488/2016

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1161/2014) 2 § 4 momentti sekä liitteen kohta 1.1.1.1 - 1.1.1.4, 1.1.2, 1.1.3 ja 5.6.3.6.2,

sellaisena kun niistä on liitteen kohta 5.6.3.6.2 asetuksessa 1259/2015,

muutetaan 3 §:n 1 ja 3 momentti sekä liitteen kohta 1.1.1, 1.1.6.1, 1.1.6.4, 1.2.8, 1.2.10.1, 1.5.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 3.14, 5.2.3, 5.3.4, 5.6.3.6.1 ja 5.6.5.2.5,

sellaisena kuin niistä ovat liitteen kohta 2.1.1, 2.1.2, 3.14, 5.6.3.6.1 asetuksessa 1259/2015, sekä

lisätään liitteeseen uudet kohdat 1.2.8.1, 1.2.8.2, 1.3.1.5, 1.3.1.6, 1.5.3.6 ja 1.5.4.4 seuraavasti:

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet, joiden maksut poikkeavat omakustannusarvosta

Elintarviketurvallisuusvirasto perii lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annetun Euroopan neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 mukaisesta eläimen rekisteröintiin tarkoitetun uuden tunnuksen tilaamisesta lammas- ja vuohirekisteristä kiinteää maksua 1,20 euroa tilattu tunnus. Samoin Elintarviketurvallisuusvirasto perii kiinteää maksua lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13 §:n (356/2008) mukaisesta teurastamoalan toimijan ilmoituksesta 0,40 euroa eläintä kohden.


Elintarviketurvallisuusvirasto perii alle 5000 eläinyksikköä kalenterivuodessa teurastavien pienteurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten lihantarkastuksesta ja laitosvalvonnasta 1 200 eläinyksikköön asti perusmaksua 34,80 euroa käynniltä ensimmäisen puolen tunnin ajalta. Puoli tuntia ylittävältä tarkastusajalta peritään 24,90 euroa tunnilta. Kun teuraseläinmäärä ylittää 1 200 eläinyksikköä, peritään kustannukset omakustannusarvon mukaan. Tarkastuksesta, joka asiakkaan pyynnöstä tehdään klo 17.00-22.00 välisenä aikana tai yleisenä vapaapäivänä peritään maksu 50 prosentilla korotettuna. Klo 22.00-8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhlapäivänä tapahtuneesta tarkastuksesta peritään maksua 100 prosentilla korotettuna.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Lainsäädäntöneuvos
Timo Rämänen

Liite

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON MAKSUTAULUKKO

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1 Lupa- ja hyväksymispäätökset Euroa
1.1 Laitokset
1.1.1 Teurastamot, pienteurastamot ja riistan käsittelylaitokset ja niiden yhteydessä olevat laitokset- laitoksen hyväksyminen, perusmaksu- hakemuksen käsittely tunnilta- laitoksen tarkastaminen tunnilta 71,0085,00114,00
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.1.6 Rehulain ja sivutuoteasetuksen mukaiset laitokset
1.1.6.1 - laitoksen hyväksyminen, perusmaksu 71,00
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.1.6.4 - laitoksen tarkastaminen tunnilta 114,00
1.2 Toiminnanharjoittajat
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.2.8 Elintarvikkeiden kansalliset laatujärjestelmät
1.2.8.1 Elintarvikkeiden kansallisen laatujärjestelmän hyväksyminen ja hyväksynnän peruuttaminen tunnilta 85,00
1.2.8.2 Elintarvikkeiden kansallisen laatujärjestelmän hyväksymisen edellytysten tarkastaminen 300,00
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.2.10 Rehulain ja lannoitevalmistelain ja sivutuoteasetuksen mukaiset toimijoiden lupa- ja hyväksymispäätökset
1.2.10.1 - perusmaksu 71,00
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.3 Eläinlääkärinammatin harjoittajat
1.3.1 Eläinlääkärin laillistaminen
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.3.1.5 - eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 4 § 2 momentin mukainen laillistuspäätös (pohjoismaan kansalaiset/pohjoismainen tutkinto) 200,00
1.3.1.6 - eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 4 § 5 momentin mukainen laillistuspäätös (Sveitsi ym. kv. sopimuksiin perustuvat laillistujat) 200,00
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.5 Muut päätökset
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.5.3 Rehut, lannoitevalmisteet ja sivutuoteasetus
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.5.3.6 Lannoitevalmisteiden markkinoille saattamista vastavuoroisen tunnustamisen perusteella koskevan ennakkolupahakemuksen käsittely tunnilta 85,00
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.5.4 Eläintautilaki
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.5.4.3 Eläintautilain mukainen sisämarkkinatoimijan rekisteröinti 98,00
1.5.4.4 Eläintautilain mukainen alkuperäpitopaikan hyväksyntäpäätös 147,00
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2 Tuonti-, vienti- ja muut todistukset
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2.1.1 Viljan rikkasiementen ja tuholaisten määritys kasvinterveystodistusta varten 37,00
2.1.2 Viljan tautimääritys kasvinterveystodistusta varten 97,00
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3 Hakemusten ja ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen, lausunnon antaminen
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3.14 Kasvilajikeluetteloon hakeminen, ei koske alkuperäiskasvilajikkeita eikä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjä vihanneslajikkeita eikä hedelmä- ja marjakasveja 280,00
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 Valvonta (sisältäen tarkastuksiin kuuluvan näytteenoton, analyysit ja päätökset)
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5.2 Eläinlääkinnällinen rajatarkastus
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5.2.3 Elävät eläimet ja sukusolut Tämän kohdan mukaiset maksut peritään myös eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana annetun neuvoston asetuksen 1/2005 21 artiklan mukaisista tarkastuksista
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5.3 Kauppanormit
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5.3.4 Kaupan pitämisen vaatimusten tarkistus, siipikarjanlihan vesipitoisuus 1 - 3 näytteen osalta 300,00
5.6 Kasvinterveys ja taimiaineisto
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5.6.3.6 Vilja
5.6.3.6.1 Viljan vientinäytteenotto, tarkastustunnilta 59,00
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5.6.5.2 Kasvukauden aikaiset varmennetun taimituotannon tarkastukset
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5.6.5.2.5 - uusintatarkastus tarkastustunnilta 59,00

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.