peruuttaminen 169,00
- ulkomaisen omavalvontalaboratorion nimeäminen 169,00
1.4.3 Kylvösiemenlaboratorion hyväksyntä- kylvösiemenlaboratorion hyväksynnän laajennus jokaiselta alkavalta tunnilta 275,0087,00
1.4.4 Eläintautilain (441/2013) 77 §:n mukaisten vastustettavia eläintauteja tutkivien laboratorioiden hyväksyntä- hyväksynnän peruuttaminen tunnilta 506,00169,00
1.5 Muut päätökset
1.5.1 Elintarvikkeet
1.5.1.1 Luontaisen kivennäisveden tunnustamista koskevan hakemusasian käsitteleminen:- luontaisen kivennäisveden tunnistaminen- tunnistamisen uusiminen 1 195,00447,00
1.5.1.2 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun asetuksen (971/2006) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun testauslaitoksen hyväksymisasian käsitteleminen tunnilta 85,00
1.5.2 Luonnonmukainen tuotanto
1.5.2.1 Tavanomaisesti tuotetun maataloudesta peräisin olevan ainesosan käyttöä luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa koskevan lupahakemuksen käsitteleminen ja luvan uusiminen:- lupa- luvan uusiminen 101,0027,00
1.5.2.2 Kasvin- ja eläintuotannon lupia koskevan hakemuksen käsittely 13,30
1.5.2.3 Lupa käyttää tavanomaista rehua eläintuotannossa 105,00
1.5.3 Rehut, lannoitevalmisteet ja sivutuoteasetus
1.5.3.1 Muut rehulain, lannoitevalmistelain ja sivutuoteasetuksen mukaiset luvat ja päätökset 71,00
1.5.3.2 Lannoitevalmisteen tyyppinimihakemuksen käsittely ja tyyppinimen hyväksyminen tyyppinimiluetteloon tunnilta 85,00
1.5.3.3 Ennakkoilmoituksen käsittely ja päätös 85,00
1.5.3.4 Ennakkoilmoituksen perusteella tehtävä määräaikainen lannoitevalmisteita koskeva päätös:- lupa 6 kuukautta- lupa 12 kuukautta 417,00834,00
1.5.3.5 Tieteellisessä kokeessa eläinten ruokinnassa käytetyn ei-hyväksytyn lisäaineen käyttölupa:- lupahakemuksen käsittely- lupapäätös 84,0070,00
1.5.3.6 Lannoitevalmisteiden markkinoille saattamista vastavuoroisen tunnustamisen perusteella koskevan ennakkolupahakemuksen käsittely tunnilta 85,00
1.5.4 Eläintautilaki
1.5.4.1 Eläintautilain mukainen maahantuontilupa 147,00
1.5.4.2 Eläintautilain mukainen siirtolupa 147,00
1.5.4.3 Eläintautilain mukainen sisämarkkinatoimijan rekisteröinti 98,00
1.5.4.4 Eläintautilain mukainen alkuperäpitopaikan hyväksyntäpäätös 147,00
1.5.5 Kasvinjalostajanoikeus
1.5.5.1 Hakemusmaksu 462,00
1.5.5.2 Vuosimaksu 347,00
1.5.5.3 Uudelleenkäsittelymaksu 140,00
1.5.6 Lääkelain 21 g §:ssä tarkoitettu lääkevalmisteen maahantuonti- ja käyttölupa 109,00
1.5.7 Kasvinterveyteen, taimiaineistoon ja kasvisten kauppanormeihin liittyvät muut kuin kohdissa 5.3 ja 5.6 tarkoitetut päätökset ja luvat ja edellä mainittuihin liittyvät tarkastukset 67,00
1.5.8 MRL -hakemukset ja muut MRL -työhön liittyvät lisäselvitykset tunnilta (torjunta-ainejäämäasetuksen (EY) N:o 396/2005 42 artikla) 99,00
1.5.9 Eläinkuljetusasetuksen (neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta) mukaisen kokeen ja kokeen järjestäjän hyväksymishakemuksen käsittely:- kokeen ja kokeen järjestäjän hyväksyminen- hyväksymisen uusinta 336,00168,00
1.5.10 Kansainvälinen UPOV -lajikekuvausasiakirja 240,00
2 Tuonti-, vienti-, ja muut todistukset
2.1 Kasvinterveystodistusten ja kasvisten kauppanormeihin liittyvien todistusten antaminen puu- ja sahatavaran ja perunan (muu kuin siemenperuna) todistuksia lukuun ottamatta sekä kasvinterveystodistusten korvaavat kasvinterveystodistukset ja EU:n sisäiset kasvinterveydelliset todistukset vientiä varten 30,00
2.1.1 Viljan rikkasiementen ja tuholaisten määritys kasvinterveystodistusta varten 37,00
2.1.2 Viljan tautimääritys kasvinterveystodistusta varten 97,00
2.2 Puu- ja sahatavaran kasvinterveystodistusten antaminen (sisältää tarkastusmaksun), ns. vientivalmiustarkastettu tuotanto 38,00
2.2.1 Todistus merkinnänhaltijarekisteriin kuuluvan toimijan kelpoisuudesta 63,00
2.3 Perunan (muu kuin siemenperuna) kasvinterveystodistusten antaminen (sisältää tarkastusmaksun): ns. vientivalmiustarkastettu tuotanto 44,00
