436/2016

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2016

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan ulkoasiainministeriön työjärjestyksen (550/2008) 29 a §, 69 a § ja 92 §, sellaisena kuin niistä on 29 a § asetuksessa 426/2012 ja 69 a § asetuksessa 1321/2015, sekä

muutetaan 10 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 momentti, 11 a §:n 2 momentti, 18 §, 19 §:n ruotsinkielinen sanamuoto, 27, 29, 31, 32, 69, 70, 83 §, 91 §:n 2 momentti ja 94 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin niistä ovat 10 §:n 2 momentti asetuksessa 597/2010, 11 a §:n 2 momentti, 32, 69 ja 70 § asetuksessa 805/2012, 18 § ja 91 §:n 2 momentti asetuksessa 513/2014, 19 §:n ruotsinkielinen sanamuoto asetuksessa 81/2009, 27 § asetuksessa 1321/2015, 31 § asetuksessa 1280/2013 ja 94 §:n 1 momentin 1 kohta asetuksessa 81/2009, seuraavasti:

10 §
Ministeriön laajennettu johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat valtiosihteeri kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerit, osastopäälliköt, hallintojohtaja, viestintäjohtaja, oikeuspäällikkö, kansalaispalvelupäällikkö, protokollapäällikkö, pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö, ulkoasiainhallinnon tarkastaja, suunnittelu- ja tutkimuspäällikkö, talousjohtaja, tietohallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, kiinteistö- ja hankintapalvelujen toimialajohtaja, turvallisuusjohtaja, kehitysevaluoinnin yksikön päällikkö ja kansallisen turvallisuusviranomaisen päällikkö sekä henkilöstöjärjestöjen nimeämät edustajat.


11 §
Avainryhmä

Avainryhmä käsittelee valmistavasti seuraavien virkojen ja tehtävien täyttämistä koskevat asiat:

1) valtiosihteerin kansliapäällikkönä ja alivaltiosihteerin tehtävät;

2) hallintojohtajan ja viestintäjohtajan virat;

3) osastopäällikön, oikeuspäällikön, kansalaispalvelupäällikön, protokollapäällikön, apulaisosastopäällikön ja apulaisprotokollapäällikön tehtävät;

4) ulkoasiainhallinnon tarkastajan; sekä

5) edustuston päällikön ja kiertävän suurlähettilään tehtävät lukuun ottamatta lähetetyn konsulaatin ja varakonsulaatin päällikön tehtävää.


11 a §
Valinta- ja koulutusryhmä

Ryhmän puheenjohtajana toimii palveluista vastaava alivaltiosihteeri, varapuheenjohtajana henkilöstöjohtaja ja sihteerinä henkilöstöhallinnon määräämä virkamies. Ryhmän muita jäseniä ovat hallintojohtaja, henkilöstösuunnitteluyksikön päällikkö, henkilöstön kehittämis- ja työhyvinvointiyksikön päällikkö, Kavaku-kurssin kuraattori sekä henkilöstöjärjestöjen nimeämät edustajat. Lisäksi ryhmän jäseneksi voidaan kutsua enintään kaksi muuta henkilöä, jotka eivät ole ulkoasiainhallinnon virkamiehiä. Ryhmä kutsutaan koolle puheenjohtajan määräämällä tavalla.

18 §
Ministeriön organisaatio

Ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1171/2005) mukaisesti ministeriössä on poliittinen osasto, taloudellisten ulkosuhteiden osasto, kehityspoliittinen osasto, Eurooppa-osasto, itäosasto, Amerikan ja Aasian osasto, Afrikan ja Lähi-idän osasto sekä viestintäosasto. Ministeriössä on osastojaon ulkopuolisina toimintoina oikeuspalvelu, kansalaispalvelut, protokollapalvelut, hallintopalvelut, talousyksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö, suunnittelu- ja tutkimusyksikkö sekä kehitysevaluoinnin yksikkö.

Lisäksi ministeriössä on kansallinen turvallisuusviranomainen.

27 §
Hallintopalvelujen organisaatio

Hallintopalveluihin kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) henkilöstösuunnitteluyksikkö;

2) henkilöstöpalveluyksikkö;

3) henkilöstön kehittämis- ja työhyvinvointiyksikkö;

4) tiedon- ja palvelunhallintayksikkö;

5) viestityskeskus;

6) kiinteistö- ja hankintapalveluyksikkö; sekä

7) turvallisuusyksikkö.

Henkilöstöjohtajan alaiset yksiköt ovat henkilöstösuunnitteluyksikkö, henkilöstöpalveluyksikkö ja henkilöstön kehittämis- ja työhyvinvointiyksikkö. Tietohallintojohtajan alaiset yksiköt ovat tiedon- ja palvelunhallintayksikkö ja viestityskeskus.

29 §
Kansalaispalvelujen organisaatio

Kansalaispalveluihin kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) konsuliasioiden yksikkö;

2) maahantulo- ja passiasioiden yksikkö; sekä

3) maahantulolupa-asioiden palvelukeskus.

