911/2016

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 14 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 255/2015 ja 22 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 250/2014 ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 25 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 251/2014:

1 §
Käyttömaksun peruste

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) mukaisen potilaan tiedonhallintapalvelun ja valtakunnallisen arkistointipalvelun ylläpidosta sekä niihin liittyvistä varmennepalveluista aiheutuvat kustannukset rahoitetaan niitä käyttäviltä terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävillä maksuilla. Maksuja peritään edellä mainitun lain 25 §:n 2 momentin perusteella kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon osalta sairaanhoitopiireittäin sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä perittävillä maksuilla ja yksityiseltä terveydenhuollolta.

Sähköisen lääkemääräyksen ja sen toimitustietojen tallentamisesta, varmentamisesta sekä reseptikeskuksen, reseptiarkiston ja lääketietokannan tietojen käytöstä peritään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten määrää vastaava maksu. Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisten reseptikeskuksen, reseptiarkiston ja lääketietokannan ylläpidosta sekä niihin liittyvistä varmennepalveluista aiheutuvat kustannukset katetaan maksuilla, jotka peritään edellä mainitun lain 28 §:n 2 momentin perusteella apteekeilta, kunnalliselta terveydenhuollolta sairaanhoitopiireittäin sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä ja yksityiseltä terveydenhuollolta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 14 §:n 1 momentin mukaisesti Kansaneläkelaitos on toteuttanut palvelun, jonka avulla valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja voi käyttää Internetin välityksellä sekä tietoliikenneverkkoja käyttävillä liikutettavilla laitteilla. Tämän Kelain-palvelun käytöstä sähköisen lääkemääräyksen tallentamisessa peritään maksut niitä käyttäviltä julkiselta ja yksityiseltä terveydenhuollolta sekä itsenäisiltä ammatinharjoittajilta.

2 §
Käyttömaksun määrä

Perittävien maksujen määrän on vastattava palvelujen tuottamisesta aiheutuvien todellisten kustannusten määrää. Maksun on turvattava Kansaneläkelaitoksen palvelurahaston maksuvalmius.

Apteekeilta perittävä maksu on 0,045 € jokaisesta apteekin ja sen sivuapteekkien toimittamasta sähköisestä lääkemääräyksestä.

Kunnallisilta terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 1,908 € kutakin kunnan asukasta kohden. Valtion ylläpitämien terveydenhuollon toimintayksiköiden osalta vuosimaksu on yhteensä 50 000 €. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa valtion vuosimaksun suorittamisesta.

Yksityisiltä terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,331 € jokaisesta yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajan laatimasta sähköisestä lääkemääräyksestä.

Lääkärin kirjoittaessa sähköisen lääkemääräyksen ammattioikeutensa perusteella ilman ansaintatarkoitusta Kelain-palvelun käytöstä ei peritä maksua. Lääkärin kirjoittaessa sähköisen lääkemääräyksen itsenäisenä ammatinharjoittajana tai terveydenhuollon organisaatiossa perittävä käyttäjäkohtainen Kelain-palvelun käytön maksu on 120,00 euroa kuukaudessa. Laskutuksen perusteena ovat laskutuskauden kokonaiset käyttökuukaudet.

Vuoden 2016 liikaa tai liian vähän perityt käyttömaksut otetaan huomioon vuoden 2018 maksuasetuksen valmistelun yhteydessä.

3 §
Maksujen eräpäivä

Edellä 1 §:n mukaan määräytyvät maksut tulee suorittaa seuraavasti:

1) Apteekin maksu peritään kaksi kertaa vuodessa. Syyskuussa 2017 erääntyvän maksun perusteena ovat maksuvuoden tammikuun 1 päivän ja kesäkuun 30 päivän välisenä aikana apteekin toimittamat sähköiset lääkemääräykset. Helmikuussa 2018 erääntyvän maksun perusteena ovat vuoden 2017 heinäkuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välisenä aikana apteekin toimittamat sähköiset lääkemääräykset.

2)  Kunnallisen terveydenhuollon maksu peritään kahtena tasasuuruisena eränä maalis- ja joulukuun loppuun mennessä. Maksu perustuu kuntayhtymän jäsenkuntien asukaslukuun maksujen määräämistä edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopun tilanteen mukaan siten kuin laissa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) säädetään.

3) Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa valtion ylläpitämien terveydenhuollon laitosten maksun yhdessä erässä kesäkuun loppuun mennessä.

4) Yksityisen terveydenhuollon maksu peritään kaksi kertaa vuodessa. Elokuussa 2017 erääntyvän maksun perusteena ovat kuluvan vuoden tammikuun 1 päivän ja kesäkuun 30 päivän välisenä aikana laaditut sähköiset lääkemääräykset. Helmikuussa 2018 erääntyvän maksun perusteena ovat vuoden 2017 heinäkuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välisenä aikana laaditut sähköiset lääkemääräykset.

5) Edellä 2 §:n 5 momentin mukaisen Kelain-palvelun käyttökuukausien perusteella laskutettavat maksut peritään 2, 3 tai 4 kohdan laskutusaikataulun mukaisesti.

4 §
Hallinnointi

Kansaneläkelaitos huolehtii edellä 2 §:ssä säädettyjen maksujen määräämisestä ja perinnästä. Kansaneläkelaitos voi periä alle 50 € suuruisen maksun myöhemmän maksuerän yhteydessä.

Kunnallisen terveydenhuollon palvelujen antajien maksuosuus peritään sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi laskuttaa jäsenkunniltaan euromäärän, jonka se on suorittanut niiden puolesta Kansaneläkelaitokselle.

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajien maksuosuus peritään reseptikeskukseen liittyneiltä yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajilta.

Maksun perinnässä on otettava huomioon perimisestä aiheutuvat kustannukset ja perimisen todennäköinen onnistuminen. Kansaneläkelaitos voi tarvittaessa maksunsaajien kokonaisetu huomioon ottaen luopua maksun perimisestä, jos maksun määrä on vähäinen, maksun periminen myöhemmän maksuerän yhteydessä ei ole mahdollista tai maksun perimisen onnistuminen ei muusta syystä ole todennäköistä.

Kansaneläkelaitoksen ja väestörekisterikeskuksen tulee toimittaa vuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys edellisen vuoden kustannuksista ja kustannuksiin vaikuttaneista tekijöistä sekä arvio seuraavan vuoden käyttömaksujen perustana olevista kokonaiskustannuksista.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2017. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2016

Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha Rehula

Lakimies
Marja Penttilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.