2.4 Kasvisten kauppanormeihin liittyvien todistusten antaminen toimijoiden esitäyttämänä 17,10
2.5 Rehuja ja lannoitevalmisteita koskeva sertifikaatti:- ensimmäinen- seuraava 58,0013,70
2.6 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevat vienti- ja muut todistukset:- ensimmäinen- seuraava 42,0010,00
2.7 Nautaeläinpassi 12,30
2.8 Metsänviljelyaineiston kantatodistusten antaminen 11,50
2.9 Eläinrokotteiden OBPR -sertifiointi 167,00
2.10 Eläinrokotteiden OCABR -sertifiointi 769,00
2.11 Vakuustodistukset
2.11.1 Kylvösiemenerien vakuustodistusten painamisen vähimmäishinta kauppaerää kohti 13,10
2.11.2 Perunan vakuustodistukset, kpl 0,10
2.11.3 Muiden lajien vakuustodistukset, kpl 0,08
2.11.4 Vakuustodistusten lisätilauksen käsittelymaksu 6,60
2.11.5 Vakuustodistusten etätulostus kauppaerältä 13,00
2.12 OECD -sertifikaatin ja etiketin myöntäminen metsänviljelyaineistolle 23,00
3 Hakemusten ja ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen, lausunnon antaminen
Ilmoitusten käsittelemisen hinta koskee yhtä tuotetta. Jos hakemus, ilmoitus tai lausunto peruutetaan tai muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka olisi muutoin peritty.
3.1 Kliinisistä ravintovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (406/2000) 11 §:ssä tarkoitetun kliinisen ravintovalmisteen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen käsitteleminen 81,00
3.2 Ravintolisistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen(78/2010) 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen:- postitse saapuva- sähköisen palvelun kautta saapuva 95,0042,00
3.3 Vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (726/2007) 2 §:ssä tarkoitetun täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen vastaanottaminen:- postitse saapuva- sähköisen palvelun kautta saapuva 95,0042,00
3.4 Äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista ja direktiivin 1999/21/EY muuttamisesta annetun komission direktiivin 2006/141/EY mukaisen äidinmaidonkorvikkeen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen vastaanottaminen 139,00
3.5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaisen elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevan hakemusasian käsitteleminen 1 019,00
3.6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 258/97 mukaisen uuselintarvikehakemuksen käsitteleminen 2 550,00
3.7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 258/97 mukaisen olennaisen vastaavuuslausunnon antaminen 1 020,00
3.8 Nauta-, lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväksyminen tunnilta 85,00
3.9 Komission asetuksen (EY) N:o 282/2008 mukainen kierrätysmuoviprosessin hyväksymistä koskevan hakemusasian käsitteleminen 255,00
3.10 Komission asetuksen (EY) N:o 450/2009 mukaisen aktiivisten pakkauskomponenttien hyväksymistä koskevan hakemusasian käsitteleminen 255,00
3.11 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen yleisluonteisten ilmaisujen (nimitysten) käyttöä koskevien pyyntöjen käsitteleminen tunnilta 85,00
3.12 Eläintautilain 81 §:n mukaisten ilmoitettavia eläintauteja tutkivien laboratorioiden ilmoitusten käsitteleminen- ilmoituksen laajentaminen 171,0085,00
3.13 Kasvilajikeluetteloon hakeminen ei koske alkuperäiskasvilajikkeita eikä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjä vihanneslajikkeita eikä hedelmä- ja marjakasveja- hyväksynnän uudistaminen 285,0082,00
3.14 Muoviasetuksen 10/2011 mukaisen uuden aineen hyväksymishakemuksen käsittely tunnilta 85,00
3.15 KTM:n asetuksen 697/2005 mukaisen uuden aineen hyväksymishakemuksen käsittely tunnilta 85,00
4 Pätevyyden osoittamiskokeet, tutkinnot
4.1 Hygieniaosaajatodistus ja -kortti 6,00
4.2 Pätevyyden osoittamiskokeet siementarkastajaa kohden määrityksittäin ja lajeittain, vertailunäytekokeet laboratoriota kohden määrityksittäin ja lajeittain:
- puhtaus: viljat, palko- ja nurmipalkokasvit, timotei 434,00
