654/2016

Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2016

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2016 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2016 annetun valtioneuvoston asetuksen (1731/2015) liite seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä elokuuta 2016.

Asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin asioihin sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2016

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Neuvotteleva virkamies
Elina Isoksela

Liite

MAKSUTAULUKKO (22.8.2016) euroa (€)
A Ympäristötehtävien suoritteet
* Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaiset päätökset
* Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely, enintään 10 h valmisteluaikaa vaativat pienehköt ilmoitusasiat 570
* Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksenkäsittely muissa kuin enintään 10 h valmisteluaikaa vaativissa pienehköissä ilmoitusasioissa 55 €/h
* Poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely 570
* Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely 55 €/h
* Tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen 55 €/h
* Muun suunnitelman hyväksyminen päätöksellä 55 €/h
Ympäristönsuojelulain 205 §:n 1 momentissa tarkoitettu muun kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pantu hallintopakkoasia, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana 570
Ympäristönsuojelulain (YSL) (527/2014) mukainen valvontaohjelmaan perustuva luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastus (YSL 205 §:n 1 mom.) ja YSL 169 §:ssä tarkoitettu tarkastus
- Suuri IED-laitos tai muu vastaava laitoskokonaisuus tai useita muita ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuja laitoksia. (Laitosryhmä A)Laaja valvontatoimenpide 1270 euroa, suppea valvontatoimenpide 910 euroa 1270/910
- Pieni IED-laitos tai keskisuuri muu laitos (Laitosryhmä B)Laaja valvontatoimenpide 1055 euroa, suppea 800 euroa 1055/800
- Pieni muu laitos (Laitosryhmä C)Laaja valvontatoimenpide 800 euroa, suppea valvontatoimenpide 655 euroa 800/655
Muu säännöllinen valvonta
- Maksu toiminnanharjoittajan osavuosi- ja kuukausiraporttien tarkastamisesta (Laitosryhmät A/B/C) 730/545 /365
- Maksu toiminnanharjoittajan vuosiraportin tarkastamisesta (Laitosryhmät A/B/C/suppea) 730/545 /145/50
Kiellon, määräyksen tai toiminnankeskeyttämisen vuoksi tehty tarkastus (YSL 175, 176 ja 181 §) 365
* Mikroyritykseltä ympäristönsuojelun valvontamaksut peritään vähentäen 25 prosentilla taulukon mukaisia suoritemaksuja. Mikroyrityksellä tarkoitetaan ympäristönsuojelulain 206 §:n 2 momentissa taloudellista toimintaa harjoittavaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Taloudellista toimintaa harjoittavasta oikeushenkilöstä säädettyä sovelletaan muuhunkin oikeushenkilöön arvioitaessa sen kokoa maksun suuruuden määräämistä varten.
* Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiset päätökset
* Poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta 285
* Poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta 285
* Poikkeus erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta 285
* Poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä 150
* Lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin, maastavientiin, myymiseen, vaihtamiseen tai myytäväksi taikka vaihdettavaksi tarjoamiseen 120
* Muu luonnonsuojelulain nojalla annettu lupa 120
* Luonnonsuojelulain mukaisiin päätöksiin liittyvä maastokatselmusmaksu hallintolain 38 §:n mukaisesta katselmuksesta ja 39 §:n mukaisen tarkastuksen suorittamisesta, kun katselmus ja tarkastus liittyvät luonnonsuojelulain mukaiseen ja tämän maksuasetuksen nojalla maksulliseen suoritteeseen 150
Luonnonsuojelua edistäviin tutkimuksiin myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksuttomia
Muut ympäristöpäätökset ja -suoritteet
* Jätelain (646/2011) nojalla tehtävä päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä
- päätös uudesta toiminnasta 590
- päätöksen muuttaminen tai tarkistaminen 300
- muutoin kuin päätöksen yhteydessä annettu ote jätehuoltorekisteristä 55
* päätös tuottajarekisteriin hyväksymisestä
- päätös tuottajan hyväksymisestä tuottajarekisteriin 570
- päätös tuottajayhteisön hyväksymisestä tuottajarekisteriin 7 000
- päätös usean tuottajan juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajarekisteriin 7 000
- päätös yksittäisen tuottajan juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajarekisteriin 700
Jätelain nojalla tehty päätös juomapakkausten palautusjärjestelmään kuuluvien pakkausten merkintävelvollisuudesta poikkeamisesta 1 400
* Muutoin kuin tuottajarekisteriin hyväksymistä koskevan päätöksen yhteydessä juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjälle annettu ote tuottajarekisteristä 70
* Jätelain 152 §:n 6 momentin nojalla tehdyn hyväksymispäätöksen (uudelleenrekisteröinti) maksua voidaan alentaa 50 %, jos työmäärä on tavanomaista merkittävästi vähäisempi.
