1020/2016

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista sekä jalostettuja kalastustuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista sekä jalostettuja kalastustuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (592/2006) 1, 3–7, 9, 15 ja 17 §, sellaisina kuin niistä ovat 1, 6 ja 7 § asetuksessa 174/2012 ja 3, 4 ja 9 § asetuksessa 82/2010, sekä

lisätään asetukseen uusi 8 a § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ehdoista, joilla kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita sekä eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita sekä jalostettuja kalastustuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita saadaan tuoda Suomeen Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat). Asetusta sovelletaan myös sellaisiin toisen jäsenvaltion kautta kolmansista maista Suomeen tuotaviin kalastustuotteisiin ja niistä saatuihin raakavalmisteisiin ja jalosteisiin, eläviin simpukoihin, piikkinahkaisiin, vaippaeläimiin ja merikotiloihin sekä jalostettuja kalastustuotteita sisältäviin yhdistelmätuotteisiin, joiden ensimmäinen vastaanottaja on Suomessa.

Asetuksessa säädetään myös laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomeen varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan tuotavien vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista. Jos tuonti on säädetty luvanvaraiseksi, on tuontiluvan tai sen kopion seurattava tuontierää myös sellaisten erien osalta, jotka tuodaan Suomeen toisen jäsenvaltion kautta.

Maahantuonnissa on tämän asetuksen säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden sekä elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden sekä jalostettuja kalastustuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden maahantuonnista sekä kyseisille tuotteille asetettavista vaatimuksista säädetään tämän asetuksen lisäksi seuraavissa säädöksissä:

1) elintarvikehygieniasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004;

2) eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004;

3) ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004;

4) elintarvikelaki (23/2006) ja sen nojalla annetut säädökset;

5) eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annettu laki (1192/1996) sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1370/2004); sekä

6) Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (866/2008), jossa säädetään viljeltäviksi, istutettaviksi, edelleen kasvatettaviksi, lihotettaviksi tai uudelleensijoitettaviksi tarkoitettujen vesiviljelyeläinten tai niiden sukusolujen tuontiehdoista.

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kalastustuotteilla kalastustuotteita siten kun ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I kohdassa 3.1.;

2) elävillä simpukoilla, piikkinahkaisilla, vaippaeläimillä ja merikotiloilla ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläviä simpukoita, eläviä piikkinahkaisia, eläviä vaippaeläimiä ja eläviä merikotiloita;

3) vesiviljelyeläimillä eläviä kaloja (yläluokkiin Agnatha ja Gnathostomata kuuluvat), eläviä vedessä eläviä äyriäisiä (alajaksoon Crustacea kuuluvat) sekä eläviä nilviäisiä (pääjaksoon Mollusca kuuluvat simpukat, kotilot ja pääjalkaiset), joita kasvatetaan viljelylaitoksessa tai jotka ovat peräisin viljelylaitoksesta, mukaan lukien merestä tai vesistöistä pyydystetyt elävät kalat, äyriäiset ja nilviäiset, jotka on tarkoitettu toimitettavaksi viljelylaitokseen;

4) vesiviljelyeläimistä saatavalla tuotteella edellä kohdassa 3 tarkoitetuista vesiviljelyeläimistä jalostettuja tuotteita;

5) raakavalmisteella raakavalmistetta siten kun se on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I kohdassa 3.6.;

6) jalosteella jalostettua kalastustuotetta siten kun se on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I kohdassa 7.4.;

7) yhdistelmätuotteella elintarviketta, joka sisältää sekä jalostettuja eläimistä saatavia tuotteita että kasviperäisiä tuotteita, mukaan lukien sellaiset elintarvikkeet, joiden osalta perustuotteen jalostaminen on erottamaton osa lopputuotteen valmistamista;

8) laitoksella asetuksen (EY) N:o 854/2004 12 artiklassa tarkoitettua laitosta;

9) alkuperälaitoksella Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevaa laitosta, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu ja jonka tunnistusmerkintä on pakkauksessa;

10) uivalla jalostamolla uivaa jalostamoa siten kun se on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I kohdassa 3.2.;

11) pakastusaluksella pakastusalusta siten kun se on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I kohdassa 3.3.;

12) perkaamisella kalan sisälmysten poistoa; lisäksi perkaamiseen voi liittyä kalan suomustusta, pään tai kidusten poistoa, nylkemistä tai evien poistoa;

13) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu;

14) viejämaalla kolmatta maata, jossa virkaeläinlääkäri tai muu toimivaltainen viranomainen on allekirjoittanut tuontierän mukana olevan terveystodistuksen tai jossa tuontierän mukana oleva muu asiakirja on myönnetty;

15) laivaliikenteen muonituksella ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien vesialusten matkustajien ja miehistön matkan aikana nautittavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita;

16) komissiolla Euroopan komissiota;

17) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa;

18) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota; sekä

19) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan unionin säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

5 §
Tuonnin yleiset rajoitukset

Maahan ei saa tuoda kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita eikä eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita tai jalostettuja kalastustuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita, jotka aiheuttavat vaaraa eläinten tai ihmisten terveydelle.