- puhtaus: muut lajit 577,00
- itävyys-, kosteus- ja terveysmääritys: 3 kertaa kyseisen määrityksen hinta sekä lisäksi muut kustannukset tunnilta 47,00
5 Valvonta, (sisältäen tarkastuksiin kuuluvan näytteenoton, analyysit ja päätökset)
5.1 Elintarvikkeet
5.1.1 Varastoinnin valvonta
5.1.1.1 Juuston yksityisen varastoinnin valvonta käyntikerralta 67,00
5.1.1.2 Voin yksityisen varastoinnin valvonta käyntikerralta- määritys näytettä kohden 108,00102,00
5.1.2 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvonta
5.1.2.1 Naudan, sian, hevosen, lampaan, siipikarjan, poron ja riistan lihan vierasainevalvonnasta peritään teurastamoilta j a riistan käsittelylaitoksilta ja poronteurastamoilta teurastuspaikoilta teuraslihatonnia kohden 2,46
5.1.2.2 Elintarvikkeeksi viljeltävien kalastustuotteiden vierasainevalvonnasta peritään vesiviljelylaitokselta tuotettua elintarvikkeeksi tarkoitettua kalastustuotetonnia kohden 2,51
5.1.2.3 Maidon ja maitotuotteiden vierasainevalvonnasta peritään raakamaitoa vastaanottavilta laitoksilta 10 000 raakamaitolitraa kohden 1,06
5.1.2.4 Munien vierasainevalvonnasta peritään pakkaamoilta tuhatta kiloa kohden 0,93
5.1.3 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonta
5.1.3.1 Ensisaapumisvalvonnan perusmaksu tunnilta 194,00
5.1.3.2 Uusintatarkastus tunnilta 217,00
5.1.4 Virallisesti tunnustettujen pito-olosuhteiden valvonta tunnilta 82,00
5.2 Eläinlääkinnällinen rajatarkastus
Maksu määräytyy tarkastettavan erän painon perusteella. Yhtenä eränä pidetään tuotteita, joilla on yhteinen terveystodistus. Lopullinen maksu määräytyy joko perusmaksusta tai perusmaksusta kyseisen painoluokan alarajalla, johon on lisätty lisämaksu kultakin alkavalta tonnilta.
5.2.1 Eläimistä saatavat elintarvikkeet
5.2.1.1 Kaikki muut elintarvikkeet kuin kohdan 5.2.1.2 mukaiset tuotteet:
- enintään 100 kg 160,00
- 101-1 000 kg 242,00
- 1 001-10 000 kg 534,00
- 10 001-25 000 kg 685,00
- yli 25 000 kg:- perusmaksu- jokaiselta alkavalta tonnilta 685,0015,50
5.2.1.2 Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (valvonta-asetus) liitteen V B-jakson II luvun kohtien 2 (irtotavara) ja 3 (laivasta suoraan maihin purettavat erät) mukaisiin kalastustuote-eriin ja luvun III kohdan 2 (irtotavara aluksessa) mukaisiin elintarvikkeisiin sovelletaan valvonta-asetuksen mukaisia maksuja.
5.2.2 Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen piiriin kuuluvat muut tuotteet kuin elintarvikkeet
5.2.2.1 Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen piiriin kuuluvat muut tuotteet kuin elintarvikkeet:
- enintään 1 000 kg 164,00
- 1001-20000 kg:- perusmaksu- jokaiselta alkavalta tonnilta 195,0010,70
- 20001-46000 kg:- perusmaksu- jokaiselta alkavalta tonnilta 452,0019,50
- yli 46 000 kg 1017,00
5.2.2.2 Valvonta-asetuksen liitteen V B-jakson III luvun kohdan 2 (irtotavara aluksessa) mukaisiin sivutuotteisiin sovelletaan valvonta-asetuksen mukaisia maksuja.
5.2.3 Elävät eläimet ja sukusolut
Tämän kohdan mukaiset maksut peritään myös eläinten suojelusta kuljetuksen j a siihen liittyvien toimenpiteiden aikana annetun neuvoston asetuksen 1/2005 21 artiklan mukaisista tarkastuksista
5.2.3.1 Rajatarkastus tarkastettavaa eläintä kohden, ellei kohdista 5.2.3.2-5.2.3.5 muuta johdu:- muut eläimet kuin hevoset- hevoset 142,00302,00
5.2.3.2 Rajatarkastus yhdessä tarkastettaville jyrsijöille, linnuille, kaloille, matelijoille, hyönteisille ym. pienille eläimille:- hyönteiset- muut kuin hyönteiset 102,00183,00
5.2.3.3 Tuontitarkastus yhdessä tarkastettavista sirkus- ja näytöseläimistä:- perusmaksu- tarkastusmaksu tunnilta 177,00210,00
5.2.3.4 Vientitarkastukset ja vientitukitarkastukset tunnilta 210,00
5.2.3.5 Rajaeläinlääkärinä toimivan laillistetun eläinlääkärin antama virka-apu tullille eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen ulkopuolelle jäävien eläinten ja tavaroiden ( ei-kaupallisesti kuljetettavien lemmikkien ja eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten) tarkastuksessa tunnilta 160,00
