1352/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Poliisiammattikorkeakoulusta annetun valtioneuvoston asetuksen (282/2014) 1 §:n 1 momentti, 10, 14 ja 18 § sekä

lisätään 3 §:ään uusi 4 momentti ja asetukseen uusi 16 a § seuraavasti:

1 §
Koulutustehtävä ja suoritettavat tutkinnot

Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettavat sisäisen turvallisuuden alan ammattikorkeakoulututkinnot ovat:

1) poliisin ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusalan mukaan tutkintonimike poliisi (AMK), Bachelor of Police Services;

2) pelastusalan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusalan mukaan tutkintonimeke pelastusalan päällystötutkinto (AMK), Bachelor of Rescue Services.


3 §
Opintojen laajuus

Pelastusalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on 240 opintopistettä.

10 §
Opiskeluaika

Poliisiammattikorkeakoulun on järjestettävä tutkintoon johtavat opinnot niin, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa:

1) poliisialan ammattikorkeakoulututkinnon opinnot kolmessa vuodessa;

2) poliisialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot kahdessa vuodessa;

3) pelastusalan ammattikorkeakoulututkinnon opinnot neljässä vuodessa.

14 §
Opetuksen järjestäminen

Opetus on järjestettävä siten, että opiskelijat voivat harjoittaa opintoja tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja tehokkaasti.

16 a §
Pelastusalalle koulutettaville asetettavat lisävaatimukset

Pelastusalan ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otettavan tulee täyttää seuraavat terveysvaatimukset:

1) hakijalla ei ole sellaista sairautta, vikaa eikä vammaa, joka alentaa hänen toimintakykyään siinä määrin, ettei hän selviydy pelastustoimen tehtävistä;

2) hakija ei käytä eikä ole käyttänyt huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin.

Opiskelijaksi pelastusalan ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettavalta edellytetään rehellisyyttä ja luotettavuutta, jota arvioidaan hakijasta tehdyn turvallisuusselvityksen perusteella. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös vireillä olevat rikosasiat, joissa hakija on rikoksesta epäiltynä tai vastaajana.

18 §
Tutkintolautakunnan kokoonpano

Poliisiammattikorkeakoulun tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, jonka tulee olla Poliisiammattikorkeakoulun yliopettaja, ja neljä muuta jäsentä, joista kahden tulee olla Poliisiammattikorkeakoulun opettajia ja kahden Pelastusopiston opettajia. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää ammattikorkeakoulun hallitus. Tutkintolautakunta on päätösvaltainen, kun päätöksentekoon osallistuu puheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä.

Tutkintolautakunta voi kokoontua jaostoina. Jaostossa tulee olla tutkintolautakunnan puheenjohtaja ja kaksi muuta tutkintolautakunnan jäsentä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Sisäministeri
Paula Risikko

Lainsäädäntöjohtaja
Katriina Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.