760/2016

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1749/2015) 4 §:n 7 kohta sekä

muutetaan 2 §:n 10 kohta sekä liite 1 seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto perii oheisen maksutaulukon mukaiset suoritteiden keskimääräisiä kustannuksia vastaavat kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:


10) tupakkalain (549/2016) 90 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tutkimukset, 2 kohdassa tarkoitetut varmistamiset sekä 3 kohdassa tarkoitetut vastaanottamiset, tallentamiset, käsittelyt, analysoinnit ja julkaisemiset sekä niihin liittyvät toimenpiteet;Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä syyskuuta 2016.

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2016

Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha Rehula

Hallitusneuvos
Anne Koskela

Liite 1

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

1. Terveydenhuollon ammatinharjoittamispäätökset ja todistukset

1.1 Yhteishakemukset, todistukset ja rekisteriotteet
laillistaminen oppilaitoksen yhteishakemuksen perusteella; 40 €
oppilaitoksen yhteishakemukseen perustuva todistus rekisteröinnistä 40 €
ammatinharjoittamisoikeudesta, -luvasta, koulutuksesta, erikoispätevyydestä tai nimikesuojatun rekisteröimisestä annettu todistus (EU-todistus)keskusrekisterin ote. 90 €45 €
1.2. Laillistaminen ja nimikesuojaus (Suomessa koulutetut)
ammattihenkilön laillistaminen laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 4 ja 5.1 § 100 €
nimikesuojauksen rekisteröinti (säännelty koulutus) laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5.2 § asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994) 2 a § sellaisena kuin se on muutettuna asetuksessa 1120/2010 100 €
laillistaminen suomalaisen lääkärikoulutuksen perusteella laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 4 § 235 €
sääntelemättömän koulutuksen hyväksyminen ja rekisteröiminen laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5.2 §, asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 2 b §, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksessa 1120/2010 300 €
sääntelemättömän psykoterapeuttikoulutuksen hyväksyminen laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5.2 §, asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 2.2 § sellaisena kuin se on asetuksessa 564/1994 400 €
lähihoitajan rekisteröiminen sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5.2 § ja laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 3 § 140 €
sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä olevan lähihoitajan rekisteröiminen terveydenhuollon rekisteriin laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5.2 § ja laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 § 40 €
1.3. Laillistaminen ja nimikesuojaus (Pohjoismaissa koulutetut)
ammattihenkilön laillistaminen laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 3 §; asetus Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 5.1.1994/2, SopS 2 400 €
nimikesuojauksen rekisteröinti (säännelty koulutus) laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 3 §; asetus Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 5.1.1994/2, SopS 2 400 €
laillistaminen pohjoismaisen lääkärikoulutuksen perusteella laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 3 §; asetus Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 5.1.1994/2, SopS 2 400 €
sääntelemättömän koulutuksen hyväksyminen ja rekisteröiminen laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 3 ja 5.2 § 400 €
1.4 Ammattipätevyyden tunnustaminen, laillistaminen ja nimikesuojaus (EU/ETA maassa koulutetut)
EU/ETA maasta tulevan ammattihenkilön laillistaminen ja nimikesuojaus laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 6 - 8, 8 a, 10, 11.4 ja 12 § 400 €
ehdollinen tunnustamispäätös laki ammattipätevyyden tunnustamisesta (1384/2015) 13.2 § 400 €
ammattipätevyyden tunnustaminen, laillistaminen tai nimikesuojaus sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamisen jälkeen laki ammattipätevyyden tunnustamisesta 13.2 § jalaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 8 b § 150 €
ammattipätevyyden tunnustaminen laki ammattipätevyyden tunnustamisesta 13 § laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 8 b § 400 €
