960/2016

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 36 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) 36 § seuraavasti:

36 §
Pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävän jätteen hyväksymistä koskevat erityiset vaatimukset

Lupaviranomaisen oikeudesta poikkeustapauksessa hyväksyä pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävän tai niiden saastuttaman jätteen sijoittaminen vaarallisen jätteen kaatopaikalle tai maanalaiseen sijoituspaikkaan säädetään pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 7 artiklan 4 kohdan b alakohdassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Neuvoston direktiivi 96/59/EY; EYVL N:o L 243, 24.9.1996, s. 31
Rådets direktiv 96/59/EG; EGT nr L 243, 24.9.1996, s. 31

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Ympäristöneuvos
Klaus Pfister

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.