936/2016

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2016

Laki valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion taiteilija-apurahoista annetun lain (734/1969) 3, 3 a ja 5 §,

sellaisina kuin ne ovat, 3 § laeissa 1135/2010 ja 658/2012, 3 a § laeissa 367/2000 ja 991/2008 ja 5 § laissa 151/2014, sekä

lisätään lakiin uusi 4 f § seuraavasti:

3 §

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha, josta jaetaan taiteenharjoittajien työskentelyyn eri taiteen aloilla 545:tä apurahavuotta vastaava määrä valtion taiteilija-apurahoina. Apurahakausi voi olla vähintään kuusi kuukautta ja enintään viisi vuotta. Taiteilija-apurahaa ei myönnetä ammatilliseen perustutkintoon tai alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon liittyvän opiskelun tai opinnäytetyön tukemiseen.

Lisäksi valtion talousarvioon otetaan määräraha, josta jaetaan erittäin ansioituneille taiteenharjoittajille 22:ta apurahavuotta vastaava määrä valtion taiteilija-apurahoina (erittäin ansioituneen taiteilijan apuraha). Apurahakausi on enintään kymmenen vuotta ja apurahan saajalla on oikeus apurahakauden ajan käyttää taiteilijaprofessorin nimikettä.

Taiteilija-apurahoja myönnettäessä on huolehdittava siitä, että myös kielelliset ja alueelliset näkökohdat otetaan huomioon.

Taiteen edistämiskeskus vahvistaa valtion taiteilija-apurahan suuruuden.

3 a §

Taiteilija-apurahoja jaettaessa niistä on vuosittain myönnettävä vähintään 30:tä apurahavuotta vastaava määrä nuorille tai uransa alussa oleville taiteenharjoittajille.

Vähintään kolmivuotisia taiteilija-apurahoja myönnettäessä etusija on annettava luovan suorituskyvyn jo osoittaneille taiteenharjoittajille.

4 f §

Taiteen edistämiskeskus voi päättää apurahakauden siirtämisestä, keskeyttämisestä ja jatkamisesta.

Apurahakauden aloittamista voidaan siirtää:

1) saajan sairauden tai kuntoutuksen vuoksi;

2) saajan lapsen syntymän tai alle kolmivuotiaan lapsen hoidon vuoksi;

3) saajan asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen vuoksi;

4) muun 1–3 kohdassa tarkoitettuihin syihin verrattavan syyn vuoksi.

Apurahakausi voidaan keskeyttää:

1) saajan sairauden tai kuntoutuksen vuoksi;

2) saajan lapsen syntymän tai alle kolmivuotiaan lapsen hoidon vuoksi;

3) saajan asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen vuoksi;

4) muun 1–3 kohdassa tarkoitettuihin syihin verrattavan syyn vuoksi;

5) muun ansiotyön vuoksi.

Apurahakauden keskeyttämisen edellytyksenä on, että apurahan saaja on työskennellyt apurahalla vähintään neljä kuukautta, keskeytys on vähintään neljä kuukautta ja apurahakautta on jäljellä keskeytyksen jälkeen vähintään neljä kuukautta.

Jos apurahakausi keskeytetään ansiotyön vuoksi, apuraha on kuitenkin käytettävä viimeistään kahden vuoden kuluessa alkuperäisen päätöksen mukaisen apurahakauden päättymisestä.

5 §

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää:

1) toimivallasta päättää eri taiteenaloilla jaettavissa olevien apurahavuosien määristä;

2) taiteilija-apurahan hakemista ja myöntämistä koskevista ajankohdista sekä apurahan uudelleen jakamisesta;

3) apurahakauden alkamisesta;

4) sellaisesta taiteilija-apurahan saajille maksettavasta eläkkeestä, joka on myönnetty ennen 1 päivää tammikuuta 2009;

5) tarkemmin kenelle ja mihin tarkoituksiin taiteilija-apurahoja voidaan myöntää;

6) taiteilija-apurahan myöntämisestä erityisestä syystä muullekin henkilölle kuin 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulle taiteenharjoittajalle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 95/2016
SiVM 11/2016
EV 122/2016

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2016

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.