809/2016

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin ja lohikalojen alfavirustartuntojen leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta

Maa- ja metsätalousministeriö on eläintautilain (441/2013) 35 §:n ja 36 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Päätöksen tarkoitus ja suhde lainsäädäntöön

Tällä päätöksellä perustetaan rajoitusalue kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin (IPN-taudin) ja lohikalojen alfavirustartuntojen (SAV-taudin) leviämisen estämiseksi sekä määrätään rajoitusalueella noudatettavista kielloista, ehdoista, rajoituksista ja velvoitteista.

Kieltoja, ehtoja, rajoituksia ja velvoitteita koskevien, eläintautilain 38 §:ssä tarkoitettujen poikkeuslupien edellytyksistä säädetään kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1009/2013).

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) merialueella aluetta, jolla on merivettä tai murtovettä;

2) vaelluskalojen nousualueella jokien ja niiden suistojen osia, joihin merialueen vaelluskaloilla on mahdollisuus nousta ohittamalla enintään yhden nousuesteen kalatietä pitkin;

3) sisävesialueella järviä, lampia ja sellaisia osia joista ja niiden suistoista, joihin merialueen vaelluskalat eivät voi nousta tai joihin noustakseen niiden on ohitettava vähintään kaksi nousuestettä kalatietä pitkin, sekä pitopaikkoja, joiden tulovesi otetaan mainitulta alueelta tai jotka käyttävät pohjavettä;

4) lohikaloilla kaikkia Salmonidae-heimoon kuuluvia kaloja; sekä

5) taudille alttiilla lajilla lajia, joka on määritelty kyseessä olevalle taudille alttiiksi neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi annetun komission asetuksen (EY) N:o 1251/2008 liitteessä II olevassa C osassa.

3 §
Rajoitusalue IPN- ja SAV-taudin leviämisen estämiseksi

Rajoitusalueen IPN- ja SAV-taudin leviämisen estämiseksi (rajoitusalue) muodostavat merialue ja vaelluskalojen nousualue.

4 §
Kielto siirtää luonnonvaraisia kaloja rajoitusalueelta

Luonnonvaraisten kalojen siirtäminen rajoitusalueelta sisävesialueelle on kielletty.

5 §
Luonnonvaraisten lohikalojen sukusolujen siirtäminen pois rajoitusalueelta

Luonnonvaraisten lohikalojen sukusoluja saa siirtää rajoitusalueelta sisävesialueelle vain seuraavin edellytyksin:

1) sukusolujen vapaus IPN- ja SAV-taudista on varmistettu pyyntipaikan tautitilanteeseen ja taudinaiheuttajan ominaisuuksiin nähden riittävillä tutkimuksilla;

2) sukusolut on lypsyn jälkeen säilytetty hautomossa, jonka tulovesi käsitellään IPN- ja SAV-taudin hävittämiseksi;

3) lohen, kirjolohen, taimenen ja nieriän mäti on vastalypsettynä käsitelty menetelmällä, joka tuhoaa mädin pinnalla mahdollisesti olevat IPN- ja SAV-taudin aiheuttajat; sekä

4) lohikalojen mäti on silmäpisteasteella käsitelty 3 kohdassa tarkoitetulla menetelmällä.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa määrätään, sukusolut voidaan ennen 1 momentin 1 kohdassa säädettyjen tutkimusten valmistumista ja ennen 1 momentin 3 ja 4 kohdassa säädetyn käsittelyn suorittamista siirtää hautomoon sisävesialueelle edellyttäen, että

1) hautomon poistovesi lasketaan rajoitusalueelle, imeytetään maahan tai käsitellään IPN- ja SAV-taudin hävittämiseksi;

2) hautomo on sijoitettu siten, ettei sukusoluista aiheudu muulle vesiviljelytoiminnalle vaaraa IPN- tai SAV-taudin leviämisestä; sekä

3) hautomo on sitoutunut suorittamaan siirretylle mädille 1 momentin 3 ja 4 kohdassa säädetyn käsittelyn.

6 §
Taudille alttiiseen lajiin kuuluvien vesiviljelyeläinten ja niiden sukusolujen siirtäminen pois rajoitusalueelta tieteelliseen tarkoitukseen

Taudille alttiiseen lajiin kuuluvia vesiviljelyeläimiä ja niiden sukusoluja saa siirtää rajoitusalueelta sisävesialueelle tieteelliseen tarkoitukseen edellyttäen, että

1) vesiviljelyeläimet tai sukusolut viedään suljettuun tilaan, jonka poistovesi lasketaan rajoitusalueelle tai yleiseen kunnalliseen viemäriin, imeytetään maahan taikka käsitellään IPN- ja SAV- taudin hävittämiseksi; ja

2) vesiviljelyeläimet ja sukusolut sekä samassa suljetussa tilassa pidetyt muut taudille alttiiseen lajiin kuuluvat vesieläimet ja sukusolut hävitetään tutkimuksen jälkeen tai siirretään rajoitusalueelle.

7 §
Terveystodistukset siirrettäessä vesiviljelyeläimiä ja niiden sukusoluja rajoitusalueelta

Komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008 säädetään virallisten terveystodistusten käytöstä silloin, kun vesiviljelyeläimiä tai niiden sukusoluja siirretään rajoitusalueelta viljelyä tai istutusta varten, mainitussa asetuksessa määriteltyihin avoimiin koristetiloihin taikka neuvoston direktiivissä 2006/88/EY määritellyille istuta ja ongi -kalastuspaikoille, sekä terveystodistusmalleista. Terveystodistuksen antaa kunnaneläinlääkäri toimijan pyynnöstä.

8 §
Ajoneuvoja koskevat rajoitukset ja velvoitteet

Ajoneuvo, jota on käytetty elävien lohikalojen kuljetuksessa rajoitusalueella, saadaan käytön jälkeen siirtää pois rajoitusalueelta edellyttäen, että se puhdistetaan ja desinfioidaan ennen siirtoa tai välittömästi siirron jälkeen. Puhdistus ja desinfektio on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu tautien leviämisen vaaraa rajoitusalueen ulkopuolelle.

9 §
Voimaantulo ja kumoaminen

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä syyskuuta 2016.

Tällä päätöksellä kumotaan kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (806/2014).

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.