5.2.3.6 Rajatarkastus tarkastettavaa sukusoluerää kohden:- lemmikkien ja muiden ilman terveystodistusvaatimuksia tuotavien eläinlajien sukusolut- sellaisten eläinten sukusolut, joille on terveystodistusvaatimukset 100,00163,00
5.2.4 Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden asiakirja- ja tuontitunnistustarkastukset sekä todistukset
5.2.4.1 Tarkastus, joka koskee vain tuontiasiakirjoja, muutoin kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen 123,00
5.2.4.2 Tarkastus, joka sisältää tuontiasiakirjojen lisäksi tunnistustarkastuksen muutoin kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen 235,00
5.2.4.3 Alennetusta tarkastustiheydestä johtuvasta asiakirjatarkastuksesta ja tunnistustarkastuksesta peritään maksu kohtien 5.2.1-5.2.3 mukaisesti
5.2.4.4 Kauttakulkuerien poistumistarkastus poistumisrajatarkastusasemalla 235,00
5.2.4.5 Muonituselintarvikevarastosta ulos toimitettavat erät ja muu rajaeläinlääkärin antama todistus, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä:- ensimmäinen todistus- samanaikaisesti annettava seuraava todistus 47,006,20
5.2.5 Varaston tarkastus tai tuonti erälle varastointiaikana tehtävä tarkastus sekä siirtolastauksen valvonta ja kolmannen maan lipun alla purjehtivasta aluksesta purettaville tuoreille kalastustuotteille tehtävä tarkastus tunnilta 210,00
5.2.6 Säilytys rajatarkastusasemalla
Tuontierän tarkastuksen ollessa kesken ja tuontierän odottaessa toimitusta rajaeläinlääkärin hyväksymään määränpäähän, peritään tuontierän säilyttämisestä rajatarkastusaseman varastossa tai aseman piha-alueella ensimmäisen vuorokauden jälkeen säilytysmaksua jokaista alkavaa 1 000 kiloa kohden vuorokaudelta:- lämpötilakontrolloimattomasta säilytyksestä- lämpötilakontrolloidusta säilytyksestä 4.305,80
5.2.7 Tavanomaista enemmän aikaa vaativa tarkastus ja muut lisäkustannukset
5.2.7.1 Jos 5.2.1-5.2.4 kohtien mukainen tarkastus tuojasta johtuvasta syystä, mukaan lukien tarkastuksen yhteydessä tai sen jälkeen erälle rajaeläinlääkärin suorittamat toimenpiteet kuten eläinten hoito, vaatii tavanomaista enemmän aikaa, peritään kyseisissä kohdissa määrättyjen maksujen lisäksi tunnilta. Maksu peritään myös silloin, kun rajaeläinlääkärille ilmoitetun tarkastusajan poikkeama toteutuneesta tarkastusajasta on merkittävä (aikaan perustuva veloitus) tai rajaeläinlääkärille ilmoitettu tuontierän tarkastus ei toteudu (tapauksesta riippuen kertaluontoinen tai aikaan perustuva). 210,00
5.2.7.2 Jos tarkastuksessa todetaan, että on perusteltua syytä epäillä erän hygieenistä laatua tai tuonnista epäillään voivan aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa, peritään tuojalta tästä johtuviin tutkimuksiin liittyvät kustannukset.
5.2.7.3 Jos tuoja ei ole tehnyt ennakkoilmoitusta TRACES- järjestelmällä säädetyssä ajassa, peritään tämän asetuksen mukainen kyseistä erää koskeva tarkastusmaksu kaksinkertaisena.
5.3 Kauppanormit
5.3.1 Eräkohtainen tarkastus (vienti-, uusinta-, interventio- tai muu pyynnöstä tehtävä tarkastus) 120,00
5.3.2 Toimijakohtainen tarkastus (seurantatarkastus ja omavalvonnan hyväksyntää varten tehty tai siihen liittyvä tarkastus) 161,00
5.3.3 Kauppanormien valvontamaksut, lattia- ja ulkokanalat tunnilta 85,00
5.3.4 Kaupan pitämisen vaatimusten tarkistus, siipikarjanlihan vesipitoisuus 1 - 3 näytteen osalta 300,00
5.4 Luonnonmukainen tuotanto
5.4.1 Luonnonmukaisen tuotannon tuotantotarkastuksen perusmaksu 113,50
5.4.2 Luonnonmukaisen tuotannon tuotantotarkastus
5.4.2.1 Kylvösiementen ja taimiaineiston, rehujen ja elintarvikkeiden valvontajärjestelmään kuuluvien toimijoiden valvonta tunnilta- alihankintatyön valvonta tunnilta 115,00115,00
5.4.2.2 Valvontajärjestelmään kuuluvien muiden toimijoiden valvonta tunnilta 91,00