laillistaminen ja nimikesuojaus kielitaidon osoittamisen jälkeen, kun henkilön ammattipätevyys on tunnustettu laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 8 b § 100 €
lääkärin määräaikainen laillistus laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 6 a. 1 § 100 €
lääkärin laillistaminen Suomessa suoritetun harjoittelun jälkeen laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 6 a. 2 § 400 €
eurooppalaisen ammattikortin valmistelu ja/tai myöntäminen laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 8 c § ja laki ammattipätevyyden tunnustamisesta 18−21 § 150 €
ehdollinen tunnustamispäätös ennen ammattikortin myöntämistä laki ammattipätevyyden tunnustamisesta 21.1 §. 150 €
koulutuksen rekisteröinti asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 16 ja 17 § 200 €
ulkomaisen koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä korkeakoulun tai oppilaitoksen antamasta lausunnosta peritty maksu 350 €
1.5. Tutkinnon hyväksyminen, laillistaminen ja nimikesuojaus (EU- tai ETA-alueen ulkopuolella koulutetut)
lääkärin tai hammaslääkärin tutkinnon hyväksyminen laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 14 c § 100 €
toimilupa laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 11 ja 13 §; asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 4 ja 14 § 500 €
aiemmin myönnetyn toimiluvan jatkaminen tai luvan jälkeisen ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen 250 €
laillistaminen ja nimikesuojaus laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 11 ja 13 § 700 €
ulkomailla suoritetun koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä korkeakoulun tai oppilaitoksen antamasta lausunnosta peritty maksu 200–600 €
koulutuksen rekisteröiminen asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 16 ja 17 § 200 €
1.6 Muut ammattioikeuspäätökset
rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden merkitseminen tai muun erikoispätevyyden merkitseminen laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 14 ja 22 a §; 165 €
yksilöintitunnus optikolle ja suuhygienistille laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 22 a § 140 €
yksilöintitunnus optikolle ja suuhygienistille yhteishakemuksen perusteella laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 22 a § 40 €
ulkomaisen koulutuksen hyväksyminen erikoispätevyyden edellyttämäksi koulutukseksi laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 14 § 400 €
yksilöintitunnus optikolle ja suuhygienistille ulkomaisen koulutuksen perusteella laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 22 a § 400 €
ensihoitajan ammattipätevyyden tunnustaminen laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 8 d § 400 €
ilmoitus väliaikaisesta ja satunnaisesta palvelujen tarjoamisesta laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 9.1 § 200 €
väliaikaiseen ja satunnaiseen palvelujen tarjoamiseen liittyvä ammattipätevyyden tarkistamista koskeva päätös laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 9.3 § 400 €
ulkomaisen opiskelijan merkitseminen rekisteriin asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 3 b ja 3 c § 100 €
2. Sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeuspäätökset ja todistukset
2.1. Todistukset ja rekisteriotteet
ammatinharjoittamisoikeudesta, nimikesuojauksen rekisteröinnistä, koulutuksesta, erikoistumiskoulutuksen tai sosiaalialan ammatillisen lisensiaattitutkinnon suorittamisen merkitsemisestä annettu todistus (EU-todistus) 90 €
keskusrekisterin ote 45 €
2.2. Laillistaminen ja nimikesuojaus (Suomessa koulutetut)
ammattihenkilön laillistaminen laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 7 ja 8 § (817/2015) 100 €
nimikesuojauksen rekisteröinti laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 § 100 €
ammattihenkilön laillistaminen ns. kelpoisuuslaissa säädetyn kelpoisuuden perusteella laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 32 § 200 €
Terveydenhuollon ammattihenkilölaissa jo olevan lähihoitajan rekisteröiminen sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin 40 €
Lähihoitajan rekisteröiminen sekä terveyden- että sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 §, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5.2 § 140 €
