817/2016

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen (166/2008) 6 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta,

muutetaan 4 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentin 1 kohta, sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a § sekä 6 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

4 §
Tulot

Hakijaruokakunnan tuloina otetaan huomioon ruokakuntaan kuuluvien pysyvät tulot laskettuina kuukautta kohti. Tuloksi ei lueta asumistukea eikä yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) 15 §:ssä tarkoitettuja tuloja.

Eri hakijaruokakuntien tuloja vertailtaessa otetaan huomioon ruokakunnan koko ja ruokakuntaan kuuluvien lasten määrä.

4 a §
Enimmäistulot eräissä kunnissa

Valittaessa asukkaita Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla sijaitseviin asuntoihin asukkaaksi valitsemisen edellytyksenä on, että yhden hengen ruokakunnan kuukausitulot eivät ylitä 3 000 euroa. Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi 18 vuotta täyttänyt aikuinen, kunkin aikuisen osalta tulorajaa korotetaan 2 100 eurolla. Jos ruokakuntaan kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, tulorajaa korotetaan ensimmäisestä lapsesta 650 eurolla ja kustakin seuraavasta lapsesta 600 eurolla.

Edellä 1 momentissa säädettyjä tulorajoja ei sovelleta valittaessa asukkaita erityistä tukea asumisessaan tarvitseville tarkoitettuihin asuntoihin.

6 §
Poikkeukset asukasvalintaperusteista

Hakija voidaan valita asukkaaksi vuokra-asuntoon varallisuuden ja tulojen määrästä riippumatta, jos kysymyksessä on:

1) asunnon osoittaminen ruokakunnalle, joka vaihtaa asuntoa saman tosiasiallisen omistajan omistamasta vuokra-asunnosta toiseen asukkaasta riippumattomasta syystä;


Lisäksi hakija voidaan muissa kuin 4 a §:ssä tarkoitetuissa kunnissa valita asukkaaksi vuokra-asuntoon varallisuuden ja tulojen määrästä riippumatta, jos kysymyksessä on:

1) ruokakuntien keskinäinen asuntojen vaihtaminen vuokra-asunnosta toiseen; tai

2) asunnon vaihtaminen saman tosiasiallisen omistajan omistamasta vuokra-asunnosta toiseen.



Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016. Asetusta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja sen jälkeen tehtäviin asukasvalintapäätöksiin.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Hallitussihteeri
Ville Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.