733/2016

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2016

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen (123/2015) 2 §:n 2 kohta, 4 §, liite 1 ja liitteessä 2 oleva 3 kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) kolmipyöräisellä ajoneuvolla ajoneuvolain 11 ja 12 §:ssä tarkoitettua L5e-luokan ajoneuvoa sekä vastaavaan ennen ajoneuvolain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaiseen luokkaan kuuluvaa ajoneuvoa;


4 §
Eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoitukset

Markkinoille saatettavan ajoneuvon materiaalit ja osat eivät saa sisältää lyijyä, elohopeaa, kadmiumia tai kuudenarvoista kromia.

Edellä 1 momentissa säädettyä kieltoa ei sovelleta liitteessä 1 tarkoitetuissa tapauksissa siinä säädetyin edellytyksin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016. Asetuksen 4 § tulee kuitenkin voimaan vasta 19 päivänä marraskuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY (32000L0053); EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34
Komission direktiivi (EU) 2016/774 (32016L0774); EUVL L 128, 19.5.2016, s. 4

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Ympäristöneuvos
Klaus Pfister

Liite 1

Materiaalit ja osat, joihin ei sovelleta 4 §:n 1 momentissa säädettyä kieltoa

A. Lyijy seosaineena
Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettaviksi
1a. Työstettäväksi tarkoitettu teräs ja erinä kuumasinkityt teräskomponentit, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä
1b. Yhtäjaksoisesti kuumasinkitty teräslevy, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
2a. Työstettäväksi tarkoitettu alumiini, jonka painosta korkeintaan 2 prosenttia on lyijyä Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2005
2b. Alumiini, jonka painosta korkeintaan 1,5 prosenttia on lyijyä Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2008
2c. Alumiini, jonka painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä 1)
3. Kupariseos, jonka painosta korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä 1)
4a. Laakerikuoret ja helat Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2008
4b. Laakerikuoret ja helat moottoreissa, vaihteistoissa ja ilmastointilaitteiden kompressoreissa Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2011
B. Lyijy ja lyijy-yhdisteet osissa
Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettaviksi
5. Akut 1) X
6. Tärinänvaimentimet Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X
7a. Jarruletkuissa, polttoaineletkuissa, ilmanvaihtoletkuissa sekä ajoneuvon alustasovellusten elastomeeri- ja metalliosissa ja moottorikiinnikkeissä käytettävien elastomeerien vulkanointi- ja stabilointiaineet Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2005
7b. Jarruletkuissa, polttoaineletkuissa, ilmanvaihtoletkuissa sekä ajoneuvon alustasovellusten elastomeeri- ja metalliosissa ja moottorikiinnikkeissä käytettävien elastomeerien vulkanointi- ja stabilointiaineet, joiden painosta korkeintaan 0,5 prosenttia on lyijyä Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2006
7c. Käyttövoimajärjestelmäsovelluksissa käytettävien elastomeerien sidosaineet, joiden painosta korkeintaan 0,5 prosenttia on lyijyä Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2009
8a. Lyijy juotteissa, joilla kiinnitetään sähkö- ja elektroniikkakomponentteja elektronisille piirilevyille sekä lyijy aineissa, joita käytetään muiden komponenttien kuin alumiinielektrolyyttikondensaattoreiden liitäntöjen, komponenttien liitäntänastojen ja elektronisten piirilevyjen pintakäsittelyyn Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X3)
8b. Lyijy sähkösovellusten juotteissa elektronisten piirilevyjen juotoksia ja lasilla olevia juotoksia lukuun ottamatta Ennen 1 päivää tammikuuta 2011 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X3)
8c. Lyijy alumiinielektrolyyttikondensaattoreiden liitäntöjen pintakäsittelyaineissa Ennen 1 päivää tammikuuta 2013 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X3)
8d. Lasilla olevissa juotteissa käytetty lyijy ilmamassa-antureissa Ennen 1 päivää tammikuuta 2015 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X3)
8e. Lyijy korkeita sulamislämpötiloja kestävissä juotoksissa (lyijyperustaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä vähintään 85 painoprosenttia) 2) X3)
8f. a) Lyijy compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissä Ennen 1 päivää tammikuuta 2017 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X3)
8f. b) Lyijy compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissä, muualla kuin ajoneuvojen johdinsarjojen liittimien kytkentäalueella 2) X3)
8g. Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja substraatin välillä integroitujen piirien kääntösiru- eli flip chip -tekniikassa 2) X3)
8h. Lyijy juotteissa, joilla kiinnitetään lämmönjakajalevyjä lämpönieluun teho-puolijohdeasennelmissa, joiden sirukoko on projektioalaltaan vähintään 1 cm2 ja joiden nimellinen virrantiheys on vähintään 1 A/mm2 mikrosirun pinta-alaa kohden Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajo-neuvot ja niiden varaosat X3)
8i. Lyijy lasilla olevissa sähkösovelluksissa lukuun ottamatta juotoksia laminoidussa lasissa Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X3)
8j. Lyijy laminoidussa lasissa olevissa juotteissa Ennen 1 päivää tammikuuta 2020 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
9. Venttiilien istukat Ennen 1 päivää heinäkuuta 2003 kehitettyjen moottorityyppien varaosat
10a. Sähkö- ja elektroniikkaosat, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keramiikassa, lasisessa tai keraamisessa matriisiyhdisteessä, lasi-keraamisessa materiaalissa tai lasi-keraamisessa matriisiyhdisteessä. Tämä poikkeus ei koske lyijyn käyttöä:— hehkulamppujen lasissa ja sytytystulppien lasitteessa,— kohdassa 10b, 10c ja 10d lueteltujen osien keraamisissa eristemateriaaleissa. X4) (muissa osissa kuin moottorin pietso-komponenteissa)
10b. Lyijy PZT-pohjaisissa keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, jotka ovat osa integroituja piirejä tai erillisiä puolijohteita
10c. Lyijy keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, joiden nimellisjännite on alle 125 V AC tai 250 V DC Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
10d. Lyijy keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, joilla kompensoidaan lämpötilaan liittyviä anturien poikkeamia ultraäänikaikuluotaimissa Ennen 1 päivää tammikuuta 2017 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
11. Pyrotekniset sytyttimet Ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
12. Lyijyä sisältävät termoelektriset materiaalit ajoneuvojen sähkösovelluksissa, joilla vähennetään CO2–päästöjä ottamalla talteen pakokaasujen lämpö Ennen 1 päivää tammikuuta 2019 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X
C. Kuudenarvoinen kromi
Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettaviksi
13a. Syöpymistä ehkäisevät pinnoitteet Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2007
13b. Ajoneuvon alustan mutteripulttiliitosten syöpymistä ehkäisevät pinnoitteet Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2008
14. Korroosionestoaineena asuntoautojen absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä, joissa sen osuus on korkeintaan 0,75 prosenttia jäähdytysnesteen painosta lukuun ottamatta tapauksia, joissa muiden jäähdytysmenetelmien käyttö on mahdollista (esimerkiksi saatavilla markkinoilla käytettäväksi asuntoautoissa) eikä niiden käytöstä aiheudu haitallisia vaikutuksia ympäristölle, terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle X
D. Elohopea
Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettaviksi
15a. Ajovalosovellusten purkauslamput Ennen 1 päivää heinäkuuta 2012 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X
15b. Kojetaulujen näyttövalaisimissa käytettävät loistelamput Ennen 1 päivää heinäkuuta 2012 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X
E. Kadmium
Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettaviksi
16. Sähköajoneuvojen akut Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 31 päivää joulukuuta 2008
1) Tämän poikkeuksen uudelleentarkastelu aloitettiin vuonna 2015.2) Tätä poikkeusta tarkastellaan uudelleen vuonna 2019.3) Purkaminen, jos keskimääräinen kynnysarvo 60 grammaa ajoneuvoa kohti ylitetään yhdessä 10a kohdan kanssa. Tätä lauseketta sovellettaessa ei oteta huomioon elektronisia laitteita, joita valmistaja ei ole asentanut tuotantolinjalla.4) Purkaminen, jos keskimääräinen kynnysarvo 60 grammaa ajoneuvoa kohti ylitetään yhdessä 8a–8j kohdan kanssa. Tätä lauseketta sovellettaessa ei oteta huomioon elektronisia laitteita, joita valmistaja ei ole asentanut tuotantolinjalla.

