1129/2016

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2016

Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen (1337/2011) 21, 22 ja 61 §, sellaisena kuin niistä on 22 § asetuksessa 1107/2013,

muutetaan 2, 3, 10–15, 18–20, 24, 27, 29, 30, 35, 41, 47, 49, 55, 57, 58 ja 60 §,

sellaisina kuin niistä ovat 10, 18, 24 ja 60 § osaksi asetuksessa 1107/2013 sekä 13 § asetuksessa 1107/2013, sekä

lisätään asetukseen uusi 27 a § seuraavasti:

2 §
Johtaminen ja ohjaus

Ministeri johtaa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa.

Ministeriön ylimpään johtoon kuuluvat ministerin lisäksi kansliapäällikkö, valtiosihteeri ja osastopäälliköt sekä keskijohtoon apulaisosastopäälliköt, erillisyksiköiden johtajat, osastojen yksiköiden johtajat sekä pääsihteerit.

3 §
Ministeriön tulosjohtaminen

Ministeriössä sovelletaan tulosjohtamista, jota tukevat kannustava palkkausjärjestelmä sekä säännölliset tulos- ja kehityskeskustelut. Toimintayksiköiden tulostavoitteista ja niiden toteuttamisen edellyttämistä voimavaroista sovitaan kansliapäällikön ja toimintayksiköiden välisessä tulossopimuksessa.

10 §
Kansliapäällikön johtoryhmä

Kansliapäällikön johtoryhmä käsittelee ministeriön ja hallinnonalan toimintaan vaikuttavat keskeiset asiat sekä toimintaa ohjaavat suunnitelmat sekä niiden edellyttämät voimavarat. Johtoryhmä käsittelee merkittäviä hallituksen esityksiä ja seuraa säädösvalmistelua. Johtoryhmä valmistelee ja linjaa ministerin ja kansliapäällikön ratkaistavaksi tuotavia asioita.

Johtoryhmään kuuluvat kansliapäällikkö, osastopäälliköt, erillisyksiköiden johtajat sekä talousjohtaja, konserniohjausyksikön johtaja, lainvalmistelu- ja oikeusyksikön johtaja, controller ja Turvallisuuskomitean pääsihteeri. Valtiosihteerillä, ministerin erityisavustajalla ja ministerin sotilasneuvonantajalla on oikeus osallistua kokouksiin.

Johtoryhmän kokoukseen voidaan kutsua asiantuntijoita.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö. Johtoryhmän sihteerin määrää puheenjohtaja.

11 §
Yhteistyöryhmät

Keskijohdon koordinaatioryhmä kehittää yhteistyötä, varmistaa tiedonkulkua ja sovittaa yhteen valmistelussa olevia asioita.

Keskijohdon koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii hallintopoliittisen osaston osasto-päällikkö ja varapuheenjohtajana konserniohjausyksikön johtaja. Koordinaatioryhmään osallistuvat apulaisosastopäälliköt, erillisyksiköiden ja osastoihin kuuluvien yksiköiden johtajat, pääsihteerit sekä muut esimiestehtävissä olevat virkamiehet. Ministerin erityisavustajalla, controllerilla ja ministerin sotilasneuvonantajalla on oikeus olla läsnä kokouksessa paitsi henkilöstöasioita käsiteltäessä. Sihteerinä toimii puheenjohtajan määräämä virkamies.

Keskijohdon koordinaatioryhmän kokoukseen voidaan kutsua asiantuntijoita.

Ministeri tai kansliapäällikkö voi lisäksi asettaa muita pysyviä yhteistyöryhmiä.

12 §
Yhteistoiminta

Yhteistoiminnasta ministeriössä säädetään yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (1233/2013).

13 §
Toimintayksiköt

Ministeriössä on puolustuspoliittinen osasto, hallintopoliittinen osasto ja resurssipoliittinen osasto, osastoihin kuulumattomina erillisyksikköinä hallintoyksikkö ja viestintäyksikkö sekä sihteeristöinä Turvallisuuskomitean, maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan ja maan-puolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan sihteeristöt.

Hallintoyksikkö, viestintäyksikkö ja Turvallisuuskomitean sihteeristö toimivat kansliapäällikön alaisuudessa. Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan sihteeristö toimii puolustuspoliittisen osaston tutkimusyksikön johtajan alaisuudessa ja maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö viestintäyksikön yhteydessä.

14 §
Osastojen kokoonpano

Puolustuspoliittisessa osastossa on puolustuspolitiikkayksikkö, suunnitteluyksikkö ja tutkimusyksikkö.

Hallintopoliittisessa osastossa on konserniohjausyksikkö, lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö, talousyksikkö ja turvallisuusyksikkö.

Resurssipoliittisessa osastossa on henkilöstöyksikkö, materiaaliyksikkö, tietohallintoyksikkö sekä yhdyskunta- ja ympäristöyksikkö.

15 §
Toiminnan järjestäminen osastolla ja erillisyksikössä

Kansliapäällikkö voi päättää sektoreiden perustamisesta toimintayksiköihin.

Osastopäällikkö tai erillisyksikön johtaja voi antaa tarkempia määräyksiä osaston tai yksikön toiminnan järjestämisestä, henkilöstön tehtävistä ja sijaisuuksista.

18 §
Hallintopoliittinen osasto

Hallintopoliittisen osaston tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat:

1) hallitusohjelman valmistelun tukemista sekä hallitusohjelman toimeenpanon ohjausta ja seurantaa;

2) hallinnonalan organisaation ja rakenteiden kokonaiskehittämisen ohjausta;

3) hallinnonalan toimintasuunnitelman yhteensovittamista;

4) ministeriön kirjanpitoyksikön riskienhallinnan yhteensovittamista;

5) hallinnonalan toiminnan, tuloksellisuuden ja talouden seurantaa, arviointia ja raportointia;

6) hallinnonalan tulosohjausta;

7) controller-toimintoa;

8) kansliapäällikkökokouksessa sekä eduskunnan valiokuntakuulemisissa käsiteltävien asioiden valmistelun seurannan ja raportoinnin yhteensovittamista ministeriössä;

9) säädöspolitiikkaa ja säädösten valmistelua sekä muiden toimintayksiköiden tukemista säädösvalmistelussa;

10) ministeriön ja hallinnonalan toiminnan lainmukaisuuden valvontaa;

11) ministerin, virkamiesten sekä toimintayksiköiden avustamista oikeudellisissa asioissa;

12) taloussuunnittelua, kehysehdotusta sekä talousarvion valmistelua ja toimeenpanoa;

13) ministeriölle kirjanpitoyksikkönä kuuluvia asioita, jos taloussäännössä ei toisin määrätä;

14) hallinnonalan turvallisuutta ja tietoturvallisuutta, jos asiat eivät tämän työjärjestyksen mukaan kuulu muulle toimintayksikölle;

15) kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain (588/2004) 4 §:ssä tarkoitetulle määrätylle turvallisuusviranomaiselle kuuluvia tehtäviä;

16) sisäistä tarkastusta.

Konserniohjausyksikkö toimii ministeriön ylimmän johdon apuna prosessien sekä ohjaus- ja johtamistoimintojen yhteensovittamisessa sekä ylimmän johdon kokousten valmistelussa.

Controller toimii ministeriön ja hallinnonalan virastojen ylimmän johdon päätöksenteon tukena.

Edellä 1 momentin 9–11 ja 14–16 kohdassa tarkoitetut asiat ovat suoraan kansliapäällikön alaisuudessa.

19 §
Resurssipoliittinen osasto

Resurssipoliittisen osaston tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat:

1) virka- ja työehtosopimustoimintaa, henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa, henkilöstövoimavarojen ohjausta sekä muuten laaja-alaisesti hallinnonalan henkilöstöä;

2) ministeriön henkilöstöhallintoa ja henkilöstön osaamista;

3) asevelvollisten, kriisinhallintahenkilöstön ja Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoiden etuuksia ja heille suoritettavia korvauksia;

4) vuosien 1939–1945 sotien veteraaneja ja sotavainajia;

5) asevelvollisuuslain (1438/2007) 8 luvussa tarkoitettua maanpuolustusvelvollisuuteen perustumatonta palvelusta;

6) materiaalipolitiikkaa ja sen hankeohjausta, puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaamista, vienninedistämistä, maanpuolustusta tukevaa huoltovarmuutta, ulkomaisia yritysostoja sekä hankintoja ja puolustusmateriaaliyhteistyötä;

7) puolustustarvikkeiden vientivalvontaa;

8) yhteistoimintaa puolustushallinnolle palveluja tuottavien yhtiöiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa;

9) strategisten hankkeiden valmistelua, ohjausta, yhteensovittamista ja ulkoista tarkastusta;

10) tietoyhteiskuntaa, taajuushallintaa ja digitalisaatioteknologiaa sekä tietohallintoa, tietoverkkoja ja teknistä tietoturvallisuutta niiltä osin, kuin ne eivät kuulu valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 12 §:n nojalla valtioneuvoston kanslian toimialaan;

11) tiedonhallintaa siltä osin kuin se ei kuulu valtioneuvoston ohjesäännön 12 §:n nojalla valtioneuvoston kanslian toimialaan;

12) alueiden ja tilojen käyttöä ja ylläpitoa, kiinteistöinvestointeja sekä maanpuolustuksen järjestelyiden yhteensovittamista muihin yleisiin ja yksityisiin etuihin;

13) kestävää kehitystä, ympäristönsuojelua, energianhallintaa ja hallinnonalan päästövelvoitteiden saavuttamista;

14) puolustushallinnon rakennuslaitosta.

.

20 §
Hallintoyksikkö

Hallintoyksikön tehtävänä on käsitellä ministeriön sisäisiä asioita, jotka koskevat:

1) hallintoa, johdon tukipalveluja, sisäistä turvallisuutta sekä ministeriön työskentelyolosuhteita ja -edellytyksiä;

2) tukitoimintojen yhteensovittamista;

3) hankintoja ja matkahallintoa;

4) työsuojelua, työturvallisuutta ja yhteistoimintamenettelyä;

5) muita kuin 1–4 kohdassa tarkoitettuja hallintotehtäviä ja toiminnan tukipalveluja, siltä osin kuin ne eivät kuulu valtioneuvoston ohjesäännön 12 §:n nojalla valtioneuvoston kanslian toimialaan taikka tämän työjärjestyksen mukaan muulle toimintayksikölle.

24 §
Sihteeristöt

Turvallisuuskomitean sihteeristö valmistelee Turvallisuuskomitealle kuuluvia asioita. Sihteeristö toimii lisäksi valtioneuvoston valmiuspäällikkökokouksen sihteeristönä, vastaa valmiussihteerikokousten puheenjohtajan ja sihteerin tehtävistä sekä käsittelee asioita, jotka koskevat kokonaisturvallisuutta koskevien varautumistoimien yhteensovittamista. Sihteeristön edustaja toimii lisäksi osana Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnan sihteeristöä. Komitean tehtävistä säädetään Turvallisuuskomiteasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (77/2013).

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö valmistelee maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnalle kuuluvia asioita. Suunnittelukunnan ja sihteeristön tehtävistä säädetään maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnasta annetussa asetuksessa (539/2012).

Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan sihteeristö valmistelee maanpuolustuksen tieteelliselle neuvottelukunnalle kuuluvia asioita. Neuvottelukunnan ja sihteeristön tehtävistä säädetään maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1018/2009).

27 §
Osastopäällikön ja erillisyksikön johtajan tehtävät

Osastopäällikön tehtävänä on:

1) johtaa osaston toimintaa ja henkilöstöä;

2) seurata tehtäväalueensa kehitystä ja valmistella sitä koskevia strategisia linjauksia;

3) osallistua ministeriön ja hallinnonalan yhteisten toimintojen kehittämiseen;

4) huolehtia osaston sisäisestä tiedotuksesta ja ulkoisesta viestinnästä;

5) tiedottaa ministeriä, kansliapäällikköä ja valtiosihteeriä osaston tehtäväalueella vireillä olevista tärkeistä asioista;

6) vastata oman osastonsa ja muiden toimintayksiköiden välisestä yhteistoiminnasta;

7) käsitellä ne asiat, jotka ministeri, kansliapäällikkö ja valtiosihteeri hänen käsiteltäväkseen antavat.

Mitä 1 momentissa säädetään osastosta ja osastopäälliköstä, koskee myös erillisyksikköä ja erillisyksikön johtajaa sekä Turvallisuuskomitean pääsihteeriä.

Lisäksi hallintoyksikön johtajan tehtävänä on osallistua ministeriön kirjanpitoyksikön edustajana työnantajatoimintaan sekä ministeriön palkkausjärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen tehtäviin.

27 a §
Apulaisosastopäällikön tehtävät

Apulaisosastopäällikön tehtävänä on:

1) avustaa osastopäällikköä;

2) hoitaa osastopäällikön määräämät tehtävät;

3) toimia osastopäällikön sijaisena tämän ollessa estynyt.

29 §
Ministerin sotilasneuvonantaja

Ministerin sotilasneuvonantaja toimii ministerin avustajana sotilaallisissa asioissa ja suorittaa ministerin, kansliapäällikön ja valtiosihteerin hänelle antamia tehtäviä.

30 §
Ministeriön esittelijät

Ministeriössä esittelijöinä toimivat valtioneuvoston esittelijöinä toimivien virkamiesten lisäksi ylitarkastajan, erityisasiantuntijan ja esittelijän virassa tai virkasuhteessa olevat sekä ne muut ministeriön virkamiehet, jotka ministeriö määrää nimityspäätöksen yhteydessä tai erikseen esittelijöiksi.

35 §
Ministeriön valmiustoiminta

Ministeriön valmiuspäällikkönä on puolustuspoliittisen osaston suunnitteluyksikön johtaja. Valmiuspäällikkö johtaa valmiussuunnittelun yhteensovittamista ministeriössä ja hallinnonalalla sekä osallistuu valmiussuunnittelun yhteensovittamiseen valtioneuvostossa.

Ministeriössä on kansliapäällikön asettama valmiustoimikunta, joka avustaa kansliapäällikköä suunnittelemalla, sovittamalla yhteen ja ohjaamalla etukäteisvalmisteluja niin, että puolustushallinto kykenee tehtäviensä mahdollisimman häiriöttömään hoitamiseen kaikissa tilanteissa. Toimikunnan puheenjohtajana toimii valmiuspäällikkö ja sihteerinä valmiussihteeri.

41 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) toimintasuunnitelman, talousarvion ja organisaatiota koskevien päätösten täytäntöönpanoa sekä tulosohjausta ja tulosjohtamista, jollei asia kuulu asianomaisesta tehtäväalueesta vastaavan osastopäällikön tai erillisyksikön johtajan ratkaistavaksi;

2) lausunnon tai selvityksen antamista taikka esityksen tekemistä asioissa, jotka eivät yksinomaan koske yhden osaston tai erillisyksikön tehtäväaluetta;

3) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on merkittävä;

4) säädösvalmistelua ja laillisuusvalvontaa, jos asia on merkittävä;

5) turvallisuutta ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 4 §:ssä tarkoitetun määrätyn turvallisuusviranomaisen tehtäviä, jos asia on merkittävä;

6) sisäistä tarkastusta.

47 §
Lainvalmistelu- ja oikeusyksikön johtajan ratkaisuvalta

Lainvalmistelu- ja oikeusyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 43 §:ssä säädetään, säädösvalmistelua ja laillisuusvalvontaa koskevat asiat, jollei asia kuulu kansliapäällikön tai ministerin ratkaistavaksi.

49 §
Henkilöstöyksikön johtajan ratkaisuvalta

Henkilöstöyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 43 §:ssä säädetään, asiat, jotka koskevat puolustushallinnon palkkausehtoja tai niihin verrattavia palvelussuhteen ehtoja, joista ministeriö lainsäädännön tai virkaehtosopimusten nojalla päättää sekä hallinnonalan neuvottelu-viranomaiselle kuuluvat asiat.

55 §
Nimittäminen virkaan

Ministeri nimittää virkaan, jos virassa maksettava palkkaus on vaativuustasolla 14 tai sitä korkeampi, eikä nimittäminen kuulu tasavallan presidentin tai valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi.

Kansliapäällikkö nimittää virkaan, jos virassa maksettava palkkaus on vaativuustasolla 10 tai sitä korkeampi, eikä nimittäminen kuulu ministerin, tasavallan presidentin tai valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi.

Hallintoyksikön johtaja nimittää virkaan muun kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetun henkilöstön.

57 §
Virkavapaus

Lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden ministeriön virkamiehille myöntää hallintoyksikön johtaja.

Muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvasta virkavapaudesta kansliapäällikölle, osastopäällikölle ja erillisyksikön johtajalle päättää ministeri, jollei asia kuulu valtioneuvoston ratkaistavaksi.

Muiden kuin 2 momentissa tarkoitettujen virkamiesten muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvasta yli vuoden kestävästä virkavapaudesta päättää kansliapäällikkö, jollei asia kuulu valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi.

Virkavapaudesta muissa kuin 1, 2 tai 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa päättää hallintoyksikön johtaja.

58 §
Palkkaus ja muut henkilöstöasiat

Kansliapäällikkö ratkaisee:

1) virkojen vaativuustasojen muutokset;

2) asiat, jotka koskevat virkamiesten suoritusarviointien tuloksia, henkilökohtaisia palkanosia ja palkanlisiä;

3) valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) 5 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla määrättävät ministeriön virkamiesten palkkaukset;

4) asiat, jotka koskevat valtion virkamieslain (750/1994) 44 §:ssä tarkoitettuja sopimuksia palvelussuhteen ehdoista, jollei asia kuulu valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi;

4) hallinnonalan virastojen väliset virkojen siirrot;

6) ministeriön virkojen ja henkilöstön sijoittamisen toimintayksiköihin;

7) virkamiehen irtisanomisen valtion virkamieslain 27 §:n nojalla;

8) kirjallisen varoituksen antamisen ministeriön virkamiehelle;

9) tasavallan presidentin ja valtioneuvoston nimittämien virkamiesten sivutoimia koskevat asiat;

10) asiat, jotka koskevat hänen nimittämänsä virkamiehen määräämistä ministeriön esittelijäksi.

Hallintoyksikön johtaja ratkaisee:

1) muiden kuin tasavallan presidentin ja valtioneuvoston nimittämien virkamiesten sivutoimia koskevat asiat;

2) asiat, jotka koskevat todistuksen antamista ministeriön virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä sekä vastaavan todistuksen antamista työsuhteiselle;

3) asiat, jotka koskevat virkamiehen vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa ja vuosilomakorvauksia.

Henkilöstöyksikön johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä:

1) Puolustusvoimien virkamiehelle, joka on nimitetty puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 38 §:n nojalla;

2) Puolustusvoimien virkamiehelle, jonka on nimittänyt valtioneuvosto tai ministeriö;

3) ministeriön nimittämälle puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtajalle.

60 §
Työaika ja poissaolot

Jollei tässä työjärjestyksessä toisin säädetä, virkamiehen lähin esimies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ylityömääräyksen antamista sekä työaikakorvauksia;

2) työajan hyväksymistä ja kohdentamista;

3) virkamatkamääräyksen antamista;

4) vuosilomien myöntämistä, säästämistä, siirtämistä ja lomarahan vaihtamista vapaaksi;

5) muita virkamiehen poissaoloja.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiat ratkaistaan ilman esittelyä.

Ministeri antaa kansliapäällikölle virkamatkamääräyksen sekä vahvistaa kansliapäällikön vuosilomat.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2016

Puolustusministeri
Jussi Niinistö

Kansliapäällikkö
Jukka Juusti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.