1281/2016

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisarkiston suoritteiden maksuista

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Kansallisarkiston hallussa olevan aineiston ja hakemistojen käyttö arkiston tiloissa sekä yleisten tietoverkkojen välityksellä on maksutonta.

Maksuttomia ovat lisäksi arkistolain (831/1994) ja Kansallisarkistolain (1145/2016) nojalla annettavat määräykset, lausunnot ja päätökset.

Maksutonta on Sota-arkiston arkistolaitokseen liittämisen yhteydessä arkistolaitokseen siirrettyjen aineistojen säilyttäminen. Maksutonta on myös valtioneuvoston muiden ministeriöiden kuin ulkoasiainministeriön sekä oikeuskanslerinviraston aineistojen säilyttäminen Kansallisarkiston väliarkistossa.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Kansallisarkiston julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 3 momentin perusteella omakustannusarvoa alempi maksu, ovat:

1) Kansallisarkiston antamat ja välittämät kaukolainat, joista peritään lähetyskustannusten ja suoritteen tuottamisen johdosta muille suoritettujen maksujen mukainen maksu;

2) valtion maksuperustelain 3 §:n nojalla annettavat Kansallisarkiston asiakirjojen sekä Kansallisarkistossa säilytettävien muiden arkistojen asiakirjojen oikeaksi todistettavat jäljennökset ja näiden asiakirjojen perusteella laadittavat todistukset, otteet ja sukuselvitykset, jollei niitä ole muualla säädetty maksuttomiksi.

Henkilötietolain (523/1999) 35 §:n mukaisista Kansallisarkiston päätöksistä peritään omakustannusarvon mukainen maksu.

Tässä pykälässä tarkoitetuista muista kuin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista suoritteista peritään liitteen mukaiset kiinteät maksut.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoittelusta Kansallisarkisto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) muut kuin 2 momentissa tarkoitetut jäljennökset ja tulosteet sekä niiden lähettäminen;

2) koulutus- ja konsulttipalvelut;

3) selvitykset ja tutkimukset, ellei niiden maksuista ole erikseen muuta säädetty tai määrätty;

4) toimitilojen käyttö;

5) arkistotilojen käyttö valtion viranomaisille, jos säilytettävä aineisto on 40 vuotta nuorempaa ja viranomainen jatkaa toimintaansa tai sen tehtävät siirtyvät toiselle viranomaiselle;

6) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetun tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteina päättää Kansallisarkisto noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2017.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Ylitarkastaja
Anne Luoto-Halvari

Liite

MAKSUTAULUKKO

Kansallisarkiston kiinteämaksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

1. Todistus
25,00 euroa
2. Kopioimalla otettu, oikeaksi todistettava jäljennös
ensimmäinen sivu 18,00 euroa
kultakin seuraavalta sivulta 3,00 euroa
3. Oikeaksi todistettava, uudelleen kirjoitettava jäljennös,ote tai lyhennysote asiakirjoista
Sivulta 32,00 euroa
Muista kuin lähtökieleltään suomen- tai ruotsinkielisistä asiakirjoista veloitetaan kaksinkertainen maksu.
4. Väestötietojärjestelmään kuuluvasta asiakirjasta annettavat henkilö- ja perhesuhdetiedotSukuselvitys
joka koskee yhtä henkilöä, tämän aviopuolisoa, vanhempia ja lapsia koskevia tietoja 18,00 euroa
sekä jokaiselta näiden lisäksi merkittävältä sukupolvelta 9,00 euroa
yhtä henkilöä koskeva yksittäinen tieto 9,00 euroa
5. Henkilötietolain perusteella annettavat päätökset
Lupapäätös 175,00 euroa
6. Muut maksut
Laskutuslisä laskutettaessa 5,00 euroa
Postin lisäpalvelumaksut, kuten postiennakot peritään erikseen asiakkaalta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.