907/2016

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään merilain (674/1994) 1 luvun 1 §:n 8 momentin ja 1 a §:n 6 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 860/2016:

1 §

Merilain (674/1999) 1 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun hyväksynnän hakija voi olla aluksen omistaja. Hakemus on tehtävä kirjallisena ja aluksen omistajan tai hänen edustajansa on se allekirjoitettava.

Hakemukseen on liitettävä merilain 1 luvun 1 §:n 2 momentin kannalta tarpeelliset tiedot sekä asiakirjat. Hakijan on Liikenteen turvallisuusviraston pyynnöstä annettava myös muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot ja asiakirjat.

2 §

Hakijana merilain 1 luvun 1 §:n 4 momentissa tarkoitetussa tapauksessa voi olla sellainen Suomen kansalainen tai suomalainen oikeushenkilö, joka katsoo itsellään olevan mainitun momentin 1 kohdassa tarkoitettu ratkaiseva määräysvalta aluksen käytöstä merenkulkuun. Jos hakijana on muu kuin aluksen omistaja, hakemukseen on liitettävä omistajan suostumus siihen, että alus merkitään Suomen alusrekisteriin.

Hakemukseen, jonka on oltava kirjallinen, liitetään hakijan tarpeellisiksi katsomat tiedot ja asiakirjat määräämisvallan perusteista, aluksen käytöstä sekä muista seikoista, joihin hän haluaa vedota. Hakijan on lisäksi toimitettava Liikenteen turvallisuusviraston pyynnöstä kaikki muutkin hakemuksen käsittelyssä tarvittavat tiedot ja asiakirjat.

3 §

Liikenteen turvallisuusvirasto voi asettaa merilain 1 luvun 1 §:n 4 momentissa tarkoitetun luvan voimassaolon ehdoksi, että aluksen omistaja täyttää kaikki omistajalle Suomen lainsäädännön mukaisesti kuuluvat velvoitteet. Tällainen ehto voidaan asettaa, vaikka hakijana on muu kuin aluksen omistaja. Jos hakijana on muu kuin aluksen omistaja, Liikenteen turvallisuusviraston on kuultava omistajaa ennen ehdon asettamista.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi vaatia, että hakijan on asetettava pankkitakaus tai muu Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä vakuus niiden velvoitteiden suorittamisen vakuudeksi, jotka aluksen käytöstä Suomen lipun alla syntyvät.

4 §

Hakijana merilain 1 luvun 1 a §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa voi olla aluksen suomalainen omistaja tai sellainen ulkomaalainen taikka ulkomainen oikeushenkilö, joka haluaa rekisteröidä aluksen vieraan valtion alusrekisteriin. Jos hakijana on muu kuin aluksen omistaja, hakemukseen on liitettävä omistajan suostumus siihen, että alus merkitään vieraan valtion alusrekisteriin.

Mitä 2 §:n 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös tämän pykälän 1 momentissa tarkoitettuun hakemukseen.

5 §

Edellä 4 §:ssä tarkoitetusta hakemuksesta on pyydettävä asianomaisten viranomaisten ja työmarkkinajärjestöjen lausunnot.

6 §

Merilain 1 luvun 1 a §:n 4 momentissa tarkoitetussa peruuttamispäätöksessä tulee olla määräykset siitä, minkä ajan kuluessa ja missä järjestyksessä luvan peruuttamisesta aiheutuviin toimiin on ryhdyttävä.

7 §

Kun merilain 1 luvun 1 a §:n 2 momentissa tarkoitettu alus on merkitty vieraan valtion alusrekisteriin, se lakkaa olemasta suomalainen alus.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan merilain 1 luvun 1 §:n soveltamisesta annettu asetus (1304/1999).

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2016

Sisäministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Tiina Ranne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.