1199/2016

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2016

Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista vuosina 2017–2019

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään puolustushallinnon rakennuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) kiinteistöpalvelut;

2) siivouspalvelut;

3) energiapalvelut;

4) rakennuttamispalvelut;

5) tekniset palvelut;

6) ympäristöpalvelut;

7) valokopioiden ottaminen;

8) tiedon esiin hakeminen;

9) muut kuin 1–8 kohdassa tarkoitetut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

Jos 1 momentissa tarkoitettu suorite tuotetaan suoraan tai välillisesti puolustushallinnolle, siitä peritään omakustannusarvoa vastaava maksu.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää puolustushallinnon rakennuslaitos noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2019.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2016

Puolustusministeri
Jussi Niinistö

Talousjohtaja
Kristiina Olsson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.