5.4.2.3 Luonnonmukaisesti viljelty ala (luonnonmukaisessa tuotannossa oleva ala ja siirtymävaiheala) alkavalta hehtaarilta- luonnonmukaisesti viljellyn alan tarkastusmaksun enimmäismäärä 8,50908,00
5.4.3 Tarkastus, jota ei ole voitu suorittaa toimijasta johtuvasta syystä tai jonka toimija peruuttaa vähemmän kuin 48 h ennen sovittua tarkastusta 115,00
5.4.4 Tarkastus, jota jatketaan virastossa toimijasta johtuvasta syystä tunnilta 115,00
5.4.5 Lajikkeen merkitseminen luonnonmukaisen lisäysaineiston rekisteriin:- 1-3 kpl- 4-20 kpl- 21-100 kpl- yli 100 kpl 27,0065,00132,00262,00
5.4.6 Luonnonmukaisen tuotannon yksityisten tuotantoehtojen ja tuotannon valvontajärjestelmän hyväksyminen tunnilta 83,00
5.5 Rehut, lannoitevalmisteet ja eläimistä saatavat sivutuotteet
5.5.1 Kuljetuskaluston tarkastus 80,00
5.5.2 Lannoitevalmistelain, sivutuoteasetuksen ja rehulain mukainen toimijan valvonta tunnilta 114,00
5.5.3 Lannoitevalmisteiden ja eläimistä saatavien sivutuotteiden valvontaan liittyvät näytekohtaiset tarkastusmaksuluokat (sisältää näytteenoton, analysoinnin ja valvonnan päätöksen):- tarkastusmaksuluokka 1- tarkastusmaksuluokka 2- tarkastusmaksuluokka 3- tarkastusmaksuluokka 4- tarkastusmaksuluokka 5 309,00457,00584,00737,00980,00
5.5.4 Rehujen valvontaan liittyvät näytekohtaiset tarkastusmaksuluokat (sisältää näytteenoton, analysoinnin ja valvonnan päätöksen/ilmoituksen):- tarkastusmaksuluokka 1- tarkastusmaksuluokka 2- tarkastusmaksuluokka 3- tarkastusmaksuluokka 4- tarkastusmaksuluokka 5 200,00348,00437,00630,001 002,00
5.5.5 Kohdissa 5.5.3 ja 5.5.4 tarkastusmaksuluokka määräytyy riskiperusteisen virallisen valvontasuunnitelman mukaan
5.5.6 Rehujen valvontaan liittyvä rehuympäristönäyte pitopaikasta, näytekohtainen maksu 74,00
5.5.7 Lannoitevalmisteiden valvontaan liittyvä ympäristönäyte, näytekohtainen maksu 123,00
5.6 Kasvinterveys ja taimiaineisto
5.6.1 Tuontitarkastukset
5.6.1.1 Alin tarkastusmaksu 71,00
5.6.1.2 Pistokkaat, nuoret taimet sekä pensaat, puut (muut kuin kaadetut joulukuuset), muut taimitarhakasvit, myös metsänviljelyaineisto (muu kuin siemenet), istutettavaksi tarkoitetut kukkasipulit, -mukulat ja juurakot, juurimukulat, istukassipulit, siemenet ja solukkoviljelmät:- jokainen alkava 100 kg- taimiaineistotarkastuksessa lisäksi, jokainen alkava 100 kg 6,402,65
5.6.1.3 Leikkokukat ja -oksat lehtineen, havupuiden oksat ja kaadetut joulukuuset, ruukku- ja viherkasvit, akvaariokasvit:- jokainen alkava 100 kg 5,80
5.6.1.4 Vilja, jokainen alkava 1 000 kg 0,74
5.6.1.5 Perunan mukulat, alkavaa 25 000 kg kohti 71,00
5.6.1.6 Maa-aines, kasvualusta ja puunkuori, paino enintään 25 000 kg- jokainen edellisen ylittävä 1 000 kg:n erä- enimmäismaksu 19,400,78155,00
5.6.1.7 Muut kasvit ja kasvituotteet, lähetystä kohti 19,40
5.6.1.8 Tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tarkastustunnilta 59,00
5.6.2 Puutavaran tuontitarkastukset
5.6.2.1 Alin tarkastusmaksu, lukuun ottamatta Venäjän federaatiosta tuotavaa havupuutavaraa 65,00
5.6.2.2 Havupuu Venäjän federaation Euroopan puoleisesta osasta lehtikuusta ja suoja-alueelle tarkoitettua havupuuta lukuun ottamatta:- kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys alle 50 m3- junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m3 ja suurempi kuorma)- laiva, alle 2 000 m3- laiva, 2 000 m3 tai enemmän- jos laivalla tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden 5,707,00212,00353,00107,00
5.6.2.3 Puu, muu kuin kuori, lukuun ottamatta tuontia Venäjän federaation Euroopan puoleisesta osasta, lehtikuusi (Larix) ja suoja-alueelle tarkoitettu puu kuitenkin mukaan luettuna:- kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys, alle 50 m3- junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m3 ja sitä suurempi kuorma)- laiva, alle 2 000 m3- laiva, 2 000 m3 tai enemmän- jos laivalla tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden 65,0080,00212,00353,00107,00
