591/2016

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten varoitusmerkinnöistä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tupakkalain (549/2016) nojalla:

1 luku

Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen varoitusmerkinnät

1 §
Yleisvaroitus ja tiedotusviesti

Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa on oltava:

1) yleisvaroitus, jonka teksti on ”Tupakointi tappaa”;

2) tiedotusviesti, jonka teksti on ”Tupakansavussa on yli 70 tunnetusti syöpää aiheuttavaa ainetta”.

2 §
Yleisvaroituksen ja tiedotusviestin kirjasintyyppi ja -koko

Yleisvaroituksen ja tiedotusviestin teksti on:

1) painettava mustalla, lihavoidulla Helvetica-kirjasimella valkoiselle taustalle;

2) painettava kirjasimella, jonka pistekoko on sellainen, että teksti peittää mahdollisimman suuren osan sille varatusta alueesta;

3) sijoitettava keskelle niille varattua aluetta, ja suorakulmaisessa vähittäismyyntipakkauksessa tekstin on oltava yhdensuuntainen vähittäismyyntipakkauksen sivulaitojen kanssa.

3 §
Yleisvaroituksen ja tiedotusviestin sijoittelu savukkeiden vähittäismyyntipakkauksessa

Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksessa yleisvaroitus on sijoitettava yhden sivupinnan alaosaan ja tiedotusviesti toisen sivupinnan alaosaan.

Savukkeiden kovassa vähittäismyyntipakkauksessa, jossa on saranoitu läppäkansi ja jonka sivupinnat jakautuvat kahtia, kun pakkaus avataan, yleisvaroitus ja tiedotusviesti on sijoitettava jakautuvien sivupintojen tilavampiin osiin. Tällaisessa vähittäismyyntipakkauksessa yleisvaroitus on sijoitettava myös yläosan pinnan sisäpuolelle kohtaan, joka tulee näkyviin, kun pakkaus avataan. Tällaisen vähittäismyyntipakkauksen sivupintojen korkeuden on oltava vähintään 16 millimetriä.

4 §
Yleisvaroituksen ja tiedotusviestin sijoittelu kääretupakan vähittäismyyntipakkauksessa

Suorakulmaisessa kääretupakan vähittäismyyntipakkauksessa yleisvaroitus on sijoitettava yhden sivupinnan alaosaan ja tiedotusviesti toisen sivupinnan alaosaan.

Lieriömäisessä kääretupakan vähittäismyyntipakkauksessa yleisvaroitus on sijoitettava kannen ulkopintaan ja tiedotusviesti kannen sisäpintaan.

Pussimaisessa kääretupakan vähittäismyyntipakkauksessa yleisvaroitus ja tiedotusviesti on sijoitettava sellaisille pinnoille, joilla nämä terveysvaroitukset näkyvät kokonaan. Yleisvaroituksen ja tiedotusviestin tarkemmasta sijoittelusta pussimaiseen kääretupakan vähittäismyyntipakkaukseen säädetään yleisvaroituksen ja tiedotusviestin täsmällisestä paikasta pussimaisissa pakkauksissa markkinoidun kääretupakan osalta annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2015/1735.

5 §
Yleisvaroituksen ja tiedotusviestin koko

Yleisvaroituksen ja tiedotusviestin on katettava 50 prosenttia niistä pinnoista, joille ne painetaan.

Edellä 3 §:n 1 momentissa ja 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa vähittäismyyntipakkauksissa yleisvaroituksen ja tiedotusviestin on oltava vähintään 20 millimetriä korkeita.

6 §
Yhdistettyjen terveysvaroitusten sisältö

Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa on oltava yhdistetyt terveysvaroitukset, jossa on:

1) jokin seuraavista varoitusteksteistä:

a) Tupakointi aiheuttaa 90 prosenttia keuhkosyövistä;

b) Tupakointi aiheuttaa suun ja kurkun syöpiä;

c) Tupakointi vahingoittaa keuhkojasi;

d) Tupakointi aiheuttaa sydänkohtauksia;

e) Tupakointi aiheuttaa halvauksia ja vammoja;

f) Tupakointi tukkii verisuonia;

g) Tupakointi lisää sokeutumisriskiä;

h) Tupakointi vahingoittaa hampaita ja ikeniä;

i) Tupakointi voi tappaa syntymättömän lapsesi;

j) Tupakansavusi vahingoittaa lapsiasi, perhettäsi ja ystäviäsi;

k) Tupakoijan lapset alkavat polttaa muita herkemmin;

l) Lopeta nyt – pysy elossa läheisiäsi varten;

m) Tupakointi heikentää hedelmällisyyttä;

n) Tupakointi lisää impotenssiriskiä;

2) 1 kohdassa tarkoitettua varoitustekstiä vastaava värivalokuva, josta säädetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU (tupakkatuotedirektiivi) liitteessä II;

3) seuraava tupakoinnin lopettamista koskeva tieto: ”Tukea lopettamiseen: www.tupakkainfo.fi”.

