958/2016

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) PCB:llä:

a) polykloorattuja bifenyylejä;

b) polykloorattuja terfenyylejä;

c) monometyylitetraklooridifenyylimetaania, monometyylidiklooridifenyylimetaania ja monometyylidibromidifenyylimetaania;

d) seosta, jossa on a–c kohdassa mainittuja aineita yhteensä enemmän kuin 0,005 painoprosenttia;

2) PCB-laitteistolla muuntajaa, kondensaattoria, säiliötä tai muuta laitetta tai varustetta:

a) jossa on PCB:tä;

b) jossa on ollut PCB:tä ja jota ei ole puhdistettu;

c) jonka voidaan epäillä sisältävän PCB:tä, jollei laitteiston PCB-pitoisuuden määrittämisen perusteella tai laitteiston käyttöön liittyvät olosuhteet tai muut seikat huomioon ottaen voida päätellä toisin;

3) PCB-jätteellä PCB:tä, PCB-laitteistoa tai muuta PCB:tä sisältävää esinettä tai ainetta, joka on jätelain (646/2011) 5 §:ssä tarkoitettua jätettä.

2 §
Valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

PCB:n ja sitä sisältävän valmisteen, esineen tai tavaran valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoittamisesta säädetään pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 850/2004 (POP-asetus) ja kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1907/2006.

Myös sellaisen PCB:tä sisältävän muuntajan ja vähintään 1 kvar:n kondensaattorin sekä sellaisen yli viisi kuutiodesimetriä PCB:tä sisältävän muun PCB-laitteiston, jonka käyttöä ei ole kielletty 1 momentissa mainittujen säädösten perusteella, käyttö on kielletty.

3 §
PCB-pitoisuuden ja -määrän selvittäminen

Laitteiston haltijan on tämän asetuksen noudattamiseksi selvitettävä hallussaan olevan laitteiston PCB-pitoisuus ja -määrä, jos on syytä epäillä, että kysymys on yli viisi kuutiodesimetriä PCB:tä sisältävästä laitteistosta.

Jätteen haltijan on jätettä koskevan jätelain 12 §:n 2 momentin mukaisen selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuutensa täyttämiseksi tarvittaessa selvitettävä jätteen PCB-pitoisuus ja -määrä.

Öljytuotteiden, öljyjätteiden ja eristysnesteiden PCB-pitoisuuden määrittämiseen käytettävistä menetelmistä säädetään PCB-yhdisteiden määrittämiseen käytettävien kahden vertailumenetelmän vahvistamisesta polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT) annetun neuvoston direktiivin 96/59/EY 10 artiklan a kohdan mukaisesti annetussa komission päätöksessä (2001/68/EY).

4 §
Ilmoittaminen PCB-laitteistosta

Laitteiston haltijan on valvontaa varten viivytyksettä ilmoitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hallussaan olevasta laitteistosta, jossa on yli viisi kuutiodesimetriä PCB:tä. Ilmoituksessa on annettava tiedot laitteiston sijainnista, PCB-pitoisuudesta, PCB-määrästä ja 6 §:n mukaisesti järjestetystä jätteen käsittelystä sekä käsittelyn päivämäärästä.

5 §
Erilliskeräys ja säilyttäminen

Käytöstä poistettu PCB-laitteisto ja muu PCB-jäte on kerättävä ja säilytettävä erillään muusta jätteestä 6 §:n mukaisen käsittelyn järjestämiseksi. PCB-jäte on säilytettävä erillään myös herkästi syttyvistä aineista tulipaloon liittyvän vaaran ehkäisemiseksi.

Osana muuta laitteistoa olevan PCB-laitteiston poistamisesta ensin mainitusta laitteistosta, kun tämä poistetaan käytöstä ja toimitetaan hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi, säädetään POP-asetuksessa. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevan PCB-laitteiston poistamisesta romusta, erilliskeräyksestä ja säilyttämisestä säädetään lisäksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (519/2014). Romuajoneuvoissa olevan PCB-laitteiston poistamisesta ja siihen liittyvistä muista toimista säädetään lisäksi romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetussa valtioneuvoston asetuksessa (123/2015).

6 §
PCB-jätteen käsittely

Jätteen haltijan on viivytyksettä järjestettävä PCB-jätteen käsittely joko käsittelemällä jäte itse tai luovuttamalla se sille, jolla on jätelain 29 §:n 1 momentin mukaan oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä.

PCB-jätettä saa käsitellä vain POP-asetuksessa tarkoitetuin kyseiselle jätteelle sallituin käsittelytoiminnoin.

PCB-jätteen varastoinnin ja muun käsittelyn ympäristölupaa koskevasta hakemuksesta ja lupa-asian käsittelystä säädetään ympäristönsuojelulaissa (527/2014).

7 §
Kirjanpito, seuranta ja tarkkailu

Toiminnanharjoittajan velvollisuudesta pitää kirjaa jätteestä, seurata ja tarkkailla järjestämäänsä jätehuoltoa ja antaa tietoa siitä sekä laatia jätteen siirtoasiakirja ja vahvistaa jätteen vastaanotto ja käsittely säädetään jätelain 118–121 §:ssä.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan PCB:n ja PCT:n käytön rajoittamisesta annettu valtioneuvoston päätös (1071/1989) ja PCB:n ja PCB-laitteistojen käytöstä poistamisesta sekä PCB-jätteen käsittelystä annettu valtioneuvoston päätös (711/1998).

Neuvoston direktiivi 96/59/EY; EYVL N:o L 243, 24.9.1996, s. 31

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Ympäristöneuvos
Klaus Pfister

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.