Huomautukset:

— Homogeenisessa materiaalissa olevan lyijyn, kuudenarvoisen kromin ja elohopean sallittu enimmäispitoisuus on 0,1 painoprosenttia ja kadmiumin 0,01 painoprosenttia.

— Sellaisten ajoneuvojen osien uudelleenkäyttö, jotka jo olivat markkinoilla poikkeuksen päättymispäivänä, sallitaan rajoituksitta.

— Sellaisiin varaosiin, jotka on saatettu markkinoille 1 päivän heinäkuuta 2003 jälkeen ja joita käytetään ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2003, ei sovelleta asetuksen 4 §:n 1 momentissa säädettyä kieltoa. Tätä lauseketta ei kuitenkaan sovelleta pyörien tasapainoihin, sähkömoottoreiden hiiliharjoihin eikä jarruhihnoihin.

Liite 2

Romuajoneuvojen varastointia ja esikäsittelyä koskevat tekniset vähimmäisvaatimukset

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3. Esikäsittelyssä on romuajoneuvojen puhdistamiseksi mahdollisimman pian:

— poistettava akku ja nestekaasusäiliöt;

— poistettava tai tehtävä muutoin vaarattomiksi räjähdysvaaralliset osat, kuten ilmatyynyt;

— poistettava polttoaine, moottoriöljy, vaihteistoöljy, voimansiirtolaitteiden öljy, hydrauliikkaöljy, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaine, jarrunesteet, ilmastointijärjestelmän nesteet tai mikä tahansa muu romuajoneuvoon sisältyvä neste sekä kerättävä ja varastoitava ne erikseen, jos niitä ei tarvita asianomaisten osien uudelleenkäyttöön;

— poistettava siinä määrin kuin on mahdollista kaikki ne osat, joiden tiedetään sisältävän elohopeaa;

— poistettava siinä määrin kuin on mahdollista ne osat, joiden tiedetään sisältävän pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 850/2004 tarkoitettuja pysyviä orgaanisia yhdisteitä.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.