1246/2016

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2016

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen (377/2014) 3 §:n 1 momentin 1 kohta ja liite 1 seuraavasti:

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Ulkoasiainministeriön ja edustuston maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat: 1) matkustusasiakirjat mukaan lukien matkustamiseen oikeuttava henkilökortti;


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2016

Ulkoasiainministeri
Timo Soini

Kansalaispalvelupäällikkö
Pasi Tuominen

LIITE 1

MAKSUTAULUKKO 1

Suorite Maksu Peruste
Julkisoikeudelliset suoritteet
Asia, joka koskee
- henkilökorttia 90 € 3 § 1 mom. 1 k.
- passia, diplomaattipassia ja virkapassia (+ toimitustavasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset); myös kielteisestä päätöksestä 140 € 3 § 1 mom. 1 k.
- pikapassia (+ toimitustavasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset); myös kielteisestä päätöksestä 160 € 3 § 1 mom. 1 k.
- express-passia (+ toimitustavasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset); myös kielteisestä päätöksestä 175 € 3 § 1 mom. 1 k.
- väliaikaista passia (+ postikulut); myös kielteisestä päätöksestä 175 € 3 § 1 mom. 1 k.
- hätäpassia (+ postikulut); myös kielteisestä päätöksestä 160 € 3 § 1 mom. 1 k.
- merenkulkijain kansallista henkilöllisyystodistusta, väliaikaista muukalaispassia, Laissez-Passer-matkustusasiakirjaa, Euroopan unionin kansalaiselle kotimatkaa varten annettavaa tilapäistä matkustusasiakirjaa, Emergency Travel Document (+ postikulut); myös kielteisestä päätöksestä 140 € 3 § 1 mom. 1 k.
- Suomen sotiin osallistuneen rintamaveteraanin ja miinanraivauksiin vuosina 1945–1952 osallistuneen henkilön yli vuoden passia, diplomaattipassia, virkapassia ja henkilökorttia (+ postikulut); myös kielteisestä päätöksestä 60 € 3 § 1 mom. 1 k.
- viisumimaksua; myös kielteisestä päätöksestä 60 € 3 § 1 mom. 2 k. ja 2 mom.
- viisumimaksua 6–11-vuotiailta; myös kielteisestä päätöksestä 35 € 3 § 1 mom. 2 k. ja 2 mom.
- EU:n ja kolmannen maan välisen viisumihelpotussopimuksen mukaista viisumimaksua kyseisen kolmannen maan kansalaisilta 35 € 3 § 1 mom. 2 k. ja 2 mom.
- maksua viisumin nopeutetusta käsittelystä EU:n ja kolmannen maan välisen viisumihelpotussopimuksen mukaisesti; myös kielteisestä päätöksestä 70 € 3 § 1 mom. 2 k. ja 2 mom.
- lomakkeita, joihin viisumi kiinnitetään niille henkilöille, joiden matkustusasiakirjaa Suomi ei tunnusta 10 € 3 § 1 mom. 2 k. ja 2 mom.
- todistuksia ja asiakirjaotteita ulkoasiainministeriössä 20 € 3 § 1 mom. 4 k.
- todistuksia ja asiakirjaotteita ulkomaanedustustoissa 30 € 3 § 1 mom. 4 k.
- kaupanvahvistajan todistuksia 160 € 3 § 1 mom. 4 k.
- kauppa-aluksen väliaikaisia kansallisuustodistuksia 200 € 3 § 1 mom. 4 k.
- Kioton mekanismin käytöstä annetun lain (109/2007) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua hyväksynnän ja valtuutuksen käsittelymaksua/hanke 105 € 3 § 1 mom. 5 k.
- ulkoasiainhallinnolle lain, asetuksen tai kansainvälisen sopimuksen mukaan kuuluvia, muita kuin 2 ja 3 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä 40 € 3 § 1 mom. 6 k.
- uuden laivapäiväkirjan laatimista 160 € 3 § 1 mom. 6 k.
- meriselityksen vastaanottamista 300 € 3 § 1 mom. 6 k.

Matkustusasiakirjan käsittelymaksua ei peritä passista, joka annetaan:

1) tasavallan presidentille ja hänen perheenjäsenelleen;

2) valtioneuvoston jäsenelle; tai

3) ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevalle tai hänen perheenjäsenelleen.

Viisumien käsittelymaksua ei peritä:

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 810/2009 mukaisissa tapauksissa alle 6-vuotiailta lapsilta; koululaisilta, opiskelijoilta, jatko-opiskelijoilta ja mukana seuraavilta opettajilta, jotka matkustavat opiskelun tai ammattikoulutuksen vuoksi; yhteisössä tieteellistä tutkimusta varten matkustavilta kolmansien maiden tutkijoilta lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien jäsenvaltioiden myöntämismenettelyjen helpottamiseksi;

2) eduskunnan tai Suomen hallituksen kutsumalta henkilöltä;

3) virkatehtävissä Suomeen tai Suomen kautta matkustavalta diplomaattipassin tai virkapassin haltijalta eikä Suomen edustuston paikalta palkatulta henkilökunnan jäseneltä, joka tulee Suomeen työtehtävissä;

4) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen perheenjäseneltään;

5) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätöksellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä;

6) henkilöltä, joka kansainvälisen sopimuksen perusteella saa viisumin maksutta; Suomen kansalaisen perheenjäseneltä, joka on sellaisen kolmannen maan kansalainen, joka tarvitsee viisumin Schengen-alueelle, Euroopan unionin kansalaisen tai häneen rinnastettavan vapaan liikkuvuuden piiriin kuuluvalta perheenjäseneltä tai muulta omaiselta, joka tarvitsee viisumin Schengen-alueelle, sekä Yhdistyneiden kansakuntien ja sen alajärjestöjen, Euroopan neuvoston, Euroopan unionin sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomessa järjestettäviin kokouksiin osallistuvilta; ja

7) Suomen kunniakonsulilta.

Viisumi voidaan myöntää maksutta

1) suuronnettomuuksien ja muiden vastaavien tilanteiden johdosta, silloin kun humanitaariset syyt puoltavat;

2) kulttuuri- ja urheilutapahtumiin osallistuville tilaisuuden järjestäjän kutsumille koululais- ja nuorisoryhmille, joiden jäsenten ikä on alle 18 vuotta;

3) diplomaattipassin tai virkapassin haltijalle taikka hänen perheenjäsenelleen, kun sillä on merkittävää arvoa Suomen ja vieraan valtion välisten suhteiden kannalta; ja

4) muissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 810/2009 mainituissa tapauksissa.

Maksun suuruus, alentaminen tai perimättä jättäminen viisumivelvollisen kolmannen maan kansalaisen osalta voi myös johtua Euroopan unionin ja kyseisen kolmannen maan välillä tehdystä tai maksun suuruuden osalta neuvoteltavasta, viisumimenettelyjen helpottamista koskevasta sopimuksesta.

Oleskelulupien käsittelymaksua ei peritä:

1) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen perheenjäseneltään;

2) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätöksellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä;

3) kahdenvälisen sopimuksen perusteella tai muun kansainvälisen järjestelyn nojalla tapahtuvaan nuorison vaihto-ohjelmaan osallistuvilta henkilöiltä vastavuoroisuuden perusteella; ja

4) niissä tapauksissa, joissa käsittelymaksun perimättä jättäminen perustuu Suomen toisen valtion kanssa tekemään sopimukseen.

Todistuksista ja otteista käsittelymaksua ei peritä:

1) sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemista varten tarvittavasta todistuksesta; sekä

2) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalle annettavasta todistuksesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.