7 §
Yhdistettyjen terveysvaroitusten vuorottelu

Yhdistettyjen terveysvaroitusten varoitustekstejä ja niitä vastaavia valokuvia on vuoroteltava niin, että ne esiintyvät yhtä monessa tupakkatuotteen tuotemerkin vähittäismyyntipakkauksessa kymmenen prosentin tarkkuudella.

Yhdistetyt terveysvaroitukset ryhmitellään kolmeen tupakkatuotedirektiivin liitteessä II tarkoitettuun kokonaisuuteen. Kokonaisuuksia on vuoroteltava vuosittain.

8 §
Yhdistettyjen terveysvaroitusten sijoittelu

Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa on oltava kaksi yhdistettyä terveysvaroitusta, joista yksi on sijoitettava pakkauksen etupinnalle ja toinen pakkauksen takapinnalle. Lieriömäisessä vähittäismyyntipakkauksessa on oltava kaksi yhdistettyä terveysvaroitusta tasaisen välimatkan päässä toisistaan.

Yhdistetyt terveysvaroitukset on sijoitettava vähittäismyyntipakkauksen pintojen ylälaitaan samansuuntaisesti kuin muut pakkauksen kyseisillä pinnoilla olevat tiedot. Yhdistettyjen terveysvaroitusten on oltava samanlaisia vähittäismyyntipakkauksen molemmilla puolilla.

Jos tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 11 §:ssä tarkoitettu hintalipuke on kiinnitetty tai vähittäismyyntihinta painettu kartongista tehdyn vähittäismyyntipakkauksen ylälaitaan, yhdistetty terveysvaroitus, jonka on näyttävä vähittäismyyntipakkauksen takapinnalla, saadaan 2 momentista poiketen sijoittaa suoraan hintalipukkeen tai vähittäismyyntihintaa koskevan tekstin alle. Jos vähittäismyyntipakkaus on pehmeää materiaalia, tupakkaverosta annetun lain 11 §:ssä tarkoitetun hintalipukkeen tai vähittäismyyntihintaa koskevan tekstin sekä yhdistetyn terveysvaroituksen yläreunan väliin saa 2 momentista poiketen jäädä suorakaiteen muotoinen, enintään 13 millimetrin korkuinen alue. Tässä momentissa tarkoitettuja poikkeuksia sovellettaessa tupakkatuotteen tuotemerkkejä tai logoja ei saa sijoittaa yhdistettyjen terveysvaroitusten yläpuolelle.

9 §
Yhdistettyjen terveysvaroitusten koko

Yhdistettyjen terveysvaroitusten on katettava 65 prosenttia niistä pinnoista, joille ne painetaan. Lieriömäisessä vähittäismyyntipakkauksessa yhdistettyjen terveysvaroitusten on katettava 65 prosenttia kaarevan pinnan puoliskosta.

Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksessa yhdistettyjen terveysvaroitusten on oltava vähintään 44 millimetriä korkeita ja 52 millimetriä leveitä.

10 §
Yhdistettyjen terveysvaroitusten ulkoasua koskeva tarkempi sääntely

Yhdistettyjen terveysvaroitusten ulkoasusta säädetään tarkemmin poltettavaksi tarkoitettuja tupakkatuotteita koskevien yhdistettyjen terveysvaroitusten teknisistä eritelmistä ulkoasun, suunnittelun ja muodon osalta annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2015/1842.

2 luku

Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen varoitusmerkintä

11 §
Nikotiinia koskeva varoitusmerkintä

Sähkösavukkeen täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksessa on oltava seuraava nikotiinia koskeva varoitusmerkintä, jonka teksti on: ”Tämä tuote sisältää nikotiinia, joka on voimakkaasti riippuvuutta aiheuttava aine”.

12 §
Nikotiinia koskevan varoitusmerkinnän kirjasintyyppi ja -koko

Edellä 11 §:ssä tarkoitetun varoitusmerkinnän teksti on painettava:

1) mustalla, lihavoidulla Helvetica-kirjasimella valkoiselle taustalle;

2) kirjasimella, jonka pistekoko on sellainen, että teksti peittää mahdollisimman suuren osan sille varatusta alueesta.

13 §
Nikotiinia koskevan varoitusmerkinnän sijoittelu

Edellä 11 §:ssä tarkoitettu varoitusmerkintä on sijoitettava sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen kahdelle suurimmalle pinnalle. Varoitusteksti on sijoitettava keskelle sille varattua aluetta, ja sen on oltava yhdensuuntainen pinnalla olevan päätekstin kanssa.

14 §
Nikotiinia koskevan varoitusmerkinnän koko

Edellä 11 §:ssä tarkoitetun varoitusmerkinnän on katettava 32 prosenttia siitä pinnasta, jolle se sijoitetaan.