* Vesilain (587/2011) mukaiseen lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen, jollei padon omistajana ole valtio 55 €/h
* Padon turvallisuustarkkailuohjelman hyväksyminen, jollei padon omistajana ole valtio 55 €/h
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen poikkeamispäätös
- poikkeamisen myöntäminen 520
- poikkeamisen epääminen 250
* Yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi määrätyn rakennus- ja toimenpidekiellon jatkaminen 155
Maastoliikennelain (1710/1995) 8 §:ssä tarkoitettu kielto- tai rajoitusasia
- myönteinen päätös 570
-* kielteinen päätös 285
Vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 §:ssä tarkoitettu kielto tai rajoitus
- myönteinen päätös 570
-* kielteinen päätös 285
Muut ympäristötehtävien suoritteet
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994; YVA-laki) tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta suppeassa hankkeessa(5–10 henkilötyöpäivää) 4 000
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta tavanomaisessa hankkeessa (11−17 henkilötyöpäivää) 8 000
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta vaativassa hankkeessa(18–24 henkilötyöpäivää) 12 000
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta erityisen vaativassa hankkeessa 12 000 €ja lisäksi80 €/h 24 työpäivää ylittävältä työajalta, kuitenkin enintään 32 000 €
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta suppeassa hankkeessa (7–13 henkilötyöpäivää) 6 000
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta tavanomaisessa hankkeessa (14–23 henkilötyöpäivää) 11 000
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta vaativassa hankkeessa (24–32 henkilötyöpäivää) 16 000
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta erityisen vaativassa hankkeessa 16 000 €ja lisäksi80 €/h 32 työpäivää ylittävältä työajalta, kuitenkin enintään 42 000 €
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitseminen 220
* Tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien seurantatietojen käsittely
-* yksittäinen tuottaja, kun tuottajan liikevaihto on:
- alle 100 000 euroa 130
- 100 000−1 000 000 euroa 265
- 1 000 001−10 000 000 euroa 385
- yli 10 000 000 euroa 520
-* tuottajayhteisöt (20−30 h) 1 400
-* juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjät
-* yksittäisen tuottajan palautusjärjestelmä (4−6 h) 285
-*usean tuottajan palautusjärjestelmä (20−30 h) 1 400
* Pakkauksista annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) 16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen seurantatietojen käsittely (2−4 h) 175
Tuottajavastuista jätehuoltoa ja pakkauksia koskevien seurantatietojen käsittelystä peritään maksu 50 % taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi,ja 50 % taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on suurempi.
