1016/2016

Helsinki 24 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ydinenergialain (990/1987) 56 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 342/2008:

1 §
Tehtävät

Ydinenergialain (990/1987) 56 §:n 3 momentissa tarkoitetun ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) valmistella ja antaa Säteilyturvakeskuksen pyynnöstä lausuntoja ydinlaitosten rakentamista ja käyttöä sekä käytöstä poistoa koskeviin lupahakemuksiin liittyvistä turvajärjestelyselvityksistä ja -suunnitelmista;

2) antaa lausuntoja Säteilyturvakeskuksen ja muiden viranomaisten valmistelemista ydinenergian käytön turvajärjestelyjä koskevista säännöksistä, määräyksistä ja ohjeista;

3) antaa lausuntoja ydinenergian käytön turvajärjestelyjä koskevista merkittävistä muista asioista;

4) seurata ydinenergian käyttöön liittyviä uhkakuvia ja niissä tapahtuvia muutoksia sekä arvioida uhkatilanteisiin liittyviä toimintavalmiuksia;

5) edistää ydinenergian käytön turvajärjestelyjä koskevaa kotimaista yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä seurata kansainvälistä yhteistyötä;

6) tehdä toimivaltaisille viranomaisille aloitteita ydinenergian käytön turvajärjestelyjä koskeviksi tarpeellisiksi toimenpiteiksi.

2 §
Kokoonpano

Valtioneuvosto nimittää neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja vähintään kuusi muuta jäsentä ja näille varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan jäseniksi nimitettävien on edustettava korkeatasoista ydinturvallisuusalan tai turvajärjestelyalan asiantuntemusta.

Neuvottelukunta kutsuu itselleen kolmen vuoden toimikaudeksi pysyviä asiantuntijoita, jotka edustavat ydinturvallisuusalan korkeatasoista asiantuntemusta toiminnanharjoittajan näkökulmasta. Pysyvä asiantuntija ei saa osallistua neuvottelukunnassa sellaisen asian käsittelyyn, josta voi syntyä eturistiriita.

Neuvottelukunta voi asettaa asioiden valmistelua varten määräajaksi jaostoja, joihin neuvottelukunta voi myös kutsua neuvottelukuntaan kuulumattomia asiantuntijoita. Jaoston puheenjohtajan on oltava neuvottelukunnan jäsen.

3 §
Neuvottelukunnan kokoukset ja päätösvaltaisuus

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta sekä silloin, kun vähintään kaksi jäsentä on sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytänyt.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

4 §
Sihteeristö

Neuvottelukunnalla voi olla yksi sivutoiminen pääsihteeri ja yksi muu sivutoiminen sihteeri, jotka Säteilyturvakeskus määrää tehtävään neuvottelukuntaa kuultuaan.

5 §
Palkkiot

Neuvottelukunnan kokouksista maksetaan palkkio valtiovarainministeriön kulloinkin voimassa olevan suosituksen mukaisesti.

Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

6 §
Raportointi

Neuvottelukunnan tulee laatia kirjallinen raportti toiminnastaan kolmen vuoden välein toimikautensa päättyessä. Raportti toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriölle.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsinki 24 päivänä marraskuuta 2016

Elinkeinoministeri
Olli Rehn

Ylitarkastaja
Netta Skön

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.