347/2016

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2016

Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (379/2015) 52 §:n 2 ja 4 momenttien sekä yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 43 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lohen kalastuksen rajoituksista Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä Pohjanlahdella sekä Simojoessa. Merialuetta koskevia rajoituksia sovelletaan vain Suomessa rekisteröidyistä kalastusaluksista harjoitettavaan sekä kalastuslain (379/2015) 8 §:n 1 momentissa tarkoitettujen kansalaisten harjoittamaan lohenkalastukseen.

Asetusta ei sovelleta Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (436/2011) tarkoitetulla merialueella.

2 §
Lohenkalastuksen yleisrajoitus merialueella

Lohenkalastus on kielletty seisovalla pyydyksellä Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä Pohjanlahdella seuraavasti:

1) huhtikuun 1 päivästä kesäkuun 16 päivään leveyspiirien 60°45'N ja 62°30'N välisellä merialueella;

2) huhtikuun 1 päivästä kesäkuun 21 päivään leveyspiirien 62°30'N ja 64°00'N välisellä merialueella;

3) huhtikuun 1 päivästä kesäkuun 26 päivään leveyspiirien 64°00'N ja 65°30'N välisellä merialueella;

4) huhtikuun 1 päivästä heinäkuun 1 päivään leveyspiirin 65°30'N pohjoispuolella.

3 §
Lohenkalastus isorysällä merialueella

Kalastuslain 88 §:ssä tarkoitetut ryhmään 1 kuuluvat kaupalliset kalastajat saavat 2 §:ssä säädetyistä kalastuskielloista poiketen seitsemän vuorokauden ajan ennen kieltojen päättymistä harjoittaa lohenkalastusta samanaikaisesti enintään kahdella isorysällä kaupallista kalastajaa kohden. Tässä lohenkalastuksessa saadut lohet tulee myydä erityisellä merkillä varustettuina.

Ryhmään 1 ja 2 kuuluvat kaupalliset kalastajat saavat 2 §:ssä säädettyjen kalastuskieltojen päättymisen jälkeen 21 vuorokauden ajan harjoittaa lohenkalastusta samanaikaisesti enintään viidellä isorysällä kaupallista kalastajaa kohden ja tämän jälkeen 21 vuorokauden ajan samanaikaisesti enintään kahdeksalla isorysällä kaupallista kalastajaa kohden. Kaupallisten kalastajien tulee viimeistään seitsemän vuorokautta ennen tässä ja 1 momentissa tarkoitetun lohenkalastuksen aloittamista ilmoittaa pyyntiin asetettavien isorysien sijainnit Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Isorysällä tarkoitetaan kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1360/2015) 13 §:n 2 momentissa määriteltyä sellaista isorysää, johon saa kuulua enintään yksi kalapesä. Isorysän sellaiset osat, jotka eivät kalasta lohta, saa asettaa mereen enintään kymmenen vuorokautta ennen 2 §:ssä säädettyjen kieltojen päättymistä tai ennen tämän pykälän 1 ja 2 momentissa säädettyjä aikajaksoja.

4 §
Lohenkalastus terminaalialueilla

Edellä 2 ja 3 §:ssä säädetyt rajoitukset eivät koske seuraavia lohen terminaalikalastukseen tarkoitettuja merialueita edellyttäen, että pyydyksen mikään osa ei ylitä alla mainittuja rajoja:

1) Oulujoen edustan se merialue, joka on pituusastetta 24°50'E pitkin sekä pisteiden 65°06'N/24°54'E ja 65°07'N/25°05'E kautta kulkevien suorien rajaama;

2) Iijoen edustan se merialue, joka on pisteiden 65°16'N/25°16'E, 65°16'N/25°13'E ja 65°20'N/25°11'E sekä 65°23'N/25°15'E kautta kulkevien suorien rajaama.

Lohenkalastus on 2 ja 3 §:stä poiketen sallittu rajoituksitta kesäkuun 11 päivästä Kemijoen edustan lohen terminaalikalastukseen tarkoitetulla merialueella, joka on Tornion ja Kemin kaupunkien välisen rajan ja pisteiden 65°41'N/24°31'E ja 65°43'N/24°24'E kautta kulkevan suoran rajaama. Pyydyksen mikään osa ei saa ylittää tässä momentissa mainittuja rajoja.

5 §
Lohenkalastus Simojoessa ja sen suualueella

Lohenkalastus on 2 ja 3 §:stä poiketen kokonaan kielletty seisovilla pyydyksillä huhtikuun 1 päivästä heinäkuun 15 päivään Simojoen edustan sillä merialueella, joka on pisteiden 65°34'N/25°02'E ja 65°36'N/24°50'E sekä 65°38'N/24°42'E kautta kulkevien suorien rajaama.

Lohenkalastus on kielletty langasta kudotuilla pyydyksillä Simojoessa jokisuusta Portimojärven luusuaan toukokuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa annettu valtioneuvoston asetus (190/2008).

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.