600/2016

Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2016

Valtioneuvoston asetus radiolaitteiden vaatimustenmukaisuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 251 §:n 2 momentin ja 252 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 456/2016:

1 §

Radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU 44 artiklassa ja 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäännöksissä määriteltyihin radiolaiteluokkiin kuuluvien radiolaitteiden on täytettävä seuraavat, kutakin radiolaiteluokkaa koskevat olennaiset vaatimukset:

1) radiolaitteiden on toimittava yhteen lisälaitteiden, erityisesti yleislatureiden kanssa;

2) radiolaitteiden on toimittava yhteen verkkojen välityksellä muiden radiolaitteiden kanssa;

3) radiolaitteiden on oltava liitettävissä tarkoituksenmukaisiin rajapintoihin;

4) radiolaitteet eivät saa vahingoittaa verkkoa tai sen toimintaa eivätkä käyttää väärin verkkoresursseja aiheuttaen näin kohtuutonta palvelun heikentymistä;

5) radiolaitteisiin on sisällyttävä turvalaitteet, jotka takaavat käyttäjän ja tilaajan henkilötietojen ja yksityisyyden suojan;

6) radiolaitteiden on tuettava täytäntöönpanosäädöksissä määriteltäviä petoksilta suojaavia ominaisuuksia;

7) radiolaitteiden on tuettava täytäntöönpanosäädöksissä määriteltäviä hätäpalveluihin pääsyn takaavia ominaisuuksia;

8) radiolaitteiden on tuettava täytäntöönpanosäädöksissä määriteltäviä ominaisuuksia, joilla niiden käyttö tehdään helpommaksi vammaisille;

9) radiolaitteiden on tuettava täytäntöönpanosäädöksissä määriteltäviä ominaisuuksia, joilla taataan, että radiolaitteeseen voidaan ladata ohjelmistoja ainoastaan siinä tapauksessa, että radiolaitteen ja ohjelmiston yhdistelmän vaatimustenmukaisuus on osoitettu.

Radiolaiteluokalla tarkoitetaan 1 momentissa tarkoitetuissa Euroopan komission antamissa täytäntöönpanosäännöksissä määriteltyjä radiolaiteluokkia, joihin kuuluvat radiolaitteet ovat keskenään samankaltaisia. Radiolaiteluokka sisältää ne radiorajapinnat, joita varten radiolaitteet on suunniteltu. Edellä tarkoitetuissa Euroopan komission täytäntöönpanosäännöksissä täsmennetään, mitä radiolaiteluokkia kukin 1 momentin 1–9 kohdassa säädetty vaatimus koskee.

2 §

Radiolaitteiden valmistajien on rekisteröitävä radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun eurooppalaiseen keskusjärjestelmään sellaisiin radiolaiteluokkiin kuuluvat radiolaitetyypit, joiden osalta tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 251 §:n 1 momentissa ja tämän asetuksen 1 §:ssä säädettyjen olennaisten vaatimusten täyttyminen on heikkoa, ennen kuin ne saatetaan markkinoille. Tällaisia radiolaitteita rekisteröidessään valmistajien on esitettävä jokin radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU liitteessä V olevista a, d, e, f, g, h ja i kohdassa luetelluista teknisistä asiakirjoista tai perustelluissa tapauksissa kaikki tekniset asiakirjat.

Valmistajien on kiinnitettävä Euroopan komission rekisteröidylle radiolaitetyypille antama rekisterinumero markkinoille saatettuihin, rekisteröintimenettelyn piiriin kuuluviin radiolaitteisiin. Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa Euroopan komission antamissa täytäntöönpanosäännöksissä määritellään ne radiolaiteluokat, joita rekisteröintivaatimus koskee, rekisteröintiä koskevat toimintasäännöt sekä ne tekniset asiakirjat ja tiedot, jotka valmistajien tulee ilmoittaa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2016.

Tämän asetuksen 2 §:ää sovelletaan 12 päivästä kesäkuuta 2018.

Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Tomi Lindholm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.