2.3 Laillistaminen ja nimikesuojaus (EU-ETA maassa koulutetut)
EU/ETA-maasta tulevan ammattihenkilön laillistaminen ja nimikesuojaus laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 10 § 400 €
ehdollinen tunnustamispäätös laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 10.3 § 400 €
laillistaminen ja nimikesuojauksen rekisteröiminen sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamisen jälkeen laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 10.3 § 150 €
koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä korkeakoulun tai oppilaitoksen lausunnosta peritty maksu 100–350 €
2.4. Laillistaminen ja nimikesuojaus (EU- tai ETA-alueen ulkopuolella koulutetut)
EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevan ammattihenkilön laillistaminen ja nimikesuojaus laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 11 § 700 €
ehdollinen tunnustamispäätös laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 11.3 § 500 €
laillistaminen ja nimikesuojauksen rekisteröiminen sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamisen jälkeen laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 11.3 § 200 €
koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä korkeakoulun tai oppilaitoksen lausunnosta peritty maksu 200–600 €
2.5. Muut ammattioikeuspäätökset
Merkintä sosiaalialan YAMK-tutkinnon suorittamisesta, ammatillisen lisensiaattitutkinnon suorittamisesta tai korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta (Suomessa suoritettu koulutus) 100 €
Merkintä sosiaalialan YAMK-tutkinnon suorittamisesta, ammatillisen lisensiaattitutkinnon suorittamisesta tai korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta (Ulkomailla suoritettu koulutus) 200 €
3. Hyväksyminen merimieslääkäriksi
lääkärin hyväksyminen merimieslääkäriksi; hyväksymispäätös ja sen rekisteröiminen laki lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi (47/2009) 1 § laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 24 a § 240 €
4. Ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain (101/2001) nojalla myönnettävät luvat
ihmisen elimien, kudosten ja solujen lääketieteelliseen talteen ottamiseen tai käyttöön annettavat luvat laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 7 § 700 €
ruumiiden käyttöön sekä ruumiiden elimien, kudosten, solujen ja muiden näytteiden irrottamiseen lääketieteelliseen opetustoimintaan annettavat luvat laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 11 § 700 €
elimien, kudosten, solujen ja kudosnäytteiden muuttuneeseen käyttötarkoitukseen annettavat luvat laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 19 ja 20 § 700 €
eettisen toimikunnan kielteisen lausunnon vuoksi hakemuksesta annettu päätös laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 11.2 §, 19.4 § ja 20§ 2 700 €
lääketieteellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävä tutkimus laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 21 a § 700 €
5. Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) nojalla annettavat luvat
lupa alkiotutkimusta tekevälle laitokselle laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 11 § 2 500 €
6. Hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) nojalla myönnettävät luvat
lupa sukusolujen ja alkioiden varastointiin ja hedelmöityshoidon antamiseen laki hedelmöityshoidoista 24 § 5 000 €
7. Raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1970) nojalla tehdyt päätökset
määräys toimia lausunnonantajalääkärinä raskauden keskeyttämistä koskevassa asiassa laki raskauden keskeyttämisestä 8.1 § 100 €
sairaalan hyväksyminen raskauden keskeyttämissairaalaksi laki raskauden keskeyttämisestä 8.2 § 1 500 €
8. Yksityisen terveydenhuollon ja yksityisen sosiaalihuollon palvelujen tuottajille myönnettävät luvat ja muut siihen liittyvät päätökset
yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva lupa laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) 2 a ja 4 § - sairaala tai kuntoutuslaitos 3 500 €/ toimintayksikkö tai toimipaikka
- muu ympärivuorokautinen toiminta 2 500 €/ enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä, toimipaikalta tai asemapaikalta
- muu lupa 2 200 €/enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä, toimipaikalta tai asemapaikalta
päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta laki yksityisestä terveydenhuollosta 9 § - uusi sairaala tai kuntoutuslaitos 3 500 €/ toimintayksikkö tai toimipaikka
- muu uusi toimintayksikkö, toimipaikka tai asemapaikka 800 €/enintään 5 toimintayksik-köä, toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä, toimipaikalta tai asemapaikalta
- uuden toimintayksikön tai toimipaikan perustaminen toisen vastaavaa luvanvaraista toimintaa harjoittavan yksityisen palveluntuottajan toimitiloihin 500 €/ enintään 5 toimintayksik-köä, toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä, toimipaikalta tai asemapaikalta
päätös terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan hyväksymisestä laki yksityisestä terveydenhuollosta 2 a ja 5 § 500 €
- muu luvan muutospäätös 400 €
- Usean samassa tilassa toimivan palveluntuottajan muuttaessa samanaikaisesti uusiin toimitiloihin peritään tiloja hallitsevalta palveluntuottajalta uuden toimitapain perustamista koskevan luvan muutospäätöksen maksu. Muilta mukana muuttavilta palveluntuottajilta peritään luvan muutospäätöksen maksuna 250 euroa.
yksityisen terveydenhuollon palvelun tuottajan vuosimaksu kultakin alkavalta viideltä toimipisteeltä. 500 €
yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskeva lupa laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 7 § 3 000 €/enintään 5 toimintayksikköä, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä
päätös yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta; laki yksityisistä sosiaalipalveluista 7 §- uuden toimintayksikön perustaminen 1 500 €/enintään 5 toimintayksikköä, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä
- muu muutospäätös 500 €
luvan saaneen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan vuosimaksu kultakin alkavalta5 toimintayksiköltä 500 €
ilmoituksen rekisteröinti yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin laki yksityisistä sosiaalipalveluista 11 §- palveluasumistoiminta 800 €
- muu toiminta 450 €
yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:ssa tarkoitetun muutoksen rekisteröinti yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin- palveluasumisyksikön lisääminen 500 €
- uuden kunnan lisääminen 100 €
- muu muutos 250 €
aluehallintoviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston pyynnöstä suorittama ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja antavan toimintayksikön tarkastus laki yksityisistä sosiaalipalveluista 9 § Jos ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja koskeva hakemus peruutetaan tai se muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, mutta aluehallintovirasto on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston pyynnöstä tarkastanut hakemuksessa tarkoitetun toimintayksikön, hakijalta peritään tarkastuksesta tässä asetuksessa säädetty tarkastusmaksu kokonaisuudessaan 1 000 €
Rekisteriote yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien rekisteristä 20 €
Uudelta luvan saaneelta palvelujen tuottajalta ei peritä vuosimaksua ensimmäisenä kalenterivuotena. Jos palvelujen tuottaja on lopettanut toimintansa ja ilmoittanut siitä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle lopettamisvuonna viimeistään 31 päivänä maaliskuuta, ei kyseiseltä vuodelta peritä vuosimaksua.
9. Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) nojalla annettavat päätökset ja ilmoitusten käsittely
lain soveltamista koskeva päätös ja luokittelupäätös laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 53.3 § 85 €
poikkeuslupa laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 55 § 1 750 €
kliinisen tutkimuksen suorittamista koskeva ilmoitus luokka A (ei-riskituotteet) ja 335 €
luokka B (riskituotteet) laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 20 § 840 €
10. Alkoholilainsäädännön nojalla annettavat luvat ja päätökset
10.1 Anniskeluasiat
lupa alkoholijuomien myyntiin kansainvälisessä liikenteessä asetus alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä (1346/1994) 9.3 §, 14.1 § ja 19.1 § 500 €
kansainvälisen liikenteen jatkoaikalupa asetus alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä 11.2 § ja 16.2 § 400 €
muu anniskelua koskeva lupa tai hyväksyminen asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta (1344/1994) 24.6 § ja 25.2 § 3 kohta 500 €
10.2. Vähittäismyyntiasiat