5.6.2.4 Puutavaran tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tarkastustunnilta 46,00
5.6.3 Vientitarkastukset
5.6.3.1 Kasvinterveys ja taimiaineisto, alin tarkastusmaksu 62,00
5.6.3.2 Elävät kasvit ja kasvinosat, myös jatkokasvatukseen tai lisäykseen tarkoitetut, jokainen alkava 1 000 kg 8,30
5.6.3.3 Hedelmät, vihannekset ja muut kasvikset, jäkälät, marjat, sienet ym. vastaavat, ei jatkokasvatukseen, jokainen alkava 1 000 kg 1,08
5.6.3.4 Perunan vientierät, jotka eivät ole vientivalmiustilojen tuotantoa 161,00
5.6.3.5 Puu- ja sahatavaran vientieräkohtainen tarkastus ellei vientierä ole peräisin ns. vientivalmiustarkistetusta tuotantolaitoksesta, jolloin tarkastusmaksu sisältyy puutavaran terveystodistusmaksuun 120,00
5.6.3.6 Viljan vientinäytteenotto, tarkastustunnilta 59,00
5.6.3.7 Vientivalmiustarkastus (määräaikais- ja ennakkotarkastus):- sahat ja kuivaamolaitokset (sisältää ISPM-15 standardin merkinnän käyttöoikeuden edellytysten tarkastamisen) 352,00
5.6.3.8 Avomaaviljelys, perunaa lukuun ottamatta:- perusmaksu- ylin tarkastusmaksu- alle 10 ha, jokaiselta alkavalta hehtaarilta- yli 10 ha:n ylittävältä osalta, jokaiselta alkavalta hehtaarilta 120,00548,0021,3010,20
5.6.3.9 Perunanviljelys ja perunasato:- viljelystarkastus/ha (ankeroiset, kasvulohkot)- kasvitautitarkastus/ha (rengasmädät, perunasato) 46,0074,00
5.6.3.10 Kasvihuoneviljelys:- perusmaksu- ylin tarkastusmaksu- jokainen alkava 100 m2 67,00275,0021,70
5.6.3.11 Vienti- ja vientivalmiustarkastuksen uusinta, tarkastustunnilta 59,00
5.6.4 Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien yritysten tarkastus, kasvinterveyden rekisteröinti- tai merkinkäyttöoikeuden edellytysten tarkastus, kasvipassin myöntäminen ja taimiaineistontoimittajan valtuuttaminen:
- avomaan taimituotanto alle 0,5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto alle 500 m2 47,60
- avomaan taimituotanto 0,5 ha-2 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto 500-2 500 m2 109,00
- avomaan taimituotanto 2,1 ha-5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto 2 501-5 000 m2 189,00
- avomaan taimituotanto yli 5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto yli 5 000 m2 378,00
5.6.4.1 Taimimyymälät, tukkuliikkeet, maahantuojat ja maastaviejät, välittäjät, varastot 96,00
5.6.4.2 ISPM-15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeuden haltijat 96,00
5.6.5 Varmennettu taimiaineisto
5.6.5.1 Tuotantoedellytysten tarkastus:- tuotantoala alle 10 ha- tuotantoala 10 ha tai yli 148,00211,00
5.6.5.2 Kasvukauden aikaiset varmennetun taimituotannon tarkastukset:- emokasvit, enintään 1 000 tainta- emokasvit, yli 1 000 tainta- emokasvit, yli 3 000 tainta- emokasvit, yli 15 000 tainta- uusintatarkastus tarkastustunnilta 244,00588,001 015,001 214,0059,00
5.6.5.3 Uuden viljelylohkon tarkastus:- muun tarkastuksen yhteydessä- erillinen tarkastuskäynti, sisäisten menettelyohjeiden tarkistaminen 62,00120,00
5.7 Metsänviljelyaineisto
5.7.1 Perusaineiston hyväksyminen ja tarkastus tunnilta 62,00
5.7.1.1 Siemenviljelyksellä käytettävien kloonien oikeellisuuden tarkastaminen näytteeltä:- mänty- kuusi 22,7026,90
5.7.2 Metsänviljelyaineiston vuositarkastusmaksut:- siemenkaristamo, -pakkaamo ja -varasto- erillinen siementen pakkauspiste- taimitarha ja varasto:- kasvihuonepinta-ala alle 5 000 m2 tai vain avomaatuotantoa harjoittava taimitarha- kasvihuonepinta-ala 5 000-10 000 m2- kasvihuonepinta-ala yli l0 000 m2 73,0031,1047,60111,00292,00
5.7.3 Metsäviljelyaineiston uusintatarkastus 220,00
5.7.4 Erillinen taimivarasto 73,00
5.7.5 Siemenviljelyksillä käytettävien kloonien oikeellisuuden tarkistaminen (mänty, kuusi) 45,00
5.8 Siemenperunan tarkastukset ja näytteenotto
5.8.1 Siemenperunan viljelystarkastus, perusmaksu tarkastuskertaa kohden: 74,45
5.8.1.1 - viljelystarkastus hehtaarilta, esiperussiemen- ja perussiemenluokat 9,70
