599/2016

Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2016

Valtioneuvoston asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmasta myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmasta myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1127/2015) 2 § seuraavasti:

2 §
Välittäville toimielimille siirrettävät tehtävät

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus vastaa Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (yleisasetus) 125 artiklan 4 kohdan a—d alakohdan mukaisista hallintoviranomaisen tehtävistä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset osallistuvat toimialueillaan 1 momentissa tarkoitettujen yleisasetuksen 125 artiklan 4 kohdan a ja c alakohdan mukaisten tehtävien hoitamiseen hallintoviranomaisen määrittelemän työnjaon mukaisesti.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa koko toimintaohjelman alueella yleisasetuksen 125 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetun tietojärjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten virkamiesten ohjaamisesta ja neuvonnasta tietojärjestelmän käyttöön sekä säädösten ja ohjeiden soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus valmistelevat maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa toimintaohjelmaan liittyviä ohjeita ja lomakkeita.

Välittävien toimielinten on raportoitava tehtävien hoitamisesta hallintoviranomaiselle tämän edellyttämällä tavalla.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2016.

Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Harri Kukka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.