6 §
Elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuontivaatimukset

Eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista, jotka on mainittu sellaisia kolmansia maita ja alueita, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden tuonti on sallittua, koskevien luetteloiden vahvistamisesta annetun komission päätöksen 2006/766/EY liitteessä I.

Elävien simpukoiden tuonnissa käytettävästä kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevasta terveystodistuksesta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteen VI lisäyksessä V. Uudesta-Seelannista tuotavan tuontierän mukana on asetuksesta (EY) N:o 2074/2005 poiketen kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista sertifiointisäännöistä ja terveystodistuksen mallista sekä päätöksen 2003/56/EY kumoamisesta annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1901 edellyttämä terveystodistus.

Vesiviljelytuotteiden tuonnin edellytyksenä on myös, että alkuperämaa on lueteltu kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty vesiviljelytuotteiden osalta.

7 §
Kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden tuontivaatimukset

Kalastustuotteita ja niistä saatuja raaka-valmisteita ja jalosteita saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista, jotka on mainittu päätöksen 2006/766/EY liitteessä II, lukuun ottamatta pakastettuja ja jalostettuja simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita, joita saadaan tuoda maahan vain kyseisen päätöksen liitteen I mukaisista maista.

Kalastustuotteiden tuonnissa käytettävästä kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevasta terveystodistuksesta säädetään asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteen VI lisäyksessä IV. Mainitusta terveystodistuksesta poiketen Yhdysvalloista tuotavien kalastustuotteiden kansanterveyttä koskevan todistusosuuden on kuitenkin oltava Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä annetun komission päätöksen 2006/199/EY mukainen ja Uudesta-Seelannista tuotavan tuontierän mukana on oltava täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1901 edellyttämä terveystodistus.

Vesiviljelytuotteiden tuonnin vaatimuksena on myös, että alkuperämaa on lueteltu päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty vesiviljelytuotteiden osalta.

8 a §
Kalanrakkoselvikkeiden tuonti

Kalanrakkoselvikkeille asetetuista vaatimuksista säädetään niiden kolmansien maiden, kolmansien maiden osien ja alueiden luettelojen laatimisesta, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuonti unioniin, todistuksia koskevien vaatimusten vahvistamisesta, asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta ja päätöksen 2003/812/EY kumoamisesta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/759. Uudesta-Seelannista tuotavan tuontierän mukana on täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2016/759 poiketen kuitenkin oltava täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1901 edellyttämä terveystodistus.

9 §
Vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden eläinten terveyttä koskevat tuontivaatimukset

Edellä 2 luvussa säädetyn lisäksi tiettyjen vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden eläinten terveyttä koskevista lisävaatimuksista säädetään neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjien luettelon vahvistamiseksi annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008. Uudesta-Seelannista tuotavien vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden tuontierän mukana on asetuksesta (EY) N:o 1251/2008 poiketen kuitenkin oltava täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1901 edellyttämä eläinlääkärintodistus.

15 §
Elävien makean veden rapujen tuonti

Edellä 2 ja 3 luvuissa säädetystä poiketen ihmisravinnoksi tuotavia eläviä makean veden rapuja saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää 7 §:n mukaisten tuontiehtojen täyttymisen lisäksi, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Tuontiluvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Viljeltäviksi, luonnonvesiin istutettaviksi tai lampiin siirrettäviksi tuotavien elävien makean veden rapujen sekä niiden sukusolujen tuontiehdoista säädetään Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (866/2008).

17 §
Eläintauti- tai terveystilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, on kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden sekä elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden sekä jalostettuja kalastustuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden maahantuonnissa noudatettava alkuperä- tai viejämaata koskevia komission antamia suojapäätöksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 2016.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1901 (32015R1901); EUVL N:o L 277, 22.10.2015, s. 32
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/759 (32016R0759); EUVL N:o L 126, 14.5.2016, s. 13

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Leena Salin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.