1032/2016

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2017

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 7 c §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 689/2001:

1 §

Tässä asetuksessa tarkoitettuun kuntoutukseen voidaan hyväksyä kuntoutuksen tarpeessa oleva, jonka:

1) aviopuoliso on vahingoittunut tai sairastunut vuosien 1939–1945 sotien johdosta siten, että hänen sotilasvammalaissa (404/1948) tarkoitettu työkyvyttömyysasteensa on vähintään 50 prosenttia;

2) vuosien 1939–1945 sotien johdosta vahingoittunut tai sairastunut aviopuoliso on kuollut, jos aviopuolison työkyvyttömyysaste tämän kuollessa oli vähintään 30 prosenttia;

3) vuosien 1939–1945 sotien johdosta vahingoittunut tai sairastunut aviopuoliso on kuollut ja joka saa hänen jälkeensä täyttä huoltoeläkettä, vaikka vahingoittuneen tai sairastuneen työkyvyttömyysastetta ei ole voitu vahvistaa;

4) aviopuoliso on kuollut tai kadonnut sodan johdosta vuosina 1939–1945 ja joka saa sotilasvammalain mukaista huoltoeläkettä.

Lisäedellytyksenä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa on, että aviopuolisot asuvat yhdessä. Sotainvalidin joutuminen laitoshoitoon ei kuitenkaan ole esteenä aviopuolison hyväksymiselle kuntoutukseen.

Edellä 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitettua henkilöä, joka myöhemmän avioliiton purkauduttua on uudelleen alkanut saada huoltoeläkettä, ei voida hyväksyä kuntoutukseen.

2 §

Laitoskuntoutusjakson pituus on enintään kaksi viikkoa ja päiväkuntoutusjakson pituus on enintään 15 päivää.

Avokuntoutus voi käsittää enintään 15 hoitokerran sarjan. Hoitosarjasta aiheutuvat kustannukset saavat olla enintään 900 euroa kuntoutettavaa kohti kuitenkin niin, että kotona annettavasta avokuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset saavat olla enintään 1 350 euroa kuntoutettavaa kohti.

3 §

Valtiokonttori valitsee kuntoutettavat hakemusten perusteella. Hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus, josta ilmenee kuntoutuksen tarve. Avokuntoutusta koskevaan hakemukseen on liitettävä hoitomääräys tai jäljennös siitä.

Kuntoutettavia valittaessa on annettava etusija niille 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuille, joiden aviopuolison työkyvyttömyysaste on 100 prosenttia.

4 §

Laitoskuntoutus ja päiväkuntoutus annetaan Valtiokonttorin hyväksymässä kuntoutuslaitoksessa. Avokuntoutusta voi antaa yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettu palvelujen tuottaja ja itsenäinen ammatinharjoittaja.

Valtiokonttori maksaa kuntoutuksen kustannukset suoraan asianomaisille kuntoutuslaitoksille, palvelujen tuottajille ja itsenäisille ammatinharjoittajille.

5 §

Kuntoutuksesta aiheutuvat menot maksetaan valtion vuoden 2017 talousarvioon tarkoitusta varten momentille 33.50.53 varatusta määrärahasta.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2017.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2016

Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha Rehula

Hallitussihteeri
Erkki Papunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.