937/2016

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2016

Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain (541/2003) 19 §:n 1 momentin 3 kohta,

muutetaan 3 §:n 2 momentin 8 kohta, 5 §:n 1 momentin 14 kohta, 11 §:n 1 momentin 1, 5 ja 9 kohta sekä 13 ja 20 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentin 8 kohta, 5 §:n 1 momentin 14 kohta ja 11 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 76/2015, 11 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 859/2005, 11 §:n 1 momentin 9 kohta laissa 588/2005 sekä 20 § laeissa 403/2005 ja 76/2015, sekä

lisätään 3 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 697/2006, 276/2007 ja 76/2015, uusi 9 ja 10 kohta, 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 60/2006, 697/2006, 234/2007, 276/2007, 698/2009 ja 76/2015 uusi 15 kohta ja 11 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 588/2005, 859/2005, 1301/2009 ja 76/2015, uusi 10 kohta seuraavasti:

3 §
Rekisteröidyt

Rekisteriin saa tallettaa lisäksi tietoja luonnollisista henkilöistä:


8) joilla on kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007) tai taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (695/2009) säädetty pätevyys tai jotka ovat ilmoittautuneet tällaiseen pätevyyteen vaadittavaan koulutukseen tai kokeeseen;

9) jotka ovat rekisteri-ilmoituksen tekijän valtuutettuja;

10) jotka on määrätty ohjaamaan liikennettä erikoiskuljetuksessa.

5 §
Luonnollisista henkilöistä talletettavat muut tiedot

Luonnollisista henkilöistä saa perustietojen lisäksi tallettaa rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:


14) vammaisen pysäköintiluvan myöntämisestä;

15) erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaoikeudesta, koulutuksen ja kokeen hyväksytystä suorittamisesta sekä jatkokoulutuksesta, oikeuden voimassaolosta ja liikenteen ohjaajakortista.


11 §
Oikeus tietojen saantiin viranomaisilta

Rekisterinpitäjällä on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, oikeus saada tietoja seuraavasti:

1) väestötietojärjestelmästä tiedot henkilön nimestä, henkilötunnuksesta, osoitteesta, kotikunnasta, syntymäkotikunnasta, syntymävaltiosta, kansalaisuudesta, äidin- ja asiointikielestä ja kuolemasta sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 36 §:n 1 momentissa tarkoitetusta turvakiellosta;


5) poliisilta:

a) tiedot moottorikäyttöistä tai hinattavaa ajoneuvoa kuljetettaessa tehdyistä rikoksista sekä niistä määrätyistä rangaistuksista ja muista seuraamuksista, tieto moottorikäyttöisen tai hinattavan ajoneuvon anastuksesta sekä ajo-oikeutta ja siihen liittyvää hakemusta, ajokorttilupaa, opetuslupaa, harjoituslupaa, liikenneopettajalupaa, taksinkuljettajan ajolupaa, vammaisen pysäköintilupaa, ajokortteja ja niihin kuorma- tai linja-auton kuljettajan ammattipätevyydestä tehtyjä merkintöjä, ajokorttiluvan tai ajokortin saamisen esteitä, ajokieltoja ja niiden perusteita, ADR-ajoluvan peruuttamista, ajo-oikeuteen sekä ajokorttilupaan ja muihin lupiin liittyviä hallinnollisia seuraamuksia koskevat tiedot sekä mainittujen ajokorttien ja lupien luovuttamista ja haltuunottoa koskevat tiedot;

b) ajokorttia tai tässä kohdassa mainittua lupaa tai kuljettajakorttia hakevan suostumuksella tämän valokuva ja kuva nimikirjoitusnäytteestä, jotka on tallennettu poliisin passi- ja henkilökorttirekisteriin;


9) rajavartiolaitokselta väliaikaista ajokieltoa ja sen perusteita sekä ajokortin haltuunottoa koskevat tiedot;

10) esitutkintaviranomaisilta opetusluvan, taksinkuljettajan ajoluvan ja liikenneopettajaluvan myöntämiseen sekä autokoululupiin liittyvää soveltuvuusharkintaa varten tarvittavat rikostiedot.


13 §
Tietojen luovuttamisen yleiset edellytykset

Tietojen luovuttamisesta päättää rekisterinpitäjä.

Tietoa ei saa luovuttaa, jos luovuttamisen voidaan perustellusta syystä epäillä vaarantavan rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka valtion turvallisuutta. Muiden kuin yksittäisluovutuksena luovutettavien tietojen luovuttamisen edellytyksenä luovutuksensaajalle on Liikenteen turvallisuusviraston lupa.

20 §
Tietojen luovuttamisen muut rajoitukset

Henkilöllä on sen lisäksi, mitä henkilötietolain 30 §:ssä säädetään, oikeus kieltää osoitetietojensa luovuttaminen.

Turvakiellon hakemisesta säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 36 §:n 1 momentissa. Siirrettäessä turvakielto rekisteriin luovutusrajoitus laajennetaan kattamaan myös luonnollisen henkilön nimi.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedon luovuttamisen rajoitukset eivät estä tiedon luovuttamista:

1) viranomaisen, Liikennevakuutuskeskuksen, liikennevakuutusyhtiön, katsastuksen suorittajan, kuljettajantutkinnon vastaanottajan, sopimusrekisteröijän tai tieliikenteen valvontalaitteen korttien käsittelijän käyttöön;

2) ajokorttilaissa, kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa, taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa tai tieliikennelaissa tarkoitetun palvelun tuottajan käyttöön; eivätkä

3) muuhun kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun laissa säädettyyn käyttöön.

Liikenteen turvallisuusviraston luovuttaessa 2 momentissa tarkoitettua luovutusrajoituksen alaista tietoa luovutuksen saajalle on samalla ilmoitettava luovutusrajoituksesta sekä tietojen käyttöä ja suojausta koskevat rajoitukset.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 129/2016
LiVM 21/2016
EV 114/2016

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2016

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.