B Liikennesuoritteet
B1 Tienpidon suoritteet
* Maantielain 42 §:ssä tarkoitettu lupa suorittaa tiealueeseen kohdistuvia töitä sekä sijoittaa tiealueelle rakenteita, rakennelmia ja laitteita (muita kuin viestintä- ja sähköjohtoja, maakaasu- ja kaukolämpöputkia tai vesihuoltoputkia) tai käyttää tiealuetta tai sillä olevia rakenteita, rakennelmia ja laitteita muihin kuin maantietarkoituksiin 200
Maantielain 42 §:ssä tarkoitettu lupa suorittaa tiealueeseen kohdistuvia töitä sekä sijoittaa tiealueelle viestintä- ja sähköjohtoja, maakaasu- ja kaukolämpöputkia tai vesihuoltoputkia sekä näihin liittyviä rakenteita, rakennuksia ja laitteita
- yksi vesihuoltoputken ylitys tai alitus, jos ylitystä tai alitusta haetaan muun kuin elinkeinotoiminnan harjoittamisen tarkoituksessa (kotitalous) 200
- alle 500 metrin matkalla ja/tai 0−3 ylitystä tai alitusta sisältäen yhden maastokatselmuksen 410
- alle 5000 metrin matkalla ja/tai alle 20 ylitystä tai alitusta sisältäen kolme maastokatselmusta 1 300
- vähintään 5000 metrin matkalla ja enintään 50 000 metrin matkalla ja/tai yli 20 ylitystä tai alitusta sisältäen neljä maastokatselmustaYhtenäisen hankkeen (tai reitin) pituuden ylittäessä 50 000 metriä luvasta laskutetaan siten kuin laskutettaisiin useasta eri luvasta 2 400
- erillinen maastokatselmus työmaalla 200
Maantielain 42 a §:ssä tarkoitettu sähkö- ja telekaapeleiden ja -johtojen sekä niihin liittyvien jakokaappien ja kaapelikaivojen tiealueelle sijoittamista koskeva ilmoitusmaksu
- enintään 3 samaan hankkeeseen kuuluvaa alitusta tai ylitystä ja/tai jatkosta taikka enintään 500 m samaan hankkeeseen kuuluvia tiealueen ulkopuolelle sijoitettavia ilmajohtoja tai yksinomaan olemassa olevaan putkitukseen asennettavia kaapeleita taikka laajakaistahankkeen rakennustyön aikaisia uusia asiakasliittymiä, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 150 m. Maksu kattaa yhden maastokatselmuksen. 300
- enintään 6 samaan hankkeeseen kuuluvaa alitusta tai ylitystä ja/tai jatkosta taikka enintään 1500 m samaan hankkeeseen kuuluvia tiealueen ulkopuolelle sijoitettavia ilmajohtoja tai yksinomaan olemassa olevaan putkitukseen asennettavia kaapeleita taikka laajakaistahankkeen rakennustyön aikaisia uusia asiakasliittymiä, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 300 m. Maksu kattaa yhden maastokatselmuksen. 600
- enintään 10 samaan hankkeeseen kuuluvaa alitusta tai ylitystä ja/tai jatkosta taikka enintään 3000 m samaan hankkeeseen kuuluvia tiealueen ulkopuolelle sijoitettavia ilmajohtoja tai yksinomaan olemassa olevaan putkitukseen asennettavia kaapeleita taikka laajakaistahankkeen rakennustyön aikaisia uusia asiakasliittymiä, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 500 m. Maksu kattaa kaksi maastokatselmusta.- ylittäviltä osin lisämaksu / 1−3 samaan hankkeeseen kuuluvaa alitusta tai ylitystä ja/tai jatkosta /1−500 m samaan hankkeeseen kuuluvia tiealueen ulkopuolelle sijoitettavia ilmajohtoja tai yksinomaan olemassa olevaan putkitukseen asennettavia kaapeleita taikka / 1−50 m laajakaistahankkeen rakennustyön aikaisia uusia asiakasliittymiä. 900300
- erillinen maastokatselmus 200
- ilmoituksen lisähinta/alueurakka, jos kohde on useamman alueurakan alueella, sisältäen yhden maastokatselmuksen 200
* Lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteenohjauslaite
- * palvelukohteiden viitoitus 350
- * palvelukohteiden viitoitusluvan uusiminen muutoksitta 100
- * muut liikenteenohjauslaitteet 180
-* muita liikenteenohjauslaitteita koskevan luvan uusiminen muutoksitta 100
Lupa tilapäiseen liikennemerkkijärjestelyyn
- paikallinen tapahtuma (1– 6 kpl liikennemerkkejä), ellei liikennemerkkijärjestely paranna liikenneturvallisuutta, jolloin maksua ei peritä 50
