1019/2016

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (897/2006) 7 § sekä

muutetaan 1, 3, 4, 6 ja 9 §, sellaisena kuin niistä ovat 1, 4 ja 6 § asetuksessa 222/2013, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään niistä ehdoista, joilla sammakonreisiä ja etanoita saadaan tuoda Suomeen Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat). Asetusta sovelletaan myös sellaisiin toisen jäsenvaltion kautta kolmansista maista Suomeen tuotaviin sammakonreisiin ja etanoihin, joiden ensimmäinen vastaanottaja on Suomessa.

Maahantuonnissa on tämän asetuksen säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Sammakonreisien ja etanoiden maahantuonnista sekä sammakonreisille ja etanoille asetettavista vaatimuksista säädetään tämän asetuksen lisäksi seuraavissa säädöksissä:

1) elintarvikehygieniasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004;

2) eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004;

3) ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004;

4) elintarvikelaki (23/2006) ja sen nojalla annetut säädökset;

5) ensisaapumistoiminnasta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (118/2006); sekä

6) eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annettu laki (1192/1996) sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1370/2004).

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) sammakonreisillä sammakonreisiä siten kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I kohdassa 6.1.;

2) etanoilla etanoita siten kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I kohdassa 6.2.;

3) laitoksella asetuksen (EY) N:o 854/2004 12 artiklassa tarkoitettua laitosta;

4) alkuperälaitoksella Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevaa laitosta, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu ja jonka tunnistusmerkintä on pakkauksessa;

5) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu;

6) viejämaalla kolmatta maata, jossa virkaeläinlääkäri on allekirjoittanut erän mukana olevan eläinlääkärintodistuksen tai jossa erän mukana oleva muu asiakirja on laadittu;

7) tuonnilla tuontierän toimittamista Euroopan unionin alueelle tai markkinoille;

8) laivaliikenteen muonituksella ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien vesialusten matkustajien ja miehistön matkan aikana nautittavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita;

9) komissiolla Euroopan komissiota;

10) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa;

11) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota; sekä

12) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan unionin säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

6 §
Sammakonreisien ja etanoiden tuontivaatimukset

Sammakonreisille ja etanoille asetetuista vaatimuksista säädetään niiden kolmansien maiden, kolmansien maiden osien ja alueiden luettelojen laatimisesta, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuonti unioniin, todistuksia koskevien vaatimusten vahvistamisesta, asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta ja päätöksen 2003/812/EY kumoamisesta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/759. Uudesta-Seelannista tuotavien sammakonreisien ja etanoiden tuontierien mukana on täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2016/759 poiketen kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista sertifiointisäännöistä ja terveystodistuksen mallista sekä päätöksen 2003/56/EY kumoamisesta annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1901 edellyttämä terveystodistus.

9 §
Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön tarkoitettuja sammakonreisiä ja etanoita saadaan tuoda niistä kolmansista maista, jotka on mainittu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 liitteen I osassa VI. Sammakonreisien ja etanoiden tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön edellyttää, että tuontierän mukana on asiakirja, josta käy ilmi tuotteiden alkuperämaa. Tuonnissa tulee lisäksi noudattaa kolmannen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi annettavia suojapäätöksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 2016.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1901 (32015R1901); EUVL N:o L 277, 22.10.2015, s. 32
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/759 (32016R0759); EUVL N:o L 126, 14.5.2016, s. 13

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Leena Salin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.