273/2016

Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2016

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sähkömarkkinalain (588/2013) 75 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sähkökaupan, tasevastuun täyttämisen ja taseselvityksen edellyttämään tiedonvaihtoon.

Tämän asetuksen verkonhaltijaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös tasevastaavaan, jonka hallinnassa oleva kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäinen sähköverkko tai tällaisen sähköverkon osa on nimetty mittausalueeksi.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) käsikirjalla järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ylläpitämää tasevastuuta ja taseselvitystä koskevaa käsikirjaa, josta säädetään sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (66/2009), jäljempänä valtioneuvoston asetus, 1 luvun 2 §:ssä;

2) arkipäivällä viikonpäiviä maanantaista perjantaihin lukuun ottamatta itsenäisyyspäivää, vapunpäivää, jouluaattoa, juhannusaattoa ja muuta arkipäiväksi sattuvaa pyhäpäivää.

Valtioneuvoston asetuksen 1 luvun 1 §:ssä säädetyt määritelmät ovat voimassa myös tätä asetusta sovellettaessa.

2 luku

Sähköntoimituksen alkamiseen ja päättymiseen liittyvät ilmoitukset

3 §
Ilmoitukset avoimen toimituksen alkamisesta ja päättymisestä

Avoimen toimittajan on tehtävä valtioneuvoston asetuksen 3 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut ilmoitukset enintään 90 ja vähintään 14 päivää ennen avoimen toimituksen alkamista tai päättymistä. Jos toimituksen aloittaminen edellyttää sähkönkäyttöpaikan mittauslaitteiston vaihtamista, on ilmoitukset avoimen toimituksen alkamisesta tehtävä viimeistään 21 päivää ennen toimituksen alkamista. Näistä ilmoitusajoista voidaan poiketa sähköntoimituksen alkamisen nopeuttamiseksi, jos sähkönkäyttäjän sähkönkäyttöpaikka vaihtuu muuton seurauksena.

Sähköntoimittajan on tehtävä valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 3 §:n 4 momentissa tarkoitettu rekisteröitymisilmoitus mittausalueen taseselvittäjälle vähintään 22 päivää ennen kuin se aloittaa sähköntoimitukset mittausalueelle, jonne se ei ole aiemmin toimittanut sähköä.

4 §
Ilmoitukset kiinteistä toimituksista ja järjestelmävastuuseen kuuluvien tehtävien suorittamiseksi toteutettavista toimituksista

Valtioneuvoston asetuksen 3 luvun 2 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset kiinteistä toimituksista sekä ilmoitukset järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan järjestelmävastuuseen kuuluvien tehtävien suorittamiseksi toteutettavista toimituksista on tehtävä käsikirjassa ja järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan tasepalvelujen ehdoissa määriteltyjen menetelmien ja aikataulujen mukaisesti.

5 §
Elinkeinonharjoittajan ilmoitusvelvollisuus kiinteästä toimituksesta kuluttajalle

Jos kiinteän toimituksen osapuolena on kuluttajansuojalaissa (38/1978) tarkoitettu kuluttaja, on toimituksen toisena osapuolena oleva elinkeinonharjoittaja velvollinen huolehtimaan myös kuluttajalle kuuluvan 4 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä.

6 §
Jakeluverkonhaltijan ilmoitukset nykyiselle avoimelle toimittajalle avoimen toimittajan vaihtuessa

Jakeluverkonhaltijan on välitettävä 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus uuden avoimen toimituksen alkamisesta nykyiselle avoimelle toimittajalle kahden arkipäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava nykyiselle avoimelle toimittajalle toimituksen päättymishetken mittarilukema 10 arkipäivän kuluessa avoimen toimituksen päättymisestä.

7 §
Nykyisen avoimen toimittajan ilmoitus toimituksen jatkumisesta

Nykyisen avoimen toimittajan on ilmoitettava jakeluverkonhaltijalle kahden arkipäivän kuluessa 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta, jos uutta toimitusta ei voida aloittaa.

Jakeluverkonhaltijan on viimeistään seuraavan arkipäivän kuluessa 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta ilmoitettava uudelle avoimelle toimittajalle, jos uutta toimitusta ei voida aloittaa.

8 §
Jakeluverkonhaltijan ilmoitukset uudelle avoimelle toimittajalle avoimen toimittajan vaihtuessa

Jakeluverkonhaltijan on vahvistettava uudelle avoimelle toimittajalle tieto avoimen sähköntoimituksen alkamisesta viiden arkipäivän kuluessa toimituksen alkamista koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.

Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava uudelle avoimelle toimittajalle toimituksen alkamisajankohdan mittarilukema sekä lukemaan perustuva tase-energiaennuste ja vuosienergia-arvio 10 arkipäivän kuluessa uuden avoimen toimituksen alkamisesta.

9 §
Jakeluverkonhaltijan ilmoitukset uudelle avoimelle toimittajalle, kun sähkönkäyttäjä on kiistänyt sähkönmyyntisopimuksen pätevyyden

Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava kahden arkipäivän kuluessa valtioneuvoston asetuksen 3 luvun 4 §:n 2 momentin 2 kohdassa ja 3 luvun 5 §:ssä tarkoitetun sähkönkäyttäjän ilmoituksen vastaanottamisesta uudelle avoimelle toimittajalle, että uutta toimitusta ei voida aloittaa tai toimittajan jo alkanutta avointa toimitusta ei voida jatkaa. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös sähkönkäyttäjän ilmoituksesta.

10 §
Uuden avoimen toimittajan ilmoitus jakeluverkonhaltijalle avoimen toimituksen peruuntumisesta

Uuden avoimen toimittajan on ilmoitettava jakeluverkonhaltijalle avoimen toimituksensa peruuntumisesta viimeistään seuraavana arkipäivänä valtioneuvoston asetuksen 3 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta.

3 luku

Tasevastuuseen ja taseselvitykseen liittyvät ilmoitukset

11 §
Sähköntuotannon tuotantosuunnitelmia koskevat ilmoitukset

Valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 5 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset sähköntuotannon tuotantosuunnitelmista on tehtävä käsikirjassa ja järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan tasepalvelujen ehdoissa määriteltyjen menetelmien ja aikataulujen mukaisesti.

12 §
Taseselvitykseen liittyvät ilmoitukset ja tiedot

Valtioneuvoston asetuksen 4 luvussa tarkoitetut taseselvitykseen liittyvät ilmoitukset tämän asetuksen 13 §:ssä tarkoitettuja ilmoituksia lukuun ottamatta on tehtävä käsikirjassa ja järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan tasepalvelujen ehdoissa määriteltyjen menetelmien ja aikataulujen mukaisesti.

Taseselvitysyksikön on annettava valtioneuvoston asetuksen 4 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot sähkömarkkinoiden osapuolille ja taseselvittäjille käsikirjassa ja järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan tasepalvelujen ehdoissa määriteltyjen menetelmien ja aikataulujen mukaisesti.

13 §
Verkonhaltijan ilmoitukset selvitetyistä toimituksista

Verkonhaltijan on ilmoitettava taseselvitysyksikölle valtioneuvoston asetuksen 4 luvun 3 §:n 3 momentissa tarkoitetut tiedot seuraavasti:

1) alustavat tiedot toimituksista toimituspäivää seuraavana toisena päivänä kello 11 mennessä;

2) lopulliset tiedot toimituksista toimituspäivää seuraavana 11 päivänä kello 24 mennessä.

Verkonhaltijan on ilmoitettava mittausalueellaan toimivalle taseselvitettävälle osapuolelle taseselvityksen yhteydessä lasketut osapuolen tuntimittauksen piirissä olevat toimitukset mittausalueella sähkönkäyttöpaikka- tai mittauskohtaisesti seuraavasti:

1) alustavat tiedot toimituksista toimituspäivää seuraavana toisena päivänä kello 11 mennessä;

2) lopulliset tiedot toimituksista toimituspäivää seuraavana 11 päivänä kello 24 mennessä.

Jos 2 momentissa tarkoitettu mittaustieto ei ole saatavilla, on tieto toimituksesta ilmoitettava verkonhaltijan arvion perusteella viiden päivän kuluessa ajankohdasta, jolta mittaustieto puuttuu.

Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava mittausalueellaan toimivalle vähittäismyyjälle taseselvityksen yhteydessä lasketut osapuolen mittauksen ja tyyppikuormituskäyrän yhdistelmään perustuvien toimitusten tyyppikäyttäjäryhmittäiset kokonaismäärät:

1) alustavina tietoina toimituspäivää seuraavana toisena päivänä kello 11 mennessä;

2) lopullisina tietoina toimituspäivää seuraavana 11 päivänä kello 24 mennessä.

Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava mittausalueellaan toimivalle vähittäismyyjälle tämän asiakkaiden sähkönkulutusta koskevat luentatiedot, jotka on kerätty muista mittauslaitteistoista kuin tuntimittauslaitteistoista, 10 arkipäivän kuluessa siitä, kun jakeluverkonhaltija on saanut tiedot haltuunsa.

14 §
Tasevastuuseen ja taseselvitykseen liittyvässä tiedonvaihdossa noudatettava aika

Edellä 12 §:ssä tarkoitetussa tiedonvaihdossa on noudatettava Keski-Euroopan aikavyöhykkeellä noudatettavaa aikaa sekä pohjoismaisen taseselvitysalueen yhdistettyä kalenteria. Taseselvitysyksikön on julkaistava pohjoismaisen taseselvitysalueen yhdistetty kalenteri kullekin kalenterivuodelle viimeistään kolme kuukautta ennen kalenterivuoden alkua.

Edellä 13 §:ssä tarkoitetussa tiedonvaihdossa on noudatettava Suomen aikavyöhykkeellä noudatettavaa aikaa sekä pohjoismaisen taseselvitysalueen yhdistettyä kalenteria.

4 luku

Menettelytavat

15 §
Sanomien yhteensopivuuden varmistaminen

Sähkömarkkinoiden osapuolet ja taseselvittäjät ovat velvollisia varmistamaan ennen sähkökaupan, tasevastuun täyttämisen ja taseselvityksen edellyttämän tiedonvaihdon aloittamista, että heidän lähettämänsä ilmoitukset täyttävät tämän asetuksen mukaiset sanomia koskevat vaatimukset ja että heidän tietojärjestelmänsä pystyvät vastaanottamaan näiden vaatimusten mukaisia sanomia.

16 §
Eräiden sanomien muodot

Tässä asetuksessa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä:

1) 3 §:n 1 momentissa, 6—8 §:ssä ja 13 §:n 5 momentissa tarkoitetut ilmoitukset Ediel Nordic Groupin hyväksymän PRODAT.F97A ‑sanoman ja siihen liittyvän kulloinkin voimassa olevan sovellusohjeen sekä järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan hyväksymän raportin "Ediel-sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet" mukaisesti;

2) 3 §:n 2 momentissa ja 9 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset sähköpostilla vastaanottajan järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ylläpitämään yhteystietotaulukkoon ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen;

3) 10 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset Ediel Nordic Groupin hyväksymän PRODAT.F97A ‑sanoman ja siihen liittyvän kulloinkin voimassa olevan sovellusohjeen sekä järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan hyväksymän raportin "Ediel-sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet" mukaisesti, jos toimitusta ei ole aloitettu;

4) 10 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset sähköpostilla vastaanottajan järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ylläpitämään yhteystietotaulukkoon ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, jos toimitus on aloitettu;

5) 13 §:n 2—4 momentissa tarkoitetut ilmoitukset Ediel Nordic Groupin hyväksymän MSCONS.D96A ‑sanoman ja siihen liittyvän kulloinkin voimassa olevan sovellusohjeen sekä järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan hyväksymän raportin "Ediel-sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet" mukaisesti, jos ilmoituksen kohteena oleva sähkönkäyttöpaikka on varustettu tuntimittauslaitteistolla.

Edellä 1 momentin 1, 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä EDIFACT ISO 9735 -standardin käytäntöjä noudattaen.

17 §
Viranomaisen antamat tiedot

Energiavirasto antaa suomen- ja ruotsinkielellä tietoja tämän asetuksen mukaisia sanomia koskevista standardeista.

5 luku

Voimaantulo

18 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä lokakuuta 2016. Asetusta on 5 päivän syyskuuta 2016 ja 2 päivän lokakuuta 2016 välisenä aikana sovellettava rinnakkain sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (809/2008) kanssa. Virallinen taseselvitys tehdään mainittuna ajanjaksona kuitenkin sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen mukaisesti.

Tällä asetuksella kumotaan sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta annettu työ- ja elinkeinoministeriön asetus (809/2008).

Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2016

Elinkeinoministeri
Olli Rehn

Hallitusneuvos
Arto Rajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.