vähittäismyyntiä koskeva hyväksyminen asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta 16.2 § 2 kohta 150 €
10.3 Valmistusasiat
alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuslupa alkoholilaki (1143/1994) 5 § 1 500 €
alkoholijuoman valmistuslupa opetus- tai tutkimustarkoitukseen 500 €
valmistuspaikan hyväksyminen asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta 7.2 § 1 150 €
muu valmistusta koskeva hyväksyminen laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta (294/2015) 7,18 ja 20 § 500 €
10. 4 Tukkumyyntiasiat
alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyyntilupa alkoholilaki 27 § 1 500 €
ajallisesti enintään yhdeksi kuukaudeksi rajoitettu alkoholijuoman tukkumyyntilupa 250 €
alkoholivalmisteen tukkumyyntilupa asetus alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta (1345/1994) 7.1 § 250 €
muu tukkumyyntiä koskeva hyväksyminen laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta 7,18 ja 20 § 400 €
10.5 Maahantuontiasiat
väkiviinan maahantuontilupa alkoholilaki 8.2 § 1 kohta 1 500 €
maahantuonti-ilmoituksen käsittely alkoholilaki 11 § 500 €
10.6 Käyttölupa-asiat
alkoholijuoman ja väkiviinan käyttölupa alkoholilaki 17 § 255 €
alkoholivalmisteen käyttölupa asetus alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta 10 § 255 €
verollisen väkiviinan käyttölupa alkoholilaki 29.1 § 255 €
maahantuonti-ilmoituksen käsittely alkoholilaki 11 § 60 €
10.7 Muut alkoholilain nojalla käsiteltävät asiat
verottoman varaston hyväksyminen alkoholilaki 35.1 § 550 €
alkoholijuomien ottamisesta vähittäismyyntiin, niiden poistamisesta vähittäismyynnistä tai vähittäismyynnin hinnoitteluperusteista tehtyjen valitusten käsittely alkoholilaki 51.3 § 440 €
luvan tai hyväksymisen tai lupaehdon muutos 150 €
Lupa- ja valvontavirasto perii alkoholilain 55 §:ssä tarkoitetut lupaa edellyttävän toiminnan valvonnasta luvan haltijoilta perittävät vuotuiset maksut liitteessä 2 olevan maksutaulukon ja maksuperusteiden mukaisesti.
11. Tupakkalain (549/2016) mukaiset suoritteet
kiellettyjen lisäaineiden tutkiminen tupakkalaki 90.3 § 1 kohta 300 €/ tutkittava lisäaine
päästömittausten varmistaminen tupakkalaki 90.3 § 2 kohta 1 500 €/ tuote
tupakkalain nojalla toimitetut ilmoitukset tupakkalaki 90.3 § 3 kohta 150 €/ ilmoitus
12. Terveydensuojelulain (763/1994) mukaiset suoritteet
todistus laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta terveydensuojelulaki 20 b § 15 €
todistus laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta terveydensuojelulaki 28 a § 15 €
päätös testaajaksi hyväksymisestä terveydensuojelulaki 59 a § 110 €
13. Adoptiolain (22/2012) mukaiset luvat
lupa adoptiotoimiston ylläpitämiseen adoptiolaki 87 §voimassa olevan luvan uusiminen 810 €140 €
lupa kansainvälisen adoptiopalvelun antamiseen adoptiolaki 87 §voimassa olevan luvan uusiminen 810 €140 €
lupa yhteistyöhön ulkomaisen palvelunantajan kanssa adoptiolaki 90 § voimassa olevan luvan uusiminen 350 €100 €
14. Biopankkilain (688/2012) nojalla annettavat päätökset ja ilmoitusten käsittely sekätoiminnan harjoittamiseen liittyvät tarkastukset ja biopankkirekisterin ylläpito- ja käyttömaksut:
biopankin ilmoitus toiminnan aloittamisesta biopankkilaki 9.1 § 1 500 €
biopankin ilmoitus toiminnan muuttamisesta biopankkilaki 9.2 § 300 €
biopankin ilmoitus toimintojen yhdistämisestä biopankkilaki 10 § 500 €
lupa siirtää biopankkitoiminta osittain tai kokonaan ulkomaille biopankkilaki 35 § 500 €
biopankin tiloja ja toimintaa koskeva tarkastus (pv) biopankkilaki 32.1 § 1 000 €
biopankkirekisterin ylläpito- ja käyttökustannuksista aiheutuva vuosimaksubiopankkilaki 30.1 § 800 €
Valviran päätös julkisen tiedonannon edellytysten täyttymisestä biopankkilaki 13.4. § 665 €
eettisen toimikunnan kielteisen lausunnon vuoksi hakemuksesta annettu päätös biopankkilaki 13.3. § 2 700 €
15. Tutkimusluvat ja viralliset jäljennökset
lupa salassa pidettävien asiakirjojen käyttöön lupa salassa pidettävien asiakirjojen käyttöön opinnäytetyössä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 28 §viraston tai virastolle esitetystä asiakirjasta otettava jäljennös ja sen oikeaksi todistaminen sivulta, kuitenkin enintään 30 € asiakirjalta. 250 €80 €3 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.