31 §
Poliittisen osaston tehtävät

Poliittisen osaston tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka yleisesti sekä maailmanlaajuiset poliittiset ja turvallisuuskysymykset;

2) EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP);

3) EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTPP);

4) Pohjois-Atlantin liitto (Nato) ja Nato-yhteistyö;

5) pohjoismainen turvallisuuspoliittinen yhteistyö;

6) sotilaallinen kriisinhallinta ja siviilikriisinhallinta;

7) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö;

8) Euroopan neuvosto;

9) asevalvonta ja –riisunta, joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen, puolustustarvikkeiden vientivalvonta ja puolustusmateriaaliyhteistyö;

10) suomalaisten valtionilma-alusten ja valtionalusten kulkuluvat;

11) ihmisoikeuspolitiikka, yleiset ihmisoikeusasiat ja demokratiaa koskevat asiat;

12) yleiset YK-asiat, YK-asioiden yhteensovittaminen, YK:n yleiskokous ja turvallisuusneuvosto;

13) globaalihallintaan liittyvät kysymykset;

14) rauhanvälityskysymykset; sekä

15) osallistuminen osaston tehtäviin liittyvien kansainvälisten sopimusten valmisteluun ja säädösvalmisteluun yhteistyössä oikeuspalvelun kanssa.

32 §
Taloudellisten ulkosuhteiden osaston tehtävät

Taloudellisten ulkosuhteiden osaston tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) Euroopan unionin yhteinen kauppapolitiikka;

2) markkinoillepääsykysymykset, kaupan esteet, tuontisuoja ja polkumyynti;

3) Maailman kauppajärjestöä (WTO) koskevat asiat;

4) Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöä (OECD) sekä muita taloudellisen alan järjestöjä ja laitoksia koskevat asiat, siltä osin kuin ne eivät kuulu toisen toimintayksikön tehtäviin;

5) kauppa ja kehitys -asiat ja niitä hoitavat monenkeskiset järjestöt;

6) Suomen viennin edistämistä ja yritysten kansainvälistymistä koskevan yleisen politiikan valmistelu, arviointi ja yhteensovittaminen;

7) kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta, vientilupa-asiat ja vientivalvonta-asioiden yhteensovittaminen sekä kansainvälinen vientivalvontayhteistyö;

8) suomalaisten investointien edistäminen ja suojaaminen;

9) kansainväliset sopimukset kauppapolitiikan alalla ja osaston tehtäviin kuuluvia asioita koskeva säädösvalmistelu;

10) muut Suomen kauppa- ja taloussuhteita vieraisiin valtioihin koskevat asiat siltä osin kuin ne eivät kuulu toisen toimintayksikön tehtäviin; ja

11) internet-talouteen liittyvät kysymykset.

69 §
Henkilöstöpalvelupäällikön ratkaisuvalta

Henkilöstöpalvelupäällikkö ratkaisee 64 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavat asiat:

1) palvelussuhteesta johtuvaa etuutta ja korvausta sekä niiden takaisinperintää koskevat asiat, jollei asia kuulu muulle virkamiehelle;

2) säästövapaata tai lomarahan vaihtamista palkalliseksi vapaaksi koskevan sopimuksen tekeminen;

3) lupa jatkuvaan oman auton käyttöön virkamatkoilla Suomessa; ja

4) ulkomaanedustuksen korvauksista annetussa laissa (596/2006) tarkoitettujen korvausten maksamista koskevat asiat.

70 §
Henkilöstön kehittämis- ja työhyvinvointiyksikön päällikön ratkaisuvalta

Henkilöstön kehittämis- ja työhyvinvointiyksikön päällikkö ratkaisee 64 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat koulutusmäärärahojen käyttöä, jollei joiltakin osin toisin säädetä.

83 §
Maahantulo- ja passiasioiden yksikön päällikön ratkaisuvalta

Maahantulo- ja passiasioiden yksikön päällikkö ratkaisee 64 §:ssä määrätyn lisäksi seuraavat asiat:

1) virka- ja virkamatkapassin myöntämistä, peruuttamista ja poisottamista koskevat asiat; ja

2) passin- ja viisuminanto-oikeuksien myöntäminen edustustossa palvelevalle nimetylle Suomen kansalaiselle ja kunniakonsulaatissa palvelevalle Suomen kansalaiselle.

91 §
Kehitysyhteistyön suunnittelua, täytäntöönpanoa ja valvontaa koskeva ratkaisuvalta

Osastopäällikkö ratkaisee seuraavat 1 momentissa tarkoitetut asiat:

1) vieraiden valtioiden, hallitusten välisten kansainvälisten järjestöjen ja kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten kanssa tehtävää kehitysyhteistyötä sekä näille annettavaa tukea koskevat sopimukset ja muut sitoumukset silloin, kun kyse on ministeriön toimivaltaan kuuluvasta asiasta, jollei kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu;

2) avustuksen tai muunlaisen taloudellisen etuuden takaisinperintä ja takaisinperinnästä luopuminen; ja

3) kehitysyhteistyömäärärahojen käyttöön ja korvauksiin liittyvien väärinkäytösepäilyjen saattaminen hallinnonalan ulkopuolisen tutkintaviranomaisen tutkittavaksi, mikäli väärinkäytöksestä epäillään muuta kuin ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevaa.


94 §
Virkamatkamääräykset ministeriössä

Virkamatkamääräyksen antaa:

1) valtiosihteerin kansliapäällikkönä sijaisena toimiva alivaltiosihteeri kansliapäällikkönä toimivalle valtiosihteerille;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2016.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2016

Ulkoasiainministeri
Timo Soini

Hallintojohtaja
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.