929/2016

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) 1 §:ään uusi 2 momentti, asetukseen uusi 2 a luku ja 27 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §
Tarkoitus

Asetuksessa säädetään myös pohjavesialueen rajan määrittämisestä ja alueen luokituksen perusteista.

2 a luku

Pohjavesialueen määrittäminen ja luokitus

8 a §
Pohjavesialueen rajan määrittäminen

Pohjavesialueen raja määritetään hydrogeologisten olosuhteiden perusteella kohtaan, jossa pohjavettä johtavien maaperäkerrosten päällä on riittävän tiiviit pohjavettä suojaavat maakerrokset tai jossa pohjavettä johtavat maakerrokset päättyvät kallioon tai vettä huonosti johtavaan maaperään. Jos vettä johtavat kerrokset sijaitsevat tiiviiden maakerrosten suojaamina, pohjavesialueen rajalla osoitetaan alue, jossa pohjavettä kertyy tai pohjavesi virtaa ja jolla on merkitystä pohjaveden suojelulle ja vedenhankinnalle. Raja voidaan myös määrittää maastossa helposti havaittavaan kohtaan ottaen huomioon alueen hydrogeologiset olosuhteet.

Pohjavesialueen raja määritetään tarvittaessa vesialueelle rannan välittömään läheisyyteen.

Pohjavesialueen raja voidaan 1-2 momentista poiketen jättää määrittämättä, jos pohjavesialuetta ei voida hydrogeologisin perustein määrittää alueena maan pinnalla tai jos pohjavettä johtavat kerrokset sijaitsevat suojaavien maakerrosten alla. Tällöin pohjavesialue voidaan merkitä pisteenä kohtaan, josta vettä hyödynnetään tai tutkimusten perusteella voidaan hyödyntää.

8 b §
Muodostumisalueen rajan määrittäminen

Muodostumisalueen rajalla osoitetaan alue, jolla maakerrokset ovat hyvin vettä johtavia ja alueen maaperä mahdollistaa veden merkittävän imeytymisen pohjavedeksi. Muodostumisalueeseen kuuluvat lisäksi sellaiset pohjavesialueen osat, jotka lisäävät olennaisesti pohjavesimuodostuman pohjaveden määrää.

Siltä osin kun pohjavesialue rajautuu vesialueeseen, muodostumisalueen raja määritetään rantaviivaan.

8 c §
Pohjavesialueen luokitus E-luokkaan

E-luokan pohjavesialueen luokitus perustuu luonnontilaisen tai luonnontilaisen kaltaiseen muun lainsäädännön nojalla suojeltuun pohjavedestä suoraan riippuvaiseen merkittävään pintavesi- ja maaekosysteemiin.

Pintavesiekosysteemi on pohjavedestä suoraan riippuvainen, kun siihen purkautuu pohjavettä siten, että pohjaveden purkautumisella on merkitystä kyseisen ekosysteemin suojelulle ja säilymiselle. Maaekosysteemi on pohjavedestä suoraan riippuvainen, kun pohjavesi ylläpitää luontotyypin ominaispiirteitä sekä vaikuttaa sen suojeluun ja säilymiseen.

Jos edellä tässä pykälässä tarkoitetut määritettävät pohjavesialueet täyttävät vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 10 b §:n 1 momentissa säädetyt perusteet, ja sen lisäksi ne ylläpitävät edellä tässä pykälässä tarkoitettua ekosysteemiä, niille voidaan lisätä E-merkintä (1E tai 2E). Muut 1—2 momentissa tarkoitetut pohjavesialueet luokitellaan luokkaan E.

8 d §
Selvitykset ja valmistelussa esitettävät tiedot

Pohjavesialueen ja muodostumisalueen rajan määrittämisessä selvitysten tulee perustua parhaaseen saatavilla olevaan hydrogeologiseen tietoon.

Pohjavesialueen vesienhoitolain 10 a §:n mukaisessa rajojen määrittämisessä ja 10 b §:n mukaisessa luokituksen perusteissa sekä rajojen ja luokituksen muuttamisessa esitetään:

1) kartta-aineisto, josta käy ilmi alueen rajaus ja, jos kyse on muutoksesta, eroavaisuus aikaisempaan rajaukseen;

2) alueen luokituksen, rajauksen tai niiden muuttamisen perusteet;

3) tiedot alueen hydrogeologiasta;

4) 1E, 2E ja E-luokkaan kuuluvan alueen osalta tieto siihen liittyvästä muun lainsäädännön nojalla suojellusta ekosysteemistä ja sen suojeluperusteesta;

5) tiedot alueen olemassa olevasta vedenotosta tai suunnitellusta vedenhankinnasta;

6) muu olennainen selvitys tai tieto.

8 e §
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkittävät pohjavesiä koskevat tiedot

Tietojärjestelmään merkitään 8 d §:ssä tarkoitettujen selvitysten ja tietojen lisäksi:

1) arvio alueella muodostuvan pohjaveden määrästä;

2) tiedot pohjavesialueeseen liittyvistä hankkeista ja suunnitelmista;

3) tiedot pohjaveden seurannasta, pinnan korkeudesta ja laadusta;

4) tieto pohjaveden virtaussuunnista;

5) muut tarvittavat tiedot.

27 §
Tiedottaminen

Jos pohjavesialueen luokkaa tai rajaa muutetaan vesienhoitosuunnittelusta erillisenä menettelynä, on vesienhoitolain 10 f §:ssä tarkoitetut valmisteluasiakirjat pidettävä asianomaisessa kunnassa nähtävillä ja niistä tulee olla mahdollisuus esittää mielipiteensä vähintään 30 päivän ajan niiden nähtäville panosta lukien.


Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä marraskuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY (32000L0060); EYVL N:o L 327, 22.12.2000, s. 1

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Juhani Gustafsson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.