Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

331/2016

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain 49 §:n 6 momentin nojalla:

1 §
Koulutuksen rahoitusosuuden laskentakriteerit

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 6 §:n mukainen koulutuksen rahoitusosuus perustuu seuraaviin laskentakriteereihin:

1) yliopistossa kalenterivuonna suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen lukumäärä enintään sopimuskaudelle asetettuun koulutusalaryhmittäiseen tavoitteeseen saakka;

2) yliopistossa kalenterivuonna suoritettujen alempien korkeakoulututkintojen lukumäärä;

3) yliopistossa lukuvuodessa vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevien lukumäärä;

4) kalenterivuonna avoimessa yliopisto-opetuksessa, erillisinä opintoina, korkeakoulujen välisten yhteistyösopimusten perusteella ja erikoistumiskoulutuksessa suoritettujen opintopisteiden yhteenlaskettu määrä lukuun ottamatta asianomaisen yliopiston ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden ja tutkinto-opiskelijoiden suorituksia.

5) yliopiston tutkinto-opiskelijoiden ulkomaisessa opiskelija- tai harjoittelijavaihdossa ja ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden yliopistossa kalenterivuonna suorittamat opintopisteet;

6) ulkomaalaisten yliopistossa kalenterivuonna suorittamien ylempien korkeakoulututkintojen määrä;

7) valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn vastausten yliopistolle tuottamien pisteiden yhteenlaskettu määrä kalenterivuonna;

8) yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisten määrä Suomessa kalenterivuosittain, vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut koulutusalaryhmät ovat kansainväliseen koulutusluokitukseen (ISCED) perustuen:

1) kasvatusalat;

2) taiteet ja kulttuurialat sekä humanistiset alat;

3) yhteiskuntatieteet ja palvelualat;

4) liiketalous, hallinto- ja oikeustieteet;

5) luonnontieteet;

6) tietojenkäsittely ja tietoliikenneliikenne sekä tekniikan alat;

7) maatalous- ja metsätieteelliset alat;

8) hammaslääketiede;

9) lääketiede;

10) terveys- ja hyvinvointialat.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua lukumäärää laskettaessa otetaan keväällä opintonsa aloittaneiden ja kevätlukukaudella vähintään 27 opintopistettä suorittaneiden määrä huomioon kahdella jaettuna. Lisäksi laskennassa otetaan huomioon aiempina lukuvuosina suoritettujen opintopisteiden määrä, joka ylittää 55 opintopistettä lukuvuodelta tai kevätlukukaudella aloittaneiden osalta 27 opintopistettä ensimmäiseltä lukukaudelta. Opintopisteet otetaan huomioon suorituspäivän mukaan tai hyväksiluetun opintosuorituksen osalta hyväksilukemispäivän mukaan.

Edellä 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetussa opiskelijapalautekyselyssä opiskelijat, jotka ovat suorittaneet alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvat opinnot, tai aloilla, joilla ei ole alempaa korkeakoulututkintoa, kolme vuotta aiemmin opintonsa aloittaneet, vastaavat liitteen 4 kohdan mukaisiin väittämiin. Väittämiin annetut vastaukset pisteytetään liitteen 5 kohdan mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen laskentakriteereiden keskinäiset painotukset määräytyvät liitteen 1 kohdan mukaisesti.

2 §
Tutkimuksen rahoitusosuuden laskentakriteerit

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n mukainen tutkimuksen rahoitusosuus perustuu seuraaviin laskentakriteereihin:

1) julkaisujen lukumäärä tiedonkeruu- ja tasoluokittain kertoimella painotettuna;

2) yliopistossa suoritettujen tohtorin tutkintojen lukumäärä enintään sopimuskaudelle asetettuun yliopistokohtaiseen tavoitteeseen saakka;

3) ulkomainen kilpailtu tutkimusrahoitus;

4) muu kilpailtu tutkimusrahoitus;