15 §
Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen lehtinen

Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksessa on oltava lehtinen, joka sisältää suomeksi ja ruotsiksi:

1) tuotteen käyttöä ja säilyttämistä koskevat ohjeet, joissa mainitaan, että tuotetta ei suositella nuorille eikä tupakoimattomille;

2) tiedot sairauksista ja muista terveydentilaan liittyvistä olosuhteista, jotka estävät tuotteen käytön;

3) erityisille riskiryhmille suunnatut varoitukset;

4) tiedot tuotteen mahdollisista haittavaikutuksista;

5) tiedot riippuvuuden aiheutumisesta ja myrkyllisyydestä;

6) valmistajan tai maahantuojan sekä EU:ssa sijaitsevan yhteyshenkilön yhteystiedot.

3 luku

Poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen vähittäismyyntipakkauksen varoitusmerkintä

16 §
Polttamista koskeva varoitusmerkintä

Poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen vähittäismyyntipakkauksessa on oltava tuotteen polttamista koskeva varoitusmerkintä, jonka teksti on: ”Tämän tuotteen polttaminen vaarantaa terveytesi”.

17 §
Polttamista koskevan varoitusmerkinnän kirjasintyyppi ja -koko

Edellä 16 §:ssä tarkoitetun varoitusmerkinnän tekstin kirjasintyyppiin ja -kokoon sovelletaan, mitä 12 §:ssä säädetään.

18 §
Polttamista koskevan varoitusmerkinnän sijoittelu

Edellä 16 §:ssä tarkoitettu varoitusmerkintä on sijoitettava vähittäismyyntipakkauksen etu- ja takapinnoille. Varoitusteksti on sijoitettava keskelle sille varattua aluetta, ja sen on oltava yhdensuuntainen pinnalla olevan päätekstin kanssa.

19 §
Polttamista koskevan varoitusmerkinnän koko

Edellä 16 §:ssä tarkoitetun varoitusmerkinnän on katettava 32 prosenttia siitä pinnasta, jolle se sijoitetaan.

4 luku

Erinäiset säännökset

20 §
Varoitusmerkinnän kiinnittäminen

Tässä asetuksessa tarkoitetut varoitusmerkinnät on sijoitettava vähittäismyyntipakkauksen ulkopinnalle, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

Edellä 1 luvussa tarkoitetut varoitusmerkinnät on painettava pysyvästi niin, että niitä ei voida irrottaa. Muihin vähittäismyyntipakkauksiin kuin savukkeiden vähittäismyyntipakkauksissa ja pussimaisiin kääretupakan vähittäismyyntipakkauksiin varoitusmerkinnät voidaan kuitenkin kiinnittää sellaisilla tarroilla, joita ei voida irrottaa.

Edellä 1 luvussa tarkoitettuja varoitusmerkintöjä ei saa peittää, ja niiden on oltava täysin näkyvissä. Ne eivät myöskään saa peittää tupakkaverosta annetun lain 11 §:ssä tarkoitettua hintalipuketta tai vähittäismyyntihintaa koskevaa tekstiä eivätkä tupakkalain 32 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua paikannus- ja jäljitysmerkintöjä ja turvaominaisuuksia taikka häiritä niiden lukemista.

Edellä 1 luvussa tarkoitetut varoitusmerkinnät on kiinnitettävä niin, että ne eivät rikkoudu, kun vähittäismyyntipakkaus avataan. Tämä ei kuitenkaan koske sellaista vähittäismyyntipakkausta, jossa on läppäkansi ja jonka varoitusmerkintöjen graafinen koskemattomuus ja näkyvyys on varmistettu.

21 §
Varoitusmerkinnän kehystäminen

Edellä 1 luvussa tarkoitetut varoitusmerkinnät on kehystettävä mustalla rajauksella, jonka leveys on yksi millimetri. Rajauksen on oltava merkinnälle varatun pinta-alan sisäpuolella.

22 §
Varoitusmerkinnän koon laskeminen

Edellä 1, 6, 11 ja 16 §:ssä tarkoitettujen varoitusmerkintöjen koko on laskettava suhteessa pakkauksen pintoihin pakkauksen ollessa suljettuna.

23 §
Myyntipäällykset

Mitä tässä asetuksessa säädetään vähittäismyyntipakkauksesta, koskee myös myyntipäällystä.

5 luku

Voimaantulo

24 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2016.

Kun yhdistettyjä terveysvaroituksia vuorotellaan 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, on ensin käytettävä tupakkatuotedirektiivin liitteessä II tarkoitettua kokonaisuutta 1 ja sen jälkeen edettävä numerojärjestyksessä. Kun kaikki kokonaisuudet on käytetty, kokonaisuuksien vuorottelu on aloitettava alusta. Uusi kokonaisuus on otettava käyttöön 20 päivänä toukokuuta kunakin vuonna.

Edellä 8 §:n 3 momentti voimassa 20 päivään toukokuuta 2019.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU (32014L0040); EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2016

Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha Rehula

Lakimies
Laura Terho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.