335/2016

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2016

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään elintarvikevalvonnasta annettuun valtioneuvoston asetukseen (420/2011) uusi 8 a ja 8 b § seuraavasti:

8 a §
Tarkastuseläinlääkärin virkasuhteen ammattipätevyyttä koskevat kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena virkasuhteeseen, johon kuuluu 8 §:n 2 momentissa mainittuja tehtäviä, on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä.

Kelpoisuusvaatimuksena on 1 momentissa säädetyn lisäksi ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevan III jakson IV luvun A osassa tarkoitettu ammattipätevyys, jonka Elintarviketurvallisuusvirasto arvioi mainitussa asetuksessa säädetyllä tavalla. Sen, joka on suorittanut eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon, katsotaan kuitenkin hankkineen mainitun ammattipätevyyden osana opintojaan.

Mitä 2 momentissa säädetään, ei koske virkasuhdetta, johon kuuluvat 8 §:n 2 momentissa mainitut tehtävät liittyvät pienten yritysten harjoittaman poroteurastamotoiminnan valvontaan ja jossa valvontaa suoritetaan vain aika ajoin.

8 b §
Tarkastuseläinlääkärin virkasuhteen kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena valtion virkasuhteeseen, johon kuuluu 8 §:n 2 momentissa mainittuja tehtäviä, on kaksikielisessä viranomaisessa suomen tai ruotsin kielen ja yksikielisessä viranomaisessa viranomaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Virkasuhteeseen, jonka tehtäviin kuuluu laitoksessa suoritettavan valvonnan ja lihantarkastuksen johtaminen, kelpoisuusvaatimuksena on kuitenkin julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa säädetty kielitaito.

Kunnallisten viranomaisten henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta säädetään 1 momentissa mainitussa laissa.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2016.

Se, joka hoitaa 8 §:n 2 momentissa mainittuja tehtäviä ennen tämän asetuksen voimaantuloa syntyneessä virkasuhteessa, saa tämän asetuksen estämättä jatkaa tehtävien hoitamista kyseisessä virkasuhteessa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004 (32004R0854); EYVL L 139, 30.4.2004, s. 206

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Lainsäädäntöneuvos
Johanna Wallius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.