5) ulkomaalaisen opetus- ja tutkimushenkilöstön määrä;

Edellä 1 momentin 1 kohdassa julkaisulla tarkoitetaan tutkimustyöhön perustuvaa julkaisua, jonka tekijä on palvelussuhteessa yliopistoon tai kuuluu muutoin yliopistoyhteisöön tai jonka tekemisen yliopisto on toiminnallaan mahdollistanut ja joka kuuluu seuraaviin opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja koskevan tiedonkeruun luokkien mukaisiin julkaisutyyppeihin:

1) vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit (A)

2) vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset (B)

3) kustannettu tieteellinen erillisteos (C1)

4) tieteellisen teoksen toimittaminen (C2)

5) artikkeli ammattilehdessä (D1)

6) artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2)

7) artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa (D3)

8) julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4)

9) ammatillinen kirja (D5)

10) ammatillisen kokoomateoksen toimittaminen (D6)

11) yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli (E1)

12) yleistajuinen monografia (E2)

13) yleistajuisen kokoomateoksen toimittaminen (E3)

Edellä 1 momentin 3 kohdassa kansainvälisellä kilpaillulla tutkimusrahoituksella tarkoitetaan yliopiston tilikauden aikana syntyneitä tutkimusmenoja vastaavaa rahoitusta, joka on ilmoitettu seuraavissa opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimusrahoitusta koskevan tiedonkeruun luokissa:

1) suoraan Euroopan unionilta tuleva puiteohjelmarahoitus tai muu laadullisesti kilpailtu EU-rahoitus;

2) ulkomaiset rahastot ja säätiöt;

3) kansainväliset järjestöt; tai

4) muu ulkomainen rahoitus.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa muulla kilpaillulla tutkimusrahoituksella tarkoitetaan yliopiston tilikauden aikana syntyneitä tutkimusmenoja vastaavaa rahoitusta, joka on ilmoitettu seuraavissa opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimusrahoitusta koskevissa tiedonkeruun luokissa:

1) Suomen Akatemia;

2) Innovaatiorahoituskeskus Tekes;

3) kotimaiset yritykset; tai

4) ulkomaalaiset yritykset.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen laskentakriteereiden keskinäiset painotukset määräytyvät liitteen 2 kohdan mukaisesti.

3 §
Alakohtaisen rahoitusosuuden laskentakriteerit

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 2 momentin mukaista alakohtaista rahoitusosuutta saavat yliopistot, joilla on koulutusvastuu yhdellä tai useammalla säännöksessä mainituista aloista. Rahoitusosuus perustuu kunkin alan opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaismäärään. Taideyliopiston osuudesta säädetään kuitenkin erikseen liitteen 3 kohdassa.

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 2 momentin mukaisten alojen keskinäiset painotukset määräytyvät liitteen 3 kohdan mukaisesti.

4 §
Laskentakriteerien mukaisten tietojen päivittäminen

Edellä 1 ja 2 §:n mukaisen rahoitusosuuden laskennassa käytetään kolmen viimeisimmän käytettävissä olevan vuoden laskentaperusteiden keskiarvoa ja kohdennus yliopistojen välillä tehdään suoraan laskentakriteerin mukaisessa suhteessa. Alakohtaisen rahoitusosuuden laskenta tehdään sopimuskauden alussa viimeisimpien käytettävissä olevien tilastotietojen perusteella.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä annettu opetus- ja kulttuuriministeriön asetus (182/2012).

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Immo Aakkula

Liite

1. Koulutuksen rahoitusosuuden laskentakriteereiden keskinäiset painotukset

Laskentakriteeri Painotus
1. Yliopistossa suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen lukumäärä 13 %
2. Yliopistossa suoritettujen alempien korkeakoulututkintojen lukumäärä 6 %
3. Lukuvuodessa vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevien lukumäärä 10 %
4. Avoimessa yliopisto-opetuksessa, erillisinä opintoina, korkeakoulujen välisten yhteistyösopimusten perusteella ja erikoistumiskoulutuksessa suoritetut opintopisteet 2 %
5. Ulkomaisessa opiskelijavaihdossa suoritetut opintopisteet 2 %
6. Yliopistossa ulkomaalaisten suorittamien ylempien korkeakoulututkintojen lukumäärä 1 %
7. Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn vastauspisteiden määrä 3 %
8. Yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisten määrä Suomessa vuosi valmistumisen jälkeen 2 %

2. Tutkimuksen rahoitusosuuden laskentakriteereiden keskinäiset painotukset

Laskentakriteeri Painotus
1. Julkaisujen lukumäärä 13 %
1) Julkaisutiedonkeruun luokkia A ja C2 painotetaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisufoorumin tasoluokituksen mukaisesti siten, että tasoluokan 0 julkaisut painotetaan kertoimella 0,1, tasoluokan 1 kertoimella 1, tasoluokan 2 julkaisut kertoimella 3 ja tasoluokan 3 julkaisut kertoimella 4. 2) Julkaisutiedonkeruun luokkaa C1 painotetaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisufoorumin tasoluokituksen mukaisesti siten, että tasoluokan 0 julkaisut painotetaan kertoimella 0,4, tasoluokan 1 julkaisut painotetaan kertoimella 4 ja tasoluokan 2 julkaisut kertoimella 12 ja tasoluokan 3 julkaisut kertoimella 16.3) Julkaisutiedonkeruun luokat B, D1-D4, D6, E1 ja E3 painotetaan kertoimella 0,1.4) Julkaisutiedonkeruun luokat D5 ja E2 painotetaan kertoimella 0,4.
2. Yliopistossa suoritettujen tohtorin tutkintojen lukumäärä 9 %
3. Kansainvälinen kilpailtu tutkimusrahoitus 3 %
4. Muu kilpailtu tutkimusrahoitus 6 %
5. Ulkomaalaisen opetus- ja tutkimushenkilöstön määrä 2 %

3. Alakohtaisen rahoitusosuuden alakohtaiset painotukset

Ala Painotus
1. Taiteiden koulutusala 3,75 % (josta 82 % kohdennetaan Taideyliopistolle ja 18 % muille yliopistoille)
2. Luonnontieteellinen koulutusala 1,50 %
3. Tekniikan koulutusala 1,50 %
4. Lääketieteelliset koulutusalat 2,25 %

4. Koulutuksen rahoitusosuuden laskennassa huomioon otettavat valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn väittämät

1.   Voin hyvin yliopistossani.

2.   Olen tyytyväinen omaan opiskeluuni.

3.   Koulutuksen myötä kehittynyt osaamiseni vastaa odotuksiani.

4.   Koulutukseni vastasi sille asetettuja tavoitteita.

5.   Opetus oli mielestäni pääosin laadukasta.

6.   Olen tyytyväinen käytettyihin opetusmenetelmiin.

7.   Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta kandidaatin tutkielman laatimiseen / opinnäytteen tekemiseen

8.   Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opintojen suunnitteluun.

9.   Miten helppoa tai vaikeaa on ollut löytää opintoihisi liittyvää tietoa ja tukea?

10. Ongelmatilanteissa olen tarvittaessa löytänyt henkilön, jolta olen voinut pyytää neuvoa.

11. Olen ollut tyytyväinen opinto-ohjelmani tarjoamiin vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksiin.

12. Olen ollut tyytyväinen vuorovaikutukseeni opetushenkilökunnan kanssa.

13. Opettajilta saamani palaute on auttanut minua opinnoissani.

5. Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn väittämiin annettujen vastausten pisteytysasteikko

5 pistettä samaa mieltä / erittäin helppoa
4 pistettä osittain samaa mieltä / melko helppoa
3 pistettä osittain eri mieltä / melko hankalaa
2 pistettä eri mieltä / erittäin hankalaa
1 piste en tarvinnut / en pysty arvioimaan

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.