1210/2016

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2016

Maa ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (795/2014) liitteen 2 3.1. luvun 6 kohta,

muutetaan 3 §:n 2 momentin 12 kohta sellaisena kuin se on asetuksessa 444/2016, ja

lisätään liitteeseen 2 uusi 3.1.1. luku, seuraavasti:

3 §
Määritelmät

Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan:


12) pienteurastamolla laitosta, jossa teurastetaan:

a) korkeintaan 5 000 eläinyksikköä kotieläiminä pidettäviä sorkka- ja kavioeläimiä vuodessa, jolloin eri eläinlajien muuntokertoimien osalta noudatetaan eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009, jäljempänä lopetusasetus, 17 artiklan 6 kohdan muuntokertoimia;

b) korkeintaan 300 000 siipikarjaan kuuluvaa lintua vuodessa;

c) korkeintaan 300 000 tarhattua kania vuodessa. Muun tarhatun riistan pienteurastamoiden enimmäismääriin sovelletaan samanpainoisten tai lähinnä samaa lajia olevien eläinten teurastukselle asetettuja enimmäismääriä;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Anna-Maija Grönlund

Liite

ERI TOIMIALOJEN LAITOSTEN RAKENTEELLISET JA TOIMINNALLISET LISÄVAATIMUKSET

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Luku 3. Siipikarjateurastamo ja siipikarjan pienteurastamo

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3.1 Rakenteelliset lisävaatimukset 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3.1.1. Siipikarjan pienteurastamon rakenteelliset helpotukset

Enintään 150 000 lintua vuodessa teurastavilta pienteurastamoilta ei edellytetä erillistä lukittavaa tilaa jälkitarkastukseen otetun lihan säilytykseen. Pienteurastamon jäähdyttämössä on kuitenkin oltava jälkitarkastukseen otettuja ruhoja ja elimiä varten erillinen alue, jossa ruhot ja elimet voidaan pitää merkittyinä ja erillään muista ruhoista ja elimistä. Jäähdyttämön on oltava lukittava.

Myös yli 150 000 lintua vuodessa teurastavat pienteurastamot voivat hyödyntää tämän kohdan helpotusta Elintarviketurvallisuusviraston tapauskohtaisen arvioinnin perusteella.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.