1018/2016

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista mehiläistuotteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat osaksi laissa 317/1998:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ehdoista, joilla mehiläistuotteita saadaan tuoda Suomeen Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat). Asetusta sovelletaan myös sellaisiin toisen jäsenvaltion kautta kolmansista maista Suomeen tuotaviin mehiläistuotteiden tuontieriin, joiden ensimmäinen vastaanottaja on Suomessa.

Maahantuonnissa on tämän asetuksen säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §
Soveltamisalan rajoitukset

Tätä asetusta ei sovelleta mehiläistuotteisiin, joita:

1) tuodaan maahan laivaliikenteen muonitusta varten;

2) kuljetetaan Suomen alueen kautta kolmanteen maahan; taikka

3) tuodaan Suomeen varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan.

Tätä asetusta ei sovelleta tuotaessa mehiläistuotteita sellaisesta Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Mehiläistuotteiden maahantuonnista sekä mehiläistuotteille asetettavista vaatimuksista säädetään tämän asetuksen lisäksi seuraavissa säädöksissä:

1) elintarvikehygieniasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004;

2) eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004;

3) ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004;

4) elintarvikelaki (23/2006) ja sen nojalla annetut säädökset; sekä

5) eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annettu laki (1192/1996) sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1370/2004).

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) hunajalla eläinperäistä elintarviketta, jonka hunajamehiläinen on tuottanut kukkien medestä tai kasvien elävien osien eritteistä ja jota mehiläiset keräävät, muuntavat tai yhdistelevät tiettyjen itsestään peräisin olevien aineiden kanssa, varastoivat sekä jättävät kypsymään hunajakennoihin;

2) kuningatarhyytelöllä hunajamehiläisen mehiläisemotoukille erittämää ruokamehua;

3) muilla mehiläistuotteilla muita elintarvikkeeksi tarkoitettuja mehiläisten tuottamia tuotteita kuin hunajaa tai kuningatarhyytelöä;

4) mehiläistuotteilla 1−3 kohdassa tarkoitettuja tuotteita;

5) laitoksella asetuksen (EY) N:o 854/2004 12 artiklassa tarkoitettua laitosta;

6) alkuperälaitoksella Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevaa laitosta, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu ja jonka tunnistusmerkintä on pakkauksessa;

7) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu;

8) viejämaalla kolmatta maata, jossa virkaeläinlääkäri on allekirjoittanut erän mukana olevan eläinlääkärintodistuksen tai jossa erän mukana oleva muu asiakirja on laadittu;

9) tuonnilla tuontierän toimittamista Euroopan unionin alueelle tai markkinoille;

10) laivaliikenteen muonituksella ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien vesialusten matkustajien ja miehistön matkan aikana nautittavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita;

11) komissiolla Euroopan komissiota;

12) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa;

13) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota; sekä

14) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan unionin säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

5 §
Tuonnin yleiset rajoitukset

Maahan ei saa tuoda mehiläistuotteita, jotka aiheuttavat vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

6 §
Mehiläistuotteiden tuontivaatimukset

Mehiläistuotteille asetetuista vaatimuksista säädetään niiden kolmansien maiden, kolmansien maiden osien ja alueiden luettelojen laatimisesta, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuonti unioniin, todistuksia koskevien vaatimusten vahvistamisesta, asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta ja päätöksen 2003/812/EY kumoamisesta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/759. Uudesta-Seelannista tuotavan hunajan tuontierän mukana on täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2016/759 poiketen kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista sertifiointisäännöistä ja terveystodistuksen mallista sekä päätöksen 2003/56/EY kumoamisesta annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1901 edellyttämä terveystodistus.

7 §
Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksityishenkilölle

Edellä 6 §:ssä säädettyä ei sovelleta sellaisiin matkustajien matkatavaroissa tuomiin tai postipaketteina yksityishenkilölle lähetettäviin muihin kuin kaupallisiin eriin mehiläistuotteita. Kyseisten erien tuontiehdoista ja rajoituksista säädetään eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 206/2009.

8 §
Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Edellä 6 §:ssä säädetystä poiketen lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön tarkoitettuja mehiläistuotteita saadaan tuoda niistä kolmansista maista, jotka on mainittu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 liitteen I osassa VI. Mehiläistuotteiden tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön edellyttää, että tuontierän mukana on asiakirja, josta käy ilmi tuotteiden alkuperämaa. Tuonnissa tulee lisäksi noudattaa kolmannen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi annettavia suojapäätöksiä.

9 §
Todistusten ja asiakirjojen kieli sekä todistusten säilyttämisajat

Jos Suomeen tarkoitettu tuontierä tuodaan Suomessa sijaitsevan eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta, saadaan tässä asetuksessa tarkoitetut todistukset laatia suomen tai ruotsin kielen sijasta englannin kielellä.

Maahantuojan on säilytettävä kaikki tässä asetuksessa tarkoitetut asiakirjat ja todistukset vähintään kahden vuoden ajan maahantuonnista.

10 §
Eläintauti- tai terveystilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, on mehiläistuotteiden maahantuonnissa noudatettava alkuperä- tai viejämaata koskevia komission antamia suojapäätöksiä.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista mehiläistuotteista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (896/2006).

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1901 (32015R1901); EUVL N:o L 277, 22.10.2015, s. 32
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/759 (32016R0759); EUVL N:o L 126, 14.5.2016, s. 13

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Leena Salin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.