761/2016

Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (290/2008) 5 §:n 1 momentti, 8 §:n johdantokappale, 9 §:n 2 momentti, 11 §:n 2 momentti ja 12 §, sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n johdantokappale asetuksessa 424/2012 ja 12 § asetuksissa 424/2012 ja 820/2013, ja

lisätään asetukseen uusi 7 a § seuraavasti:

5 §
Matka-aika

Matka-ajasta ei suoriteta palkkiota, jos yhdensuuntaisen matkan pituus on alle 20 kilometriä tai kyseessä on 7 a §:ssä tarkoitettu asia.


7 a §
Asiakohtainen palkkio kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa

Avustajalle maksetaan kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa tehtävään käytetyn ajan perusteella maksettavan palkkion sijasta asiakohtainen palkkio seuraavasti:

1) hallintomenettelyssä käsiteltävässä asiassa 600 euroa ja, jos asiassa on ollut erityisen painavia syitä avustajan läsnäoloon turvapaikkapuhuttelussa, 900 euroa;

2) hallinto-oikeudessa käsiteltävässä asiassa 800 euroa ja, jos asia on laadultaan ja laajuudeltaan erityisen vaativa, 1 300 euroa;

3) korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävässä valituslupa-asiassa 400 euroa ja, jos asia on laadultaan ja laajuudeltaan erityisen vaativa, 1 000 euroa.

Palkkio on kuitenkin 300 euroa hallintomenettelyssä käsiteltävässä asiassa, 400 euroa hallinto-oikeudessa käsiteltävässä asiassa ja 200 euroa korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävässä asiassa, jos kyse on ulkomaalaislain (301/2004) 101§:ssä tarkoitetusta ilmeisen perusteettomasta hakemuksesta, 102 §:ssä tarkoitetusta uusintahakemuksesta tai 103 §:ssä tarkoitetusta asian tutkimatta jättämisestä.

Jos tuomioistuin tai oikeusaputoimisto on peruuttanut avustajan määräyksen ja määrännyt samaan asiaan toisen avustajan, asiakohtainen palkkio voidaan jakaa asiaa hoitaneiden avustajien kesken.

Asiakohtainen palkkio kattaa kaikki asiassa suoritetut toimenpiteet. Palkkio kattaa myös samassa yhteydessä tuomioistuimessa ratkaistavana olevan muun oleskelulupa-asian. Asiakohtainen palkkio voidaan vahvistaa ilman laskuerittelyä.

8 §
Palkkion korottaminen

Avustajan palkkiota, ei kuitenkaan 7 a §:ssä tarkoitettua palkkiota, korotetaan enintään 20 prosenttia, jos yksi tai useampi seuraavista ehdoista täyttyy:


9 §

Myös 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettua palkkiota voidaan alentaa.

11 §
Kulujen korvaaminen

Korvattavia kuluja ovat matkakulut, tavanomaista suuremmat posti-, puhelin- ja kopiointikulut sekä muut suoranaiset kulut. Korvausta matkakuluista maksetaan kuitenkin vain, jos avustajalle maksetaan tämän asetuksen mukaan palkkiota matka-ajalta tai 7 a §:ssä tarkoitettu palkkio.


12 §
Selvitys vaaditusta palkkiosta ja kulukorvauksesta

Oikeusapulain 17 §:n mukainen selvitys asiassa suoritetuista toimenpiteistä ja kuluista toimitetaan oikeushallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta.

Selvityksessä on ilmoitettava:

1) oikeusapuasian asianumero;

2) asian tunnistetiedot;

3) palkkion 8 §:n mukainen korotusperuste;

4) vaatiiko avustaja 7 tai 7 a §:ssä tarkoitetun palkkion;

5) onko osittain korvausvelvollinen oikeusavun saaja hyväksynyt avustajan laskun;

6) onko avustajalla ollut asiassa useita päämiehiä;

7) esitutkinnassa avustamiseen käytetty aika eriteltynä päivittäin, jollei vaadita 7 §:ssä

tarkoitettua palkkiota;

8) valmistautumistoimenpiteet ja niihin käytetty aika eriteltyinä päivittäin, jollei vaadita 7 tai 7 a §:ssä tarkoitettua palkkiota;

9) toimet tuomioistuimen päätöksen jälkeen ja niihin käytettävä aika, jollei vaadita 7 tai 7 a §:ssä tarkoitettua palkkiota;

10) matka-aika eriteltynä päivittäin, jollei vaadita 7 a §:ssä tarkoitettua palkkiota;

11) vaaditut kulukorvaukset kululajeittain eriteltyinä.

Palkkiot ja kuluvaatimukset ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.

Tuomioistuin merkitsee istuntokäsittelyyn kuluneen ajan määrätessään palkkion, jollei vaadita 7 tai 7 a §:ssä tarkoitettua palkkiota.

Jos avustaja avustaa samassa asiassa useampia päämiehiä, kustakin laaditaan erillinen selvitys.

Mitä 1 momentissa säädetään selvityksen toimittamisesta sähköisen asiointipalvelun kautta, ei sovelleta ulkomaalaislain 9 §:ssä tarkoitetuissa asioissa, jos kyse on säilöön ottamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2016.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevissa oikeusapuasioissa sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2016

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Hallitussihteeri
Päivi Tiainen-Hyrkäs

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.