752/2016

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2016

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 5 muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) liitteen 5 kohta 2 a, sellaisena kuin se on asetuksessa 341/2009, ja

lisätään liitteeseen 5, sellaisena kuin se on asetuksissa 341/2009 ja 869/2010, uusi 2 d) kohta seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.

Komission direktiivi 2014/80/EU (32014L0080); EUVL L 182, 21.6.2014, s. 52

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Juhani Gustafsson

Liite 5

Vesienhoitosuunnitelmassa esitettävät tiedot:

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2. a) Pohjaveden ympäristönlaatunormit:

a) yhteenveto pohjavesien ympäristölaatunormien asettamismenettelystä

b) tiedot aineisiin liittyvistä erityisistä ominaisuuksista sekä luonnossa esiintyvien aineiden taustapitoisuuksista

c) keskeiset tiedot pohjaveden kemiallisen tilan arvioinnin menettelystä

d) tiedot, jotka edellytetään pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/118/EY liitteen II muuttamisesta annetun komission direktiiviin 2014/80/EU liitteen 2 osassa C ja muut mahdolliset seikat.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 d) Nimetyt riskipohjavesialueet ja niitä koskevat tiedot siten kuin 2 a kohdan d alakohdassa mainitun direktiivin C-osassa säädetään.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.