981/2016

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (375/2003) 3, 5, 6, 8 ja 9 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 § asetuksessa 1215/2011 ja 6 § asetuksessa 1157/2010, seuraavasti:

3 §
Organisaatio

Ministeriössä on puolustuspoliittinen osasto, hallintopoliittinen osasto ja resurssipoliittinen osasto. Osastoihin kuuluvista yksiköistä säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön alaisuudessa hallintoyksikkö ja viestintäyksikkö sekä Turvallisuuskomitean sihteeristö. Viestintäyksikön yhteydessä on maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö ja puolustuspoliittisen osaston tutkimusyksikön johtajan alaisuudessa maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan sihteeristö.

Osastoon kuuluvan yksikön ja erillisen toimintayksikön johtajana on ministerin tehtävään määräämä virkamies.

5 §
Oikeus päätösvallan pidättämiseen

Sen lisäksi, mitä valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 16 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön 37 §:ssä säädetään ratkaisuvallan pidättämisestä, voi erillisen toimintayksikön johtaja yksittäistapauksessa pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka hänen alaisensa muuten saisi ratkaista.

6 §
Virkojen erityiset kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on, sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:ssä virkojen kelpoisuusvaatimuksista säädetään:

1) hallintojohtajalla käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) erikoistutkijalla, neuvottelevalla virkamiehellä, yli-insinöörillä ja ylitarkastajalla ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

3) esittelijällä korkeakoulututkinto;

4) osastoesiupseerilla sotatieteiden maisterin tutkinto ja sotilasammatilliset opinnot tai upseerin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja vanhemmalla osastoesiupseerilla lisäksi yleisesikuntaupseerin tutkinto;

5) sotilasinsinöörillä diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkinto, riittävä kokemus sotilasinsinöörin tehtävissä ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä sotilasyli-insinöörillä diplomi-insinöörin tutkinto, riittävä kokemus sotilasinsinöörin tehtävissä ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

6) maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan pääsihteerillä virkaan soveltuva tohtorin tutkinto sekä perehtyneisyys tutkimustyöhön ja sen johtamiseen.

8 §
Henkilökunnan nimittäminen

Muut kuin valtioneuvostosta annetun lain 13 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön 42 §:ssä tarkoitetut virkamiehet nimittää puolustusministeriö.

9 §
Sotilasvirassa palvelevan oikeudet ja velvollisuudet

Sotilasvirkoja ovat 6 §:n 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut virat.

Sotilasvirassa palvelevan oikeudesta lukea hyväkseen palvelusvuosia sekä hänen muista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan on tämän asetuksen lisäksi voimassa, mitä puolustusvoimien ammattisotilaista säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2016

Puolustusministeri
Jussi Niinistö

Vanhempi hallitussihteeri
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.