- alueellinen tapahtuma (7–20 kpl liikennemerkkejä) 200
- laaja tapahtuma (yli 20 kpl liikennemerkkejä) 500
Lupa maanteiden erikoiskäyttöön 110
Kelirikkoajan poikkeuslupa 110
* Liittymäluvat
- asunto-, loma-asunto-, maa- ja metsätalousliittymät 200
- elinkeinonharjoittajan liittymä 400
- moottorikelkkailureitin tai moottorikelkkauran ylityskohta 200
Maantielain 47 §:n mukaiset poikkeamispäätökset rakentamisesta maantien suoja- ja näkemäalueelle
-asunto- ja loma-asuntokiinteistöt 200
-yritys- ja kauppakiinteistöt 400
Maantielain 52 §:ssä tarkoitettua tienvarsimainontaa ja -ilmoittelua koskevan ilmoituksen käsittelymaksu 320
Ilmoitus maantielain 52 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen uusimisesta 150 €
Ilmoitus koskien tienvarsimainosta ja -ilmoitusta, jolle on aikaisemmin myönnetty maantielain (503/2005) 52 §:ssä tarkoitettu poikkeus lupa (ilmoituksenvaraiseksi muuttunutta mainosta tai ilmoitusta koskeva ilmoitus) 150 €
Erikoiskuljetusluvat ajoneuvoille tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa
- kun ajoneuvoille tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa korkeus on enintään 7 metriä tai leveys on enintään 6 metriä 60
- kun ajoneuvolle tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa korkeus on yli 7 metriä tai leveys on yli 6 metriä 100
Erikoiskuljetusluvat, kun ylitetään vähintään yksi ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 20, 21, 23 ja 30 b – 30 e §:n massa-arvot
- massa enintään 120 tonnia 120
- massa yli 120 tonnia, kuitenkin enintään 200 tonnia 180
- massa yli 200 tonnia 510
- ennakkopäätös kuljetusmahdollisuudesta 50 % lupamaksusta
- lupamaksun lisäksi maksu sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena 375
- käsittelymaksu lupapäätöksestä, jos sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena on jäänyt käyttämättä (Luvan saaneelle asiakkaalle palautetaan maksettujen käyttämättömien sillanylitysten valvontamaksujen ja käsittelymaksun erotus) 188
*Kielteinen päätös tässä maksutaulukossa edellä mainituista tienpitoa (B1) koskevista luvista 50
Ajoneuvon siirto
Henkilöautot ja pakettiautot:
- siirto varastoon 220
- lähisiirto 110
Päätös kuorma-auton tai muun raskaan ajoneuvon lähisiirrosta tai siirrosta varastoon Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen hinauskustannuksetlaskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 90
B2 Liikenteen lupa-asiat
Joukkoliikennelupa 245
Joukkoliikenneluvan muutos 155
Joukkoliikenteen yhteisölupa 245
Joukkoliikenteen yhteisöluvan jäljennös 55
Joukkoliikenneluvan oikeaksi todistettu jäljennös 55
Taksilupa 350
Taksiluvan muutos 265
Taksiluvan pienehkö muutos 100
Taksiluvanhaltijoiden vuosittainen valvontamaksu 33
Taksien ajovuorojärjestyksen varmistaminen 60
Tavaraliikennelupa (kotimaa) 95
Traktoriliikennelupa (kotimaa) 95
Tavaraliikenteen yhteisölupa ja sen oikeaksi todistettu jäljennös (1 kpl) 95
Tavaraliikenneluvan muutos 48
Tavaraliikenteen yhteisöluvan jäljennös 95
Kuljettajatodistus 37
Reittiliikennelupa 350
Reittiliikenneluvan muutos 265
Reittiliikenneluvan pienehkö aikataulumuutos 100
Kutsujoukkoliikennelupa 350
Kutsujoukkoliikenneluvan muutos 265
Kutsujoukkoliikenneluvan pienehkö muutos 100
EU-linjaliikennelupa 350
EU-linjaliikenneluvan muutos 100
EU-linjaliikenneluvan jäljennös 55
Etuajo-oikeus lautalle 200
- lisäpäätös 65
Tilapäinen etuajo-oikeus 90
Lupa kadonneen maksullisen liikenteen lupapäätöksen tai uusi oikeaksi todistettu jäljennös luvan jäljennöksen tilalle 37
C Kalastuslain (379/2015) mukaiset suoritteet
*Kalastuslain 13 §:ssä tarkoitettu päätös kaupallisen kalastuksen alueellisen harjoittamisen lupa-asiassa 110
*Päätös kalastuslain 18 §:ssä tarkoitetussa kalastusmatkailutilaisuuksien järjestämislupa-asiassa 110
