748/2016

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2016

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen (393/2007) 1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 134/2015, seuraavasti:

1 §

Valtioneuvoston kanslian tehtävät

Valtioneuvoston kanslian tehtäviä ovat:

1) hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittaminen;

2) hallitusohjelman toimeenpanon seuranta;

3) hallituksen vuosikertomus;

4) hallituksen vaihdokseen ja työskentelyyn liittyvät toimenpiteet;

5) Euroopan unionissa päätettävien eri ministeriöissä käsiteltävien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittaminen;

6) Euroopan unionin perussopimuksen muuttamista koskevat asiat yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa;

7) Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevien asioiden sekä Euroopan unionissa käsiteltäviä valtiosopimuksia ja muita kansainvälisiä velvoitteita koskevien asioiden yhteensovittaminen;

8) Euroopan unionin kehittämisen kannalta keskeiset horisontaaliset ja institutionaaliset asiat;

9) Euroopan komissiota, unionin tuomioistuinta, Euroopan tilintarkastustuomioistuinta sekä unionin yleistä tuomioistuinta, Euroopan keskuspankin johtokuntaa ja talous- ja sosiaalikomiteaa koskevat nimitysasiat;

10) tulevaisuus- ja muu yhteiskuntapoliittinen suunnittelu;

11) valtioneuvoston yhteinen viestintä ja ministeriöiden ulkoisen viestinnän yhteensovittaminen sekä valtionhallinnon ulkoisen viestinnän yleinen kehittäminen ja yhteensovittaminen;

12) eduskunnan ja hallituksen välinen virallinen kirjeenvaihto, kirjalliset kysymykset, kyselytunnit sekä muut hallituksen ja eduskunnan väliset yhteydet;

13) valtioneuvoston organisointi ja päätöksentekomenettelyt;

14) tasavallan presidentin annettavaksi säädetyt arvonimet;

15) tasavallan presidentin kansliaa koskevat valtioneuvostossa käsiteltävät asiat;

16) oikeuskanslerinviraston taloushallinto;

17) puoluetukien myöntäminen;

18) tulopolitiikan valmistelu;

19) talousneuvoston sihteeristötehtävät;

20) valtion yleisen omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen valmistelu ja täytäntöönpano, ministeriön alaisten valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaus sekä eri ministeriöiden omistajaohjauksen käytäntöjen yhteensovittaminen ja ministeriöiden välisen yhteistyön koordinointi;

21) taloudellisten ulkosuhteiden valmistelun ja suunnittelun yhteensovittaminen;

22) valtioneuvoston yhteisen tilannekuvan kokoaminen ja häiriötilanteiden hallinnan yleinen yhteensovittaminen sekä valtioneuvoston yhteinen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautuminen;

23) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen turvallisuuden ohjaus ja yhteensovittaminen sekä turvallisuuspalvelut;

24) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen henkilöstösuunnittelun ja henkilöstön haku- ja nimittämismenettelyjen ohjaus ja yhteensovittaminen sekä muut yhteisen henkilöstöhallinnon tehtävät;

25) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteinen henkilöstön kehittäminen ja sen ohjaus ja yhteensovittaminen sekä yhteisten koulutusten järjestäminen;

26) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen hyvän tiedonhallintatavan ja kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu, ohjaus ja yhteensovittaminen;

27) valtioneuvoston ja ministeriöiden arkistonmuodostukseen liittyvä asiakirjojen rekisteröinti, arkistointi ja seulonta ja muut arkistomuodostajan tehtävät;

28) toimiminen ministeriöiden lukuun asiakirjahallinnon tehtävissä ja hyvän tiedonhallintatavan edellyttämissä toimenpiteissä, mukaan lukien Euroopan unionia ja kansainvälisiä asioita koskeva tiedonhallinta sekä valtioneuvoston ja ministeriöiden hanketietojen hallinta;

29) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen tietoturvallisuuden ohjaus ja yhteensovittaminen sekä yhteiseen tieto- ja viestintätekniikkaan ja yhteisiin tietojärjestelmiin kuuluvan tietoturvallisuuden hallinta;

30) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen ja tietojärjestelmien hallinta ja kehittäminen;

31) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden kotimaan toimitilojen ja edustustilojen tilahallinto sekä niihin liittyvät palvelut;

32) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin palveluihin kuuluvat kirjaamopalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, julkaisutuotanto, säädöskääntäminen kansalliskielille ja muut käännös- ja kielipalvelut sekä virasto- ja kuljetuspalvelut;

33) kestävän kehityksen kansallisen toimeenpanon yhteensovittaminen;

34) tehtävät, jotka eivät kuulu muille ministeriöille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2016

Pääministeri
Juha Sipilä

Lainsäädäntöneuvos
Sanna Helopuro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.