402/2016

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2016

Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan sanomalehdistön tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (389/2008) 2 §, 4 §:n 2 momentti, 5 §:n 4 momentti ja 8 §:n 1 momentti sellaisina, kuin niistä 2 § on asetuksessa 646/2012, seuraavasti:

2 §
Tuen tarkoitus

Sanomalehdistön tuen tarkoituksena on tukea ruotsin, saamen, karjalan ja romanin kielillä sekä viittomakielellä julkaistuja sanomalehtiä ja verkkojulkaisuja, saamen- ja karjalankielisen aineiston tuottamista ja julkaisemista suomen ja ruotsin kielellä julkaistavan lehden yhteydessä sekä ruotsinkielistä uutispalvelua. Tarkoituksena on siten edistää sananvapautta sekä tiedonvälityksen monipuolisuutta ja monimuotoisuutta.

4 §
Tuen hakeminen

Avustusta haetaan vuosittain kirjallisesti opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamalla lomakkeella. Hakemukset on toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon kunakin avustusvuonna viimeistään ministeriön erikseen ilmoittamana päivänä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

5 §
Tuen myöntäminen

Avustuksen myöntää valtioneuvosto opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä. Ennen päätöksen tekemistä opetus- ja kulttuuriministeriö kuulee asiassa suomenruotsalaisia kansankäräjiä ja saamelaiskäräjiä. Avustusta myönnettäessä tulee tässä pykälässä mainittujen seikkojen lisäksi erityisesti huomioida 2 §:ssä mainittu tuen tarkoitus.

8 §
Selvitys tuen käytöstä

Avustusta saaneen julkaisijayhteisön tai ruotsinkielistä uutispalvelua tuottavan yhteisön on toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriölle ministeriön vahvistaman lomakkeen mukainen selvitys avustuksen käytöstä viimeistään avustusvuotta seuraavan huhtikuun 30 päivänä. Selvitykseen on liitettävä myös avustettavan yhteisön viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja taso.


Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä kesäkuuta 2016.

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Satu Paasilehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.