872/2016

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2016

Valtioneuvoston asetus tilapäisesti vartijan tehtävää poliisin säilytystilassa hoitavan henkilön koulutuksesta ja asusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 18 luvun 2 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Säilytystilojen erityiskoulutus

Poliisien säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 1 luvun 6 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetun säilytystilojen erityiskoulutuksen (koulutus) järjestää Poliisiammattikorkeakoulu.

2 §
Koulutuksen tavoite ja laajuus

Koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen hyväksytysti suorittanut hallitsee poliisin säilytystilojen vartiointia koskevan lainsäädännön ja osaa soveltaa sitä tehtävissään perus- ja ihmisoikeusmyönteisellä tavalla.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneen on lisäksi tunnettava poliisin säilytystilojen vartijan työtehtävät ja hallittava ensiapuun ja ensisammutukseen liittyvät toimet.

Koulutuksen laajuus on vähintään neljä opintopistettä.

3 §
Opetussuunnitelma

Poliisiammattikorkeakoulu vahvistaa koulutuksen opetussuunnitelman, jossa määritellään koulutuksen sisältö, vaadittavat suoritukset ja mahdolliset korvaavat suoritukset.

4 §
Opiskelijat

Poliisihallitus vahvistaa vuosittain koulutukseen otettavien opiskelijoiden määrän.

Koulutukseen haetaan Poliisiammattikorkeakoulun määräämällä tavalla.

Koulutukseen otetaan hakujärjestyksessä enintään 1 momentissa tarkoitettu määrä opiskelijoita, jotka hakuajan päättyessä täyttävät poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 1 luvun 6 §:n 3 momentin 1 kohdassa säädetyt edellytykset.

Muuten opiskelijoihin sovelletaan, mitä Poliisiammattikorkeakoulusta annetussa laissa (1164/2013) säädetään.

5 §
Koulutuksen maksullisuus

Koulutuksen maksullisuuteen sovelletaan valtion maksuperustelakia (150/1992).

6 §
Todistus koulutuksen suorittamisesta

Poliisiammattikorkeakoulu antaa todistuksen koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle.

7 §
Tehtävän hoitamisessa käytettävä asu

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetun vartijan on oltava työssään pukeutuneena vartijan asuun. Vartijan asun on erotuttava poliisin käytössä olevista virkapuvuista.

8 §
Vartijan asun merkit ja tekstit

Vartijan asun rintamuksen vasemmalla puolella on oltava merkittynä sanapari: "VARTIJA – väktare" tai "VÄKTARE – vartija. Lisäksi rintamuksen vasemmalla puolella on oltava merkittynä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi tai nimilyhenne taikka vakiintunut liikemerkki. Vartijan käyttämän päällystakin, haalarin tai sadetakin selkämyksessä on oltava merkittynä teksti "VARTIJA" tai "VÄKTARE" taikka sanapari "VARTIJA – väktare" tai "VÄKTARE – vartija". Mainittu teksti voidaan merkitä myös muun vaatekappaleen selkämykseen. Vartijan asuun kuuluvassa päähineessä saa olla merkittynä teksti "VARTIJA" tai "VÄKTARE", sanapari "VARTIJA – väktare" tai "VÄKTARE – vartija" taikka turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi, nimilyhenne tai vakiintunut liikemerkki.

Vartijan asuun tai asuun kuuluvaan päähineeseen saadaan merkitä, noudattaen mitä 1 momentissa säädetään, tekstin "VARTIJA – väktare" tai "VÄKTARE – vartija" taikka sanan "VARTIJA" tai "VÄKTARE" ohella sana vartija myös muulla kielellä. Vartijan asussa mahdollisesti käytettävät arvomerkit on kiinnitettävä olkapoletteihin.

Vartijan asuun kuuluvan päällimmäisen vaatekappaleen vasempaan rintamukseen on merkittävä vartijan nimi.

Vartijan asussa ei saa olla näkyvillä muita merkkejä ja tekstejä kuin edellä tässä pykälässä mainitut.

Vartijan asun merkkien ja tekstien on oltava selvästi erottuvia.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2016

Sisäministeri
Paula Risikko

Ylitarkastaja
Sini Lahdenperä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.