913/2016

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään liikenne- ja viestintäministeriön suoritteiden maksullisuudesta ja niiden maksuperusteista, julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista sekä liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista ministeriön suoritteista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelaissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat ne ministeriön päätökset, joista ministeriö perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaiset suoritteen omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka ministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen ja lähettäminen lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää liikenne- ja viestintäministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Erinäiset säännökset

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut peritään myös annetuista hylkäävistä päätöksistä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2016 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun. Tällä asetuksella kumotaan asetus (170/2015).

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Talousjohtaja
Jaana Kuusisto

Liite

Tieliikennettä ja moottorikäyttöistä ajoneuvoa koskevat luvat

1. Liikenteenohjauslaitteen vahvistaminen kokeilutarkoituksessa käytettäväksi  110 euroa
2. Poikkeuslupa liikenteenohjauslaitteen käyttöä koskevista yleismääräyksistä  110 euroa
3. Poikkeuslupa tieliikenteen ajo- ja lepoajoista    75 euroa
Vesiliikennettä koskevat luvat
1. Merenkulun kabotaasilupa (Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27.9.1919/122, 4 §:n 2 momentin mukainen lupa)  110 euroa
2. Poikkeuslupa laivaisännistöyhtiön pääisännän asuinpaikkavaatimuksesta (merilain (674/1994) 5 luvun 6 §:n mukainen lupa)  110 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.