*Kalastuslain 54 §:ssä tarkoitettu päätös yleiskalastusoikeuksien rajoittamisesta, jos asia on pantu vireille muun kuin ELY-keskuksen aloitteesta 110
*Kalastuslain 77 §:n tarkoitettu päätös kalojen ja rapujen maahantuontilupa-asiassa 110
*Kalastuslain 89 §:ssä tarkoitettu rekisteröintipäätös ja todistus rekisteröinnistä(rekisteristä poistaminen maksutta) 30
*Kalastuslain 103 §:ssä tarkoitettu kalastuksenvalvojaksi hyväksymistä koskeva päätös 22
*Kalastuslain 104 §:ssä tarkoitetun kalastuksenvalvojan kokeen suorituksen hyväksymistä tai hylkäämistä koskeva päätös 22
*Kalastuslain 105 §:ssä tarkoitettu kalastuksenvalvojakortti ja -tunnus 11
*ELY-keskus perii ajan käyttöön perustuvat maksut (55 euroa/tunti) seuraavista suoritteista:
1) Päätös kalastuslain 47, 72 ja 76 §:ssä tarkoitetuissa poikkeuslupa-asioissa
2) Kalastuslain 53 §:n nojalla tehty päätös kalastuksen rajoittamisesta, jos asia on pantu vireille muun kuin ELY-keskuksen aloitteesta
3) Kalastuslain 57 §:ssä tarkoitettu päätös pyyntimitoista poikkeamista koskevassa asiassa, jos asia on pantu vireille muun kuin ELY-keskuksen aloitteesta
4) Kalastuslain 67 §:ssä tarkoitettu päätös kalaväylän määräämistä koskevassa asiassa, jos asia on pantu vireille muun kuin ELY-keskuksen aloitteesta
5) Kalastuslain 71 §:ssä tarkoitettu päätös kalastuksen kieltämiseksi padon alapuolella tai patoaltaassa, jos asia on pantu vireille muun kuin ELY-keskuksen aloitteesta
6) Kalastuslain 74 §:ssä tarkoitettu päätös istutuslupa-asiassa
7) Muu kalastuslain tai -asetuksen nojalla annettu lupa, tai muu kalastuslain tai asetuksen nojalla tehty päätös
Edellä mainitun ajankäyttöön perustuvan maksun lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen liittyvät matkakustannukset.
D Muut suoritteet
Todistus palkkaturvarekisteristä 35
*Päätös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdystä oikaisuvaatimuksesta 80
Neuvoston asetuksen EY 1005/2008 mukaisen saalistodistuksen käsittelymaksu, jos saalistodistushakemus toimitetaan ELY-keskukselle muulla tavoin kuin sähköisen asiointijärjestelmän kautta 50
Suostumus panttioikeudesta vapauttamiseksi, ei kuitenkaan välittömästi valtion lisäaluekaupasta aiheutuva 110
Porotalouslain (161/1990) ja muun vastaavan lainsäädännön mukainen luovutuslupa 80
Lisäksi keskus perii ajan käyttöön perustuvat maksut (70 euroa/tunti) seuraavista suoritteista:
1) Perintökaaren (40/1965) 25 luvun 8 §:ssä tarkoitettu lausunto;
2) Vesilain (587/2011) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiseen lupaanliittyvien kalataloudellisten tarkkailu- ja toimenpidevelvoitteiden toteuttamissuunnitelmien hyväksyminen, ellei luvanhaltija ole valtio; sekä
3) Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (Asetus 91/2010) 14 §:n mukainen moottorikalastuslupa;
4) Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (Asetus 91/2010) 18 §:n mukainen lupapäätös kalastamiseen kalastusnäytöksissä ja kalastuskilpailuissa;
5) Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (Asetus 91/2010) 19 §:n mukainen lupapäätös kalastamiseen tieteelliseen tarkoitukseen;
6) Tenojoen kalastuspiirin kalastussäännön (asetus 94/1989) sopimuksen 7 artiklan mukainen lupa poiketa paikallisesta soutajasta.
Edellä mainitun ajankäyttöön perustuvan maksun lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen liittyvät matkakustannukset.
Todistukset ja otteet
Diaaritodistus tai -ote 33
Lainvoimaisuustodistus 60
Muu pyynnöstä annettu todistus 33
Toimitusmaksu 6 €/lähetys
Asiakirjan oikeaksi todistaminen 6 €/asiakirja

* Varustetut suoritteet ovat valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa alempi maksu.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.