5.8.1.2 - viljelystarkastus hehtaarilta; perussiemenen jälkeiset sukupolvet ja oman tilan siemenperunan lisäysaineistotuotanto ilman markkinointia (vain yksi tarkastuskerta) 12,85
5.8.2 Tehtyjen toimenpiteiden tarkastuskäynti 111,00
5.8.3 Maanäytteenotto peruna-ankeroismääritystä varten siemenperunaviljelykseltä hehtaaria kohti kahden desimaalin tarkkuudella 18,00
5.8.3.1 - maanäytteenotto peruna-ankeroismääritystä varten siemenperunaviljelykseltä, vähimmäismaksu 80,00
5.8.3.2 - peruna-ankeroismääritys maanäytteestä alkavaa hehtaaria kohti 26,00
5.8.3.3 - maanäytteenotto peruna-ankeroismääritystä varten viljelykseltä hehtaaria kohti (ha kahden desimaalin tarkkuudella), kun näytteenotto tehdään 1.4.-30.6. saman kasvukauden tuotantoa varten 26,00
5.8.3.4 - peruna-ankeroismääritys maanäytteestä alkavaa hehtaaria kohti, kun määritys tehdään 1.4. - 3 0. 6. saman kasvukauden tuotantoa varten 39,00
5.8.4 Siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu: 62,00
5.8.4.1 - siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenottomaksu osanäytteeltä 11,00
5.8.4.2 - siemenperunan rengasmätämääritys näytteeltä, vaalea rengasmätä 76,00
5.8.4.3 - siemenperunan rengasmätämääritys näytteeltä: vaalea ja tumma rengasmätä 97,00
5.8.4.4 - siemenperunan virusmääritys näytteeltä, joko 6 virusta tai uusintana 1 virus 400 mukulan näytteestä 252,00
5.8.4.5 - siemenperunan virusmääritys, 1 virus 100 mukulan näytteestä 138,00
5.8.5 Siemenperunan varastotarkastus, perussiemen ja edeltävät siemenluokat, näytteenotto- ja varastotarkastusmaksu osaerältä 180,00
5.8.6 Siemenperunan varastotarkastus, perussiemenen jälkeiset siemenluokat, näytteenotto- ja varastotarkastusmaksu osaerältä 143,00
5.8.7 Muut siemenperunan sertifiointiin liittyvät erityistarkastukset perusmaksun lisäksi alkavalta tunnilta 62,00
5.8.8 Jos kohdan 5. 8.1viljelytarkastuspyyntö tulee Elintarviketurvallisuusvirastoon ilmoitetun päivämäärän jälkeen, peritään tällaista siemenviljelystä kohden ylimääräinen käsittelymaksu:- viljelystarkastuspyyntö 5.6. jälkeen- viljelystarkastuspyyntö 31.7 jälkeen 51,0098,00
5.9 Kylvösiemenen viljelytarkastuspäätös ja sertifiointi
5.9.1 Siemenviljelystarkastuspäätös 31,00
5.9.2 Kylvösiemenerän sertifiointi-, hyväksymis- ja varastotarkastuspäätös, kauppaerän uusi sertifiointipäätös, koko erän siemenluokan muutospäätös, siemenerän uudelleenpakkaamisilmoituksen tarkastus ja päätös 19,20
5.9.2.1 Siemenseosten hyväksymistarkastus ja -päätös, kun erä sisältää enintään 5 seoskomponenttia 21,50
5.9.2.2 Siemenseosten hyväksymistarkastus ja -päätös, kun erä sisältää enemmän kuin 5 seoskomponenttia 23,50
5.9.3 Kylvösiemenen tarkastetun kauppaerän jakaminen siemenluokkiin 36,00
5.9.4 Kylvösiemenen maahantuontilupa, kylvösiemenerän myyntiluvat ja poikkeusluvat 83,00
5.9.5 Pakkaamon painamat vakuustodistukset:- pakkaamossa tehtävän katselmuksen perusmaksu- lisäksi jokaiselta alkavalta tunnilta- vakuuskirjanpidon valvonta/kauppaerä 391,0083,001,15
5.10 Siementarkastuksen kenttäkokeet ja alkuperäislajikkeiden tarkastus
5.10.1 Siementavaran kenttäkoetarkastus 300,00
5.10.2 Alkuperäiskasvilajikkeen hyväksymiseen liittyvä vanhan kauppa-lajike-erän aitouden tarkastus 181,50
5.10.3 DUS-testi, kaikki lajit 1 040,00
5.10.4 DUS-testauksen keskeyttämisestä ennen havainnointia aiheutuva käsittelymaksu 470,00
5.10.5 Alkuperäiskasvilajikkeen hyväksymiseen liittyvä maatiaislajikkeen kuvaustutkimus 305,00
5.11 Eläintautitutkimukset
5.11.1 Vapaaehtoinen terveysvalvonta:
5.11.1.1 Maedi-visna -valvonta, näytelähetys (50 eläintä) 55,00
5.11.1.2 BKD-valvonta:- 1 . 60 kalan näyte- 2. 60 kalan näyte, jos pitopaikka kuuluu kalaterveyspalveluun 349,00216,00
5.11.1.3 Mehiläisten esikotelomätä- 1- 5 näytettä- Seuraavat näytteet 25,005,00
5.11.2 Eläinten keinolliseen lisäämiseen liittyvät tutkimukset:
5.11.2.1 - alkuperäpitopaikka,josta nauta toimitetaan karanteeniin, tutkimus bruselloosin, IBR-taudin ja BVD-taudin varalta yhteensä, näytelähetykseltä 55,00
5.11.2.2 - sonniasema ja sonniaseman karanteeni, tutkimus bruselloosin, leptospiroosin, leukoosin, IBR-taudin ja BVD-taudin varalta yhteensä, eläimeltä 20,00
5.11.2.3 - sonniasema ja sonniaseman karanteeni, tutkimus kampylo-bakterioosin ja tritrikomoniaasin varalta yhteensä, eläimeltä 20,00
5.11.2.4 - alkuperäpitopaikka, josta sika toimitetaan karanteeniin, tutkimus bruselloosin, Aujeszkyn taudin, klassisen sikaruton, TGE-taudin ja PRRS-taudin varalta yhteensä, näytelähetykseltä 111,00
5.11.2.5 - karjuasema ja karjuaseman karanteeni, tutkimus bruselloosin, Aujeszkyn taudin, klassisen sikaruton, TGE-taudin ja PRRS-taudin varalta yhteensä, eläimeltä 20,00
5.11.2.6 - alkuperäpitopaikka, josta lammas tai vuohi toimitetaan karanteeniin, tutkimus bruselloosin (Brucella melitensis ja Brucella ovis) ja Borderin taudin varalta, yhteensä, eläimeltä 20,00
5.11.2.7 - pässi- ja pukkiasemaja pässi- ja pukkiaseman karanteeni, tutkimus bruselloosin (Brucella melitensis ja Brucella ovis) ja Borderin taudin varalta yhteensä, eläimeltä 20,00
5.11.2.8 - siitosori, CEM-tutkimus, eläimeltä 78,00
5.11.3 Sisämarkkinakaupan tutkimukset
5.11.3.1 Pitopaikka, joka on hyväksytty toimittamaan siipikarjaa toiseen jäsenvaltioon, tutkimus Mycoplasma synoviae-, Mycoplasma gallisepticum-, Mycoplasma meleagridis- tai Salmonella Gallinarum/ Pullorum - vasta-aineiden varalta, eläimeltä yhtä tutkimusta kohden 2,00
5.11.4 Vientitutkimukset vastaanottavan maan vaatimusten mukaisesti
5.11.4.1 Siipikarja ja muut linnut:
- tutkimus Mycoplasma synoviae- , Mycoplasma gallisepticum-, Mycoplasma meleagridis- tai Salmonella Gallinarum/Pullorum vasta-aineiden varalta, eläimeltä yhtä tutkimusta kohden 2,00
- tutkimus IB-taudin, Gumborotaudin, AE-taudin, CAV-taudin, siipikarjan pneumovirustartunnan, ILT-taudin, paramykso 1 -virustartunnan, EDS-taudin tai lintuinfluenssan vasta-aineiden varalta, eläimeltä yhtä tutkimusta kohden 7,00
5.11.4.2 Hevoseläimet:
- astumatauti, eläimeltä 50,00
- räkätauti, eläimeltä 50,00
- näivetystauti, eläimeltä 45,00
- virusarteriitti, vasta-aineet, eläimeltä 45,00
- virusarteriitti, PCR, eläimeltä 30,00
- herpesvirustartunnat (EVH 1 ja 4), vasta-aineet, eläimeltä 90,00
- CEM-tauti, eläimeltä 78,00
5.11.4.3 Kalat:
- tutkimus aerobien bakteerien varalta ( 10 kalaa) 80,00
- tutkimus BKD-taudin varalta (10 kalaa) 53,00
- tutkimus Gyrodactylus salaris -loisen varalta (10 kalaa) 50,00
- virologinen tutkimus:
1. Eristyskoe EU-soluviljelmissä (jokaista alkavaa 60 kalan näyte-erää kohti) 245,00
2. OMV eristyskoe (jokaista alkavaa 60 kalan näyte-erää kohti) 237,00
3. ISA PCR (10 kalaa) 160,00
4. SAV PCR (10 kalaa) 60,00
5.11.4.4 Nautaeläimet, poro, muut eläimet:
- serologinen tutkimus leptospiroosin, leukoosin, IBR-taudin, BVDtaudin, paratuberkuloosin, Q-kuumeen, sinikielitaudin tai Schmallenbergin taudin varalta, eläimeltä yhtä tutkimusta kohden:
1. eläimeltä yhtä tutkimusta kohden, jos erässä vähintään 10 eläintä 10,00
2. eläimeltä yhtä tutkimusta kohden, jos alle 10 eläimen erä 15,00
- virologinen PCR-tutkimus BVD-taudin, sinikielitaudin tai Schmallenbergin taudin varalta, eläimeltä yhtä tutkimusta kohden 20,00
- Brusella Rose Bengal -testi, eläimeltä 3,00
- viljelytutkimus naudan venereaalisen kampylobakterioosin varalta, eläimeltä 16,00
- viljelytutkimus ja mikroskopointi naudan tritrikomoniaasin varalta, eläimeltä 16,00
5.11.4.5 Siat:
- serologinen tutkimus Aujeszkyn taudin, klassisen sikarutton, afrikkalainen sikaruton, TGE-taudin tai PRRS-taudin varalta:
1. eläimeltä yhtä tutkimusta kohden, jos erässä vähintään 10 eläintä 10,00
2. eläimeltä yhtä tutkimusta kohden, jos alle 10 eläimen erä 15,00
- Brusella Rose Bengal -testi, eläimeltä 3,00
5.11.5 Laiton tuonti
5.11.5.1 Hevonen:
- astumatauti, eläimeltä 50,00
- räkätauti, eläimeltä 50,00
- näivetystauti, näytteeltä 45,00

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.