272/2016

Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministe-riön asetuksen 14 ja 17 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1035/2013) 14 § ja 17 §:n 1 momentti seuraavasti:

14 §
Hyväksyttyihin eläintarhoihin ja koe-eläinlaitoksiin siirrettäviä eläimiä koskevat poikkeukset

Poiketen siitä, mitä tässä asetuksessa säädetään, 13 §:n mukaisesti hyväksytyn eläintarhan tai koe-eläinlaitoksen sekä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan, direktiivin 92/65/ETY 2 artiklan 1.c kohdassa määritellyn virallisesti hyväksytyn yhteisön, laitoksen tai keskuksen välillä voidaan siirtää direktiivin liitteissä A ja B mainituille taudeille herkkiä eläinlajeja sekä näiden eläinlajien alkioita ja sukusoluja, jos siirto täyttää mainitun direktiivin mukaiset ehdot ja lähetyksen mukana on direktiivin liitteen E osan 3 mallin mukainen terveystodistus.

Märehtijöihin ja kamelieläimiin, jotka siirretään 13 §:n mukaisesti hyväksyttyyn eläintarhaan tai koe-eläinlaitokseen muusta lähtöpitopaikasta kuin 1 momentissa mainitusta virallisesti hyväksytystä yhteisöstä, laitoksesta tai keskuksesta, ei sovelleta mitä 6 §:n 2—3 momentissa säädetään.

17 §
Mehiläisiä ja kimalaisia koskevat vaatimukset

Siirrettävien mehiläisten (Apis mellifera) ja kimalaisten (Bombus spp.) lähtöpitopaikassa tai sitä kolmen kilometrin säteellä ympäröivällä alueella ei saa esiintyä mehiläisten esikotelomätää eikä siihen saa kohdistua virallista epäilyä kyseisen taudin esiintymisestä. Jos lähtöpitopaikassa tai mainitulla alueella on aikaisemmin esiintynyt esikotelomätää, vaaditaan, että esikotelomädän vastustamisesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (11/2015) tarkoitettu päätös tai toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pitopaikkaan kohdistamat määräykset on kumottu. Suomessa sijaitseva lähtöpitopaikka ja kaikki sitä kolmen kilometrin säteellä ympäröivällä alueella sijaitsevat mehiläisten ja kimalaisten pitopaikat on tällöin lisäksi tullut tarkastaa esikotelomädän kliinisten oireiden varalta kielteisin tuloksin joko päätöksen kumoamisen yhteydessä tai ensimmäistä siirtoa edeltävien 30 vuorokauden aikana.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2016

Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2016

Maa